MissSutthana Plodsomboon
ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์
MissSutthana Plodsomboon
Department : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Room :
Phone : 4486
Mobile : 4486
E-mail : sutthana.p@ubu.ac.th
Education

2546 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research interest
 • การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างประชากรของแพลงก์ตอน
 • การเพาะเลี้ยงและพัฒนาระบบการแพลงก์ตอนพืชและสัตว์น้ำจืดเพื่อการใช้ประโยชน์
Research grant
 • 2550-2555   ทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

  2559-2560   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  2560-2561   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  2561-2562   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  2562-2563   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  2563-2564   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

                     

Working experience
 • 2555-2556 นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  2556-ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภสพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Publication
 1. ระดับนานาชาติ

  1. Plodsomboon, S., Maeda-Martínez,  A. M., Obregón-Barboza, H. and Sanoamuang, L. 2012. Reproductive cycle and genitalia of the fairy shrimp Branchinella thailandensis (Branchiopoda: Anostraca). Journal of Crustacean biology, 32(5). 711-726

  2. Chaoruangrit, L., Plodsomboon, S., Rogers, D. C., Sanoamuang, L. 2017. Morphology of mandibles and food size in two fairy shrimps (Branchiopoda: Anostraca) from Thailand. Journal of Crustacean Biology 37(5): 579-587.

   ระดับชาติ

  1. สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ และละออศรี เสนาะเมือง. 2550. อิทธิพลของความเค็มต่อการรอดชีวิตของไรน้ำนางฟ้าไทย. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T), 6(พิเศษ): 169-173

  2. รัชดาพร อินทรบุตร และ สุทธนา ปลอดสมบูรณ์. 2558. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ (ตอนที่ 2) ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ใน: รายงานการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 9. หน้า 208-216. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

  3. สุรชัย ดอกแก้ว และ สุทธนา ปลอดสมบูรณ์. 2559. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4. หน้า 665-676. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, บุรีรัมย์.

  4. อภิญญา แก้วใส และ สุทธนา  ปลอดสมบูรณ์. 2560. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ. ใน:การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560. หน้า 1628-1637. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

  5. ปลายฝัน จันทร์แสง, วาริณี พละสาร, สุทธนา ปลอดสมบูรณ์, สุรสิทธิ์ สิทธิคำภา และ อรัญญา พิมพ์มงคล. อิทธิพลของน้ำตาลซูโครสและอาหารเสริมต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่ (Bulbophyllum putidum) ในหลอดทดลอง. ใน: การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8. 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี. หน้า 367-373

  6. ภาณุมาส วงค์พุทธะ สังวาลย์ แก่นโส และ สุทธนา ปลอดสมบูรณ์.2563. ผลของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากลําไส้กุ้งฝอยต่อการเจริญเติบโตและการรอดชีวิตของกุ้งฝอย. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด: วิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี 1(1):24-30.

  7. สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ ชุติกาญจน์ จันทพันธ์ แก้ว อุดมศิริชาคร และ ปริญญา มูลสิน. 2563. ความหลากหลายของไดอะตอมในพื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ใน: การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14. 3-4 กันยายน 2563, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. หน้า 299-307

Skills
 • 1. การวิเคราะห์สถิติทางชีววิทยา

Trainings
 • 1. โครงการฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจำปี 2563 (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น