Dr.Tossaporn Alherbe
ดร.ทศพร อเลิร์ป
Dr.Tossaporn Alherbe
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room : SC217
Phone : 4464
Mobile : 4464
E-mail : tossaporn.c@ubu.ac.th
Education

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy
Computer Science
ค.ศ. 2010
University of Southampton


ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2540
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2537
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research grant
  • งานวิจัยเรื่อง “ระบบให้บริการจัดผังกิจกรรมบนแพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อรองรับผู้สูงอายุที่ใช้อุปกรณ์มือถือในสังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบ” แหล่งทุนโครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 กุมภาพันธ์ 2561 – 30 กันยายน 2561). ปีที่รับทุน : 2561.

  •  งานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมนำเที่ยว งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี” แหล่งทุนหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (21 มีนาคม 2561 – 30 กันยายน 2561). ปีที่รับทุน : 2561.

   

  • โครงการวิจัยเรื่อง “วิธีการเชิงรูปนัยสำหรับสายการผลิต  (Formal Specification method for System Product Lines)” : หัวหน้าโครงการ. แหล่งทุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). ปีที่รับทุน : 2558.

   

  • โครงการวิจัยเรื่อง  “การสร้างโมเดลทางเคออสจากทามมิ่งไดอะแกรม (Timing Diagram to KAOS Goal-Oriented Requirements Engineering Model)” : หัวหน้าโครงการ. แหล่งทุน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่รับทุน : 2553.
Working experience
 • 2541-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  2541- 2541 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Publication
  1. Ngaogate W., Jean A., Wattanataweekul R., Janngam K. and Alherbe T. (2024). Hybrid Machine Learning Algorithm with Fixed Point Technique for Medical Data Classification Problems Incorporating Data Cryptography, Thai Journal of Mathematics (TJM), 2024, Vol. 22, No. x, pp.
  2. Jean A. and Alherbe T. (2024). Gid Crypto: Application for End-to-End Encrypt and Decrypt E-mail and Data, Journal of Scientific and Technological Reports, 27(2), 90-102.
  3. ชุติพงศ์ แสงชัย และทศพร จูฉิม (2564), "Kid Kid Kids", มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15 (poster), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22-23 กรกฎาคม 2564.
  4. Urachart Kokaew, Tossaporn Joochim, Chutikan Suphen (2018), “A Design and Development of Pair Programming Learning System for Alice”, International and National Conference on Learning Innovation in Science and Technology (ICLIST & NCLIST 2018), p. 432-447, Hua Hin, Thailand, 21-24 March 2018.
  5. Urachart Kokaew, Tossaporn Joochim, Kanuengnij Kubola and Chutikan Suphen (2018), “The Development of Learning Achievement System for Visual Programming Language”, The 4th National and International Conference on Curriculum and Instruction 2018, Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand, 9 February 2018.      
  6. ไพชยนต์ คงไชย, วิชิต สมบัติ, ทศพร จูฉิม, ณัฐพล มารุตะพันธ์, เกวลี เดโชชัยพร, ภาวิณี ปุราชะนัย, ณัฏฐาพร สุตะวงค์ และ กิตติพงษ์ สุดชา (2560), “การเปรียบเทียบตัวแบบสำหรับจำแนกหมวดหมู่ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ประเทศไทยโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล”, National Conference on Information Technology (NCIT2017) ครั้งที่ 9, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม, 1-2 พฤศจิกายน 2560.
  7. นายกรวิช แก้วดี และ ทศพร จูฉิม (2558), “การแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปเป็นฐานข้อมูลเชิงวัตถุด้วยเทคนิคสัญกรณ์วัตถุจาวาสคริปต์”, การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่, 8-9 ธันวาคม 2558.
  8. Joochim T., (2014). “Formal Specification for Vehicle Localization and Monitoring GPS and Zigbee Networks”, The 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2014). Krabi, Thailand. 8 – 10 April 2014.
  9. Joochim T. (2011). การกำหนดเงื่อนไขของเวลาในระบบวิกฤตแบบโต้ตอบสำหรับภาษารูปนัยอีเวนต์บี (Event-B Timing Constraints for Safety-Critical Reactive Systems). in: The 8th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2011). Nakorn Prathom, Thailand. May 11-13.
  10. Joochim T., Snook C., Poppleton M. and Gravell A. (2010). Timing Diagrams Requirements Modeling Using Event-B Formal Methods. in: IASTED International Conference on Software Engineering (SE 2010). Innsbruck, Austria. February 16 – 18.
  11. Joochim T. and Poppleton M. (2008). Timing diagrams add Requirements Engineering capability to Event-B Formal Development. in: 16th IEEE International Requirements (Doctoral Symposium).  Barcelona, Spain. September 8 - 12.
  12. Joochim T. and Poppleton M. (2007). Transforming Timing Diagrams into Knowledge Acquisition in Automated Specification, In: The 2nd International Conference on Advances in Information Technology 2007 (IAIT 2007). Thailand. November 1 - 2.
Skills
  • Formal methods, Semi-Formal Methods
  • Goal-Oriented Requirements Engineering
  • Software Engineering
  • Model Transformation
  • Cryptography
  • Search Engine Optimization
  • Internet of Things
Trainings
  • Train the Trainers:  Big Data Analytics & Blockchain for Financial Services
  • RapidMiner Studio 7.0
  • Oracle