Asst. Prof. Dr.Wirot Kesonbua
ผศ.ดร.วิโรจน์ เกษรบัว
Asst. Prof. Dr.Wirot Kesonbua
Department : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Room :
Phone : 4513
Mobile : 4513
E-mail :
ประวัติการศึกษา

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่จบ พ.ศ. 2551

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่จบ พ.ศ. 2547

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่จบ พ.ศ. 25544

งานวิจัยที่สนใจ

การศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์เพื่อใช้ระบุชนิดหรือการจัดจำแนกทางอนุกรมวิธานพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืช

ประสบการณ์การทำงาน
 • อาจารย์ผู้สอนด้านชีววิทยาในมหาวิทยาลัย 13 ปี 

ผลงานตีพิมพ์
 1. กชวรรณ ไวว่อง อนิษฐาน ศรีนวล และ วิโรจน์ เกษรบัว. 2562. กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเพื่อการระบุชนิดพืช สกุล Lysiphyllum (Benth.) de Wit วงศ์ถั่ว วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ (Fabaceae: Caesalpinoideae) ใน ประเทศไทย. วารสารพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย. 11(2): 151-168

  จามจุรี ซำบุญมี และวิโรจน์ เกษรบัว. 2560. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเปลี่ยนแปลงมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  (น. 3136-3145). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม.

  จิดาภา พรหมสิงห์ อนิษฐาน ศรีนวล และวิโรจน์ เกษรบัว. 2559. กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์มะขามป้อม (Phyllanthaceae) บางชนิดในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18(3): 87-99.

  ฐิติญา สุธานนท์ อนิษฐาน ศรีนวล  และ วิโรจน์ เกษรบัว. 2559. กายวิภาคศาสตร์ใบของพืชสมุนไพรบางชนิดบริเวณป่าชายเลน ในภาคตะวันออกของประเทศไทย. วารสารพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย 8(2): 307-325.

  ดาราวรรณ สุขเจริญ, อนิษฐาน ศรีนวล และวิโรจน์ เกษรบัว. 2557. กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์ส้ม (Rutaceae) บางชนิดในประเทศไทย. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 6(1): 11-26.

  เติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท์ อนิษฐาน ศรีนวล และ วิโรจน์ เกษรบัว. 2562. กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบและการจัดจำแนกพืชวงศ์แคหางค่าง (Bignoniaceae) บางชนิดในประเทศไทย. วารสารพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย. 11(2): 129-150.

  ภานุพงษ์ พรมศร และวิโรจน์ เกษรบัว. 2560. การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างภายในของพืชดอก โดยการใช้ชุดทดลองอย่างง่ายร่วมกับการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  (น. 3119-3127). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม.

   

  วิทวัส อินยาศรี, อนิษฐาน ศรีนวล และวิโรจน์ เกษรบัว. 2560. กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชสกุลสบู่ดำ (Jatropha L.) วงศ์เปล้า (Euphorbiaceae) ในประเทศไทย. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 9(2): 151-166.

  เทวิกา สุดแสวง และวิโรจน์ เกษรบัว. 2560. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของดอก โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 (น. 7-14). มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.

  วิโรจน์ เกษรบัว และแก้ว อุดมศิริชาคร. 2556. คู่มือศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.

  วิโรจน์ เกษรบัว และประนอม จันทรโณทัย. 2554. พันธุ์ไม้โคกภูตากา พื้นที่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ขอนแก่น.

  วิโรจน์ เกษรบัว และอนิษฐาน ศรีนวล. 2558. การศึกษาเบื้องต้นทางเนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์ลั่นทม (Apocynaceae) ในประเทศไทย. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 7(1): 1-15.

  เสกสรร พุ่มโพธ์, สุวภัทร สาธุภาค, แก้ว อุดมศิริชาคร และวิโรจน์ เกษรบัว. (2560). พืชสกุลปอขี้ตุ่น (Helicteres L.) วงศ์ชบา (Malvaceae s.l.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (น. 107-113). มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ.

  อนิษฐาน ศรีนวล และวิโรจน์ เกษรบัว. 2557. กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์กระดังงา (Annonaceae) บางชนิดในประเทศไทย. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 6(1): 27-42.

  อธิตา เสนาใหญ่ และวิโรจน์ เกษรบัว. 2559. กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชบางชนิดในอนุวงศ์ราชพฤกษ์ (Caesalpinioideae) (วงศ์ถั่ว) ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ใน: การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชาธานี. หน้า 83-92.

  อนิษฐาน ศรีนวล และวิโรจน์ เกษรบัว. 2560. กายวิภาคศาสตร์แผ่นใบของเฟิร์นบริเวณน้ำตกถ้ำจงอาง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 22(3): 342-357.

  อาตีกะห์ จะปะกิยา อนิษฐาน ศรีนวล และวิโรจน์ เกษรบัว. 2563. ลักษณะกายวิภาคศาสตร์แผ่นใบและก้านใบของพืชสกุลบานไม่รู้โรย (Gomphrena L.) ในประเทศไทย. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 15(2): 29-44.

  Kesonbua, W. and Chantaranothai, P. 2006. Two species of Tarenna Gaertn. (Rubiaceae), new records for Thailand. The natural history Jounal of Chulalongkorn University 6(1) 11-15.

  Kesonbua, W. and Chantaranothai, P. 2008. A checklis of the genus Tarenna Gaertn. (Rubiaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 36: 18-45.

  Kesonbua, W. and Chantaranothai, P. 2013. The genus Morinda (Rubiaceae) in Thailand. ScienceAsia 39(2013): 331-339.

  Tipmontiane, K., Srinual, A. and Kesonbua, W. 2018. Systematic Significance of Leaf Anatomical Characteristics in Some Species of Mangifera L. (Anacardiaceae) in Thailand. Tropical Natural History 8(2), 68-83.