นายวาโย ปุยะติ
Wayo Puyati
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room : SC229
Phone : 4451
Mobile : \N
E-mail : wayo.p@ubu.ac.th