MissWasana Ngaogate
นางสาววาสนา เหง้าเกษ
MissWasana Ngaogate
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room : Sc 219
Phone : 4453
Mobile :
E-mail : wasana.n@ubu.ac.th
Education

2550 M.Sc. (Computer Science) by Research, The University of Warwick, England 

 2540 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ 

2534 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ  ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research interest
 • Software and It's Engineering
 • Design Pattern
Award and honour
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กลุ่มระดับ 1-5 คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2542

Research grant
  • นวัตกรรมนำเที่ยว งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี  ทุนวิจัยด้านการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มจังหวัด  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2561  [หัวหน้าโครงการ]

   iOS : https://apps.apple.com/app/id1493005432

   Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ogp.ubon.uboncandlefest

  • ระบบให้บริการจัดผังกิจกรรมบนแพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อรองรับผู้สูงอายุที่ใช้อุปกรณ์มือถือในสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์  ทุนนักวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561  [หัวหน้าโครงการ]

  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ogp.whereumi

  • Trip Basket ทุนพัฒนาซอฟต์แวร์ในโครงการ Angle in the City 2016 สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ.  [ผู้ร่วมโครงการ]
  • การพัฒนาระบบการประเมินตนเองเพื่อการเรียนรู้วิชาแคลคูลัสเบื้องต้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553 (วช.53)  [หัวหน้าโครงการ]
  • การประยุกต์ใช้โครงสร้างความรู้แบบยืดหยุ่นได้ในระบบจัดการการเรียนเพื่อสนับสนุนทักษะการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมของผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2552 (วช.52)  [หัวหน้าโครงการ]
  • สื่อการสอนเพื่อการทบทวนแบบมีการโต้ตอบกับผู้เรียนโดยทันที: สำหรับวิชาแคลคูลัส 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2551 (วช.51)  [หัวหน้าโครงการ]
Working experience
 • 2538 – ปัจจุบัน อาจารย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  2534-2536 โปรแกรมเมอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

   

  Courses:

  First semester:

  1. Introduction to Programming
  2. Java Programming
  3. Software Innovation Development and Application

  Second semester:

  1. Software Engineering - co-teaching
  2. System Analysis and Design
  3. Pattern and Software Design

   

  Youtube Channel:  click >>  Wasana Ngaogate

Publication
  • Wasana Ngaogate. (2022). Memory Usage Comparison in an Android Application: Basic Object-Oriented Programming vs Decorator Design Pattern: Coding styles for keeping low memory usage in a mobile application. ACM International Conference Proceeding Series The 4th International Conference on Information Technology and Computer Communications (ITCC) June 2022 Pages 125–131 https://doi.org/10.1145/3548636.3548655
  • Wasana Ngaogate. (2020). Integrating Flyweight Design Pattern and MVC in Development of Web Application. ACM International Conference Proceeding Series The 2nd International Conference on Information Technology and Computer Communications (ITCC), August 12-14, 2020. Pages 27–31 (SCOPUS)  https://dl.acm.org/doi/10.1145/3417473.3417478
  • Wasana Ngaogate. GoF Design Patterns in a Smart City System. Journal of Software vol. 14, no. 5, pp. 220-226, 2019. (INSPEC)
  •  Wasana Ngaogate. Trip Basket: Web Characterization for Smart Tourism. Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 450), 2017. (SCOPUS)
  • Wasana Ngaogate. Embedding ITS Concepts for Teaching Java with a Pair of a Pre-Quiz and a Quiz. The 19th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 23 - 26 November 2015, Chiang Mai, Thailand. (SCOPUS)
  • วาสนา เหง้าเกษ. เขียน JAVA GUI และ JSP ด้วย NETBEANS. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ISBN : 9789740333036 ปีพิมพ์ : 1 / 2558.
  • Wasana Ngaogate. Enhancing Self-regulated in Java Learning By Using a Pair of Web-based Pre-Quiz and Quiz. International Conference on Computer Application and Education Technology (ICCAET 2011).
  • วาสนา เหง้าเกษ และรตี โบจรัส. การพัฒนาระบบการประเมินตนเองเพื่อการเรียนรู้วิชาแคลคูลัสเบื้องต้น. ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6 25-27 ก.ค. 55.
  • Wasana Ngaogate. Extensible Knowledge Space. British Colloquium for Theoretical Computer Science (BCTCS) 2005.
  • Wasana Ngaogate. EKS: Open-source Web-based Distributed Learning Tool. An International Journal of Information & Security, Vol.14, 2004.
  • Wasana Ngaogate. Just-in-time Improving and Delivering Teaching Material. Newsletter of Learning Technology Task Force (LTTF), IEEE Computer Society, Vol.5 Issue 3, 2003. 
  • Wasana Ngaogate.  A CAL Wizard. International Conference on Computers in Education, 2002, NZ.
Skills
  • Java
  • Java Server Pages (JSP)
  • Android
  • MySQL
  • Firebase
  • Design Patterns
Trainings
  • 2558 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 6 ขั้นพื้นฐานและปานกลาง โดยบริษัทดาต้าคิวบ์
  • 2551 โปรแกรมพัฒนาวิทยากรและผู้สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการร่วมมือไทย-อินเดีย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 2550 Sun Certified Java Programmer