MissWasana Ngaogate
นางสาววาสนา เหง้าเกษ
MissWasana Ngaogate
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room : Sc 219
Phone : 4453
Mobile :
E-mail : wasana.n@ubu.ac.th
Educational Background

2550 M.Sc. (Computer Science) by Research, The University of Warwick, England 

 2540 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ 

2534 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ  ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research Overview
 • Web technology
 • Mobile technology
 • Software Engineering
Awards and Hornours
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กลุ่มระดับ 1-5 คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2542

Scholarships
  • นวัตกรรมนำเที่ยว งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี  ทุนวิจัยด้านการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มจังหวัด  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2561  [หัวหน้าโครงการ]
  • ระบบให้บริการจัดผังกิจกรรมบนแพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อรองรับผู้สูงอายุที่ใช้อุปกรณ์มือถือในสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์  ทุนนักวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561  [หัวหน้าโครงการ]
  • Trip Basket ทุนพัฒนาซอฟต์แวร์ในโครงการ Angle in the City 2016 สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ.  [ผู้ร่วมโครงการ]
  • การพัฒนาระบบการประเมินตนเองเพื่อการเรียนรู้วิชาแคลคูลัสเบื้องต้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553 (วช.53)  [หัวหน้าโครงการ]
  • การประยุกต์ใช้โครงสร้างความรู้แบบยืดหยุ่นได้ในระบบจัดการการเรียนเพื่อสนับสนุนทักษะการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมของผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2552 (วช.52)  [หัวหน้าโครงการ]
  • สื่อการสอนเพื่อการทบทวนแบบมีการโต้ตอบกับผู้เรียนโดยทันที: สำหรับวิชาแคลคูลัส 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2551 (วช.51)  [หัวหน้าโครงการ]
Working Experiences
 • 2538 – ปัจจุบัน อาจารย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  2534-2536 โปรแกรมเมอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Publications
  • Wasana Ngaogate. GoF Design Patterns in a Smart City System. Journal of Software vol. 14, no. 5, pp. 220-226, 2019. (INSPEC)
  •  Wasana Ngaogate. Trip Basket: Web Characterization for Smart Tourism. Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 450), 2017. (SCOPUS)
  • Wasana Ngaogate. Embedding ITS Concepts for Teaching Java with a Pair of a Pre-Quiz and a Quiz. The 19th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 23 - 26 November 2015, Chiang Mai, Thailand. (SCOPUS)
  • วาสนา เหง้าเกษ. เขียน JAVA GUI และ JSP ด้วย NETBEANS. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ISBN : 9789740333036 ปีพิมพ์ : 1 / 2558.
  • Wasana Ngaogate. Enhancing Self-regulated in Java Learning By Using a Pair of Web-based Pre-Quiz and Quiz. International Conference on Computer Application and Education Technology (ICCAET 2011).
  • วาสนา เหง้าเกษ และรตี โบจรัส. การพัฒนาระบบการประเมินตนเองเพื่อการเรียนรู้วิชาแคลคูลัสเบื้องต้น. ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6 25-27 ก.ค. 55.
  • Wasana Ngaogate. Extensible Knowledge Space. British Colloquium for Theoretical Computer Science (BCTCS) 2005.
  • Wasana Ngaogate. EKS: Open-source Web-based Distributed Learning Tool. An International Journal of Information & Security, Vol.14, 2004.
  • Wasana Ngaogate. Just-in-time Improving and Delivering Teaching Material. Newsletter of Learning Technology Task Force (LTTF), IEEE Computer Society, Vol.5 Issue 3, 2003. 
  • Wasana Ngaogate.  A CAL Wizard. International Conference on Computers in Education, 2002, NZ.
Skills
  • Java
  • Java Server Pages (JSP)
  • Android
  • MySQL
  • Firebase
  • Design Patterns
Trainings
  • 2558 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 6 ขั้นพื้นฐานและปานกลาง โดยบริษัทดาต้าคิวบ์
  • 2551 โปรแกรมพัฒนาวิทยากรและผู้สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการร่วมมือไทย-อินเดีย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 2550 Sun Certified Java Programmer