Asst.Prof.Dr.wongkot sriurai
ผศ.ดร.วงกต ศรีอุไร
Asst.Prof.Dr.wongkot sriurai
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room : 424
Phone : 4519
Mobile : 4519
E-mail : wongkot.s@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา

พ.ศ.  2553     ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พ.ศ.  2548     ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พ.ศ.  2546     ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพรวมงานวิจัย

-ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2554  ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างการเรียนรู้ของเด็กชั้นประถมศึกษา กรณีศึกษา:โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

- ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ชื่อโครงการวิจัย รูปแบบการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนสำหรับการเรียนรู้เชิงรุกในศตวรรษที่ 21

รางวัลและเกียรติยศ
 • ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 7  วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่อผลงาน “รูปแบบในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างการเรียนรู้ของเด็กชั้นประถมศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี”

ประสบการณ์การทำงาน
 • ด้านการบริหาร

              31 สิงหาคม 2553 - สิงหาคม 2557 : ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ       วิทยาศาสตร์

             27 พฤษภาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

              9 กันยายน 2558 – ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

               30 มิถุนายน 2559 – ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์         

  ด้านการเรียนการสอน

                 27 พฤษภาคม 2553- ปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ผลงานตีพิมพ์
 1. - จุฬาวรรณ ปาสาจันทร์ และวงกต ศรีอุไร.(2561). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด.วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา., 1(1), 17-26.

  - กฤษฎา นาคปลัด และวงกต ศรีอุไร. (2561).การประยุกต์ใช้กฎความสัมพันธ์เพื่อแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับวิทยาลัยชุมชนยโสธร.ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 .5-6 กรกฎาคม 2561.เชียงใหม่: โรงแรมแชงกรีล่า

   - ธัญกร อรัญโสติ.และ วงกต ศรีอุไร.(2561).การศึกษาทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย.  การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12.12-13 กรกฎาคม 2561.อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  -วงกต ศรีอุไร และวันเพ็ญ แดงอาจ. (2560).การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบเลขสำหรับเด็กออทิสติกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1. 2560

   -วรนุช ศรีพลัง และ วงกต ศรีอุไร. (2560). การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลสำหรับห้องสมุดออนไลด์โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 9 ฉบับที่18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

  - วงกต ศรีอุไร, เสกสรรค์ ภูมิคง และณัฐวิกา คำล้น. (2559). การพัฒนามัลติมีเดียเรื่องพื้นฐานการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับ เด็กบกพร่องทางสติปัญญาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 (NCCIT2016) 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย.

   - วริณศิญา พงษ์เกษ และวงกต ศรีอุไร. (2558). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคระบบแถวคอยร่วมกับเทคนิคอิงกฎเกณฑ์ :กรณีศึกษา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 5 เล่มที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 หน้า 85-95.

  - นัทรียา สงใย และวงกต ศรีอุไร. (2557). การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการจราจรทางบกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์,การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCCIT2014) 8-9 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมอังศนาลากูนา, จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย.  

  - อติพร ปานพุ่ม และวงกต ศรีอุไร. (2557). การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เรื่องการทดลองวิทยาศาสตร์บน

  - ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCCIT2014) 8-9 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมอังศนาลากูนา, จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย. 

  - วงกต ศรีอุไร. (2557). การจำแนกผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุงโดยใช้วิธีการคัดเลือกคุณลักษณะและโครงข่ายประสาทเทียม,วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 30 ฉบับที่ 1. มิถุนายน หน้า 91-102.

  - อนุชิต ศรวิชัย และวงกต ศรีอุไร. (2556). ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ,การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (NCCIT2013) 9-10 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย. 

  - วงกต ศรีอุไร และชยาพร แก่นสาร์. (2556). รูปแบบการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน กรณีศึกษา :  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  ตำบลโคกก่อง  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี . วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  ปีที่  5  เล่มที่ 6 กรกฎาคม-สิงหาคม 2556 หน้า 97-106.

  - ชื่นนภา บุญตาเพศ และวงกต ศรีอุไร. (2555). ระบบวินิจฉัยโรคพริกโดยใช้เทคนิคการจำแนกข้อมูล, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (NCCIT2012) 9-10 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ประเทศไทย.

  -วรนุช ศรีพลัง และวงกต ศรีอุไร. (2555). การประยุกต์ใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วมเพื่อแนะนำหนังสือสำหรับห้องสมุดออนไลน์, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (NCCIT2012) 9-10 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ประเทศไทย. 

  -กรวิกา ภูนบผา ระวี ฉวีวงศ์ และวงกต ศรีอุไร. (2555). ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนลงพุงและแนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วย, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (NCCIT2012) 9-10 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ประเทศไทย. 

  - วงกต ศรีอุไร พยุง มีสัจ และชูชาติ หฤไชยะศักดิ์. (2552). การเตรียมฟีเจอร์บนพื้นฐานแบบจำลองหัวข้อสำหรับการจำแนกหมวดหมู่ของเอกสาร, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5 (NCCIT2009), ประเทศไทย.

  - วงกต ศรีอุไร, ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ และจิรารัตน์ สิทธิวรชาติ. (2551). การแทนค่าข้อมูลที่ขาดหายเพื่อแก้ไขปัญหาความเบาบางของข้อมูลในการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วม, วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2551 หน้า 44-52.

  - วงกต ศรีอุไร, พยุง มีสัจ และชูชาติ หฤไชยะศักดิ์. (2551) การเปรียบเทียบเทคนิคการแทนค่าข้อมูลที่ขาดหายสำหรับการกรองข้อมูลแบบพึ่งหาผู้ใช้ร่วม, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4 (NCCIT2008), ประเทศไทย.

  - W., Sriurai. (2011). Improving text categorization by using a topic model, In Advanced Computing: An International Journal ( ACIJ ), Vol.2, No.6, November, 2011

  - W. Sriurai, P. Meesad, C. Haruechaiyasak. (2010). Improving Web Page Classification by IntegratingNeighboring Pages via a Topic Model, In 10th International Conference on Innovative Internet Community Systems, Bangkok, Thailand.

  - W. Sriurai, P. Meesad, C. Haruechaiyasak. (2010). Enhance Web Page Classification by Using a Topic Model and Integrating Neighboring Pages, The Journal of King  MongKut’s University of Technology North Bangkok, Thailand, Vol. 20, No. 2, 2010

  - W. Sriurai, P. Meesad, C. Haruechaiyasak. (2010). Hierarchical Web Page Classification Based on a Topic Model and Neighboring Pages Integration, International Journal of Computer   Science & Information Security, U.S.A.,Vol. 7, No. 2, 2010

  - W. Sriurai, P. Meesad, C. Haruechaiyasak. (2009). Recommending Related Articles in Wikipedia via a Topic-Based Model, In 9th International Conference on Innovative Internet Community Systems, Germany, 2009