Dr.Surasit Sutthikhampa
ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา
Dr.Surasit Sutthikhampa
Department : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Room : Sc334 Lab.CBL1304
Phone : 4530
Mobile : m.me/surasit
E-mail : surasit.s@ubu.ac.th
Education

2016 Ph.D in Agriculture, Tottori University, Japan

2007 M.Sc. in Biotechnology, Mahidol University, Thailand

2000 B.Sc. in Microbiology, Ubon Ratchathani University, Thailand

Research interest

งานวิจัยที่สนใจ เน้นการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย รา ยีสต์ หรือ เห็ด ที่สามารถประยุกต์ร่วมกับด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ต่างๆ

Award and honour
 • ผลงานสื่อการสอน  "ชีววิทยาของเห็ด" ระดับดี  ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Active Learning 21) ประจำปีงบประมาณ 2560

Research grant
 • ทุนการศึกษาและวิจัยระยะสั้น

  • 2555 Monbukagakusho Scholarship, FY2012, Japan Government
  • 2553 ASEA-Uninet and University of Vienna, Austria
  • 2552 Asian Core Program (ACP), JSPS-NRCT, Yamaguchi University, Japan
  • 2552 Young Scientist Grant, JSPS-NRCT, Yamaguchi University, Japan
  • 2546 ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน
 • ทุนวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอน

  • หัวข้อวิจัย : การคัดเลือกและจำแนกจุลินทรีย์รอบรากพืชที่ส่งเสริมการเจริญของพืช เพื่อพัฒนาเป็นปุ๋ยชีวภาพแบบจำเพาะ [งบประมาณแผ่นดิน (งบรายจ่ายอื่น บริการวิชาการ): หัวหน้าโครงการวิจัย ] ปีงบประมาณ 2561 ทุนสนับสนุนวิจัย 200,000 บาท สถานะ : ปิดโครงการและรายงาน
  • หัวข้อวิจัย : วิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 18S rRNA ในยีสต์ทนร้อน [งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์ (ทุนวิจัยหน้าใหม่) : หัวหน้าโครงการ ] ทุนสนับสนุนวิจัย 45,000 บาท ปี พ.ศ. 2552-2553 สถานะ : ปิดโครงการและส่งรายงานตามกำหนด
  • ทุนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Active Learning 21) 
   ชุดสื่อวิดีโอการสอนรายวิชา "ชีววิทยาของเห็ด" [งบประมาณมหาวิทยาลัยฯ : หัวหน้าโครงการ] ปีงบประมาณ 2560 ทุนสนับสนุนพัฒนา 30,000 บาท สถานะ : ส่งผลงานตามกำหนด มกราคม 2561 และมีผลการประเมินระดับดี 
  • หัวข้อวิจัย: การพัฒนาหัวข้อบริการวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน  [งบประมาณมหาวิทยาลัยฯ ทุนวิจัยสถาบัน : หัวหน้าโครงการวิจัย ] ปีงบประมาณ 2561 ทุนสนับสนุนวิจัย 20,000 บาท สถานะ : ส่งรายงาน
Working experience
 • วิทยากรผู้ช่วยประจำศูนย์ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มอบ.  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

 • งานบริหาร

  • ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กรรมการ)
  • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2563)
  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
  • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจุลชีววิทยา (มิถุนายน 2566 - ปัจุจุบัน)
  • อาจารย์ประจำหลักสูตรจุลชีววิทยา สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (มิถุนายน 2551 - ปัจจุบัน)               
 • ผู้ประสานงานการดำเนินการความร่วมมือของ UBU, Thailand กับ TU, Japan

  • MOU: Tottori University and Ubon Ratchathani University 2018-2023
  • MOU: Tottori University and Ubon Ratchathani University 2023-2028 (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)
 • .. - 2563 ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี KidBright Project  by NECTEC

Publication
 1. ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ [ National publication ]

  1. สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. (2566). ความหลากชนิดของเห็ดในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 6(1). 10-24. (TCI 2)
  2. สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. (2565). การสำรวจชนิดเห็ดบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24(2), 81-89. (TCI 1)
  3. รัตนภรณ์ ส่งเสริม อรัญญา พิมพ์มงคล และ สุรสิทธิ สุทธิคําภา. 2562.  การประเมินฤทธ์ิต้านแบคทีเรียเบื้องต้นและการตรวจสอบสารพฤกษเคมีของสารสกัดจากกันเกรา (Fagraea fragrans Roxb.) การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (The 13th Botanical Conference of Thailand) คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14-15 มิถุนายน 2562 หน้า 81-87 (Poster : Proceeding)
  4. นุชนาฎ รามณี  อรัญญา พิมพ์มงคล  และ สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. 2562. ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากกระเทียม หอมใหญ่ และหอมแดง (วงศ์ Alliaceae) ในการยับยั้งเชื้อราบนเมล็ดข้าวและส่งเสริมการงอกของเมล็ดข้าวหอมมะลิ 105. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11-12 กรกฎาคม 2559 หน้า 135-141 (Poster : Proceeding)
  5. ปลายฝัน จันทร์แสง วาริณี พละสาร สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา และอรัญญา พิมพ์มงคล. 2560. อิทธิพลของน้ำตาลซูโครสและอาหารเสริมต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่ (Bulbophyllum putidum) ในหลอดทดลอง. การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี. หน้า 52-53. ( Poster : Proceeding )
  6. ชริดา ปุกหุต ช่อทิพย์ กันฑโชติ วาริณี พละสาร พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา และอุทัย อันพิมพ์. 2560. ความหลากชนิดของเห็ดในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี ปี พ.ศ.2556-2559. การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี. หน้า 121 ( Poster : Proceeding )
  7. ชริดา ปุกหุต พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ สุรสิทธิ สุทธิคําภา และ อุทัย อันพิมพ์. 2559. ความหลากหลายของเห็ดที่พบในบริเวณวัดป่าจังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการ พฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 16-18 มิถุนายน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน้า 117-134 (Poster : proceeding)
  8. สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. 2559. ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของแอลกอฮอลดีไฮโดรจีเนสในราบาสิดิโอมัยซีทกับความสามารถในการผลิตเอทานอล. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7-8 กรกฎาคม 2559 หน้า 36-42 (Poster : Proceeding)
  9. Kaewsai, K., Sutthikhampa, S and Pukahuta, C. 2012.Thermotolerant yeast maintenace, growth and gluclose assimilation. The 38th Congress on Science and Technology of Thailand, The Empress International Convention Center, Chiang Mai. 17-18 October 2012. (Poster : Full paper)
  10. Sutthikhampa, S., Nonklang S., and Akada R.2009. Screening of Random Mutation of Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 by UV Light and Temperature Adaptation. The 3rd UBU Research Conference, Sunee Grand Hotel and Convention Center, Ubonratchathani, 2009 (Oral presentation: Proceeding)
  11. Sutthikhampa, S., Panbangred, W., Palitaponkarnpim, P., and Udomsopagit, S. Characterization of Tandem Repeats in Salmonella enterica by Bioinformatics Approach, The 18th Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology (TSB), Montien Riverside Hotel,Bangkok, 2006 (Poster : Proceeding)
 2. ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ [ International publication ]

  1. Sutthikhampa, S., Kawai, Y., Hayashi, M., Boonlue, S., Shimomura, N., Yamaguchi, T. and Aimi, T.2016. Transcriptional analysis of alcohol and aldehyde dehydrogenase gene families in Pholiota microspora, and estimation of their physiological roles. Mushroom Science and Biotechnology, 24(1): 16-23
  2. Sutthikhampa, S., Kawai, Y., Hayashi, M., Boonlue, S., Shimomura, N., Yamaguchi, T. and Aimi, T. 2016. Relationship between fruiting body development and phenol oxidase gene expression in Pholiota microspora. Mushroom Science and Biotechnology, 23(4): 151-158
  3. Sutthikhampa, S., Kawai, Y., Hayashi, M., Boonlue, S., Shimomura, N., Yamaguchi, T. and Aimi, T. 2016. Only one major manganese peroxidase (MnP) is predominantly expressed for mycelial growth of Pholiota microspora on sawdust medium. Mushroom Science and Biotechnology, 23(4): 159-165
  4. Tohru, Y., Nonklang, S., Nakamura, J., Tokuda, S., Nakagawa, T., Lorreungsil,S.Sutthikhumpha,S., Pukahuta,C., Kitagawa,T., Nakamura,M., Cha-aim,K., Limtong,S., Hoshida,H., Akada.,R. 2013.Identification Of Auxotrophic Mutants of the Yeast Kluyveromyces Marxianus by Non-Homologous End Joining-Mediated Integrative Transformation with Genes from Saccharomyces Cerevisiae.” Yeast 30(12) : 485–500
 3. ผลงานการนำเสนอที่ประชุมทางวิชาการ [ Academic Presentation w/o Proceeding ]

  1. รัตนภรณ์ ส่งเสริม อรัญญา พิมพ์มงคล และสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. การตรวจสอบสารพฤกษเคมีในสารสกัดจากกันเกรา. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2019 (North Eastern Science and Technology Conference 2018: NESTC 2019). มหาวิทยาลัยอุลบราชธานี 28 มีนาคม 2562 (รางวัลชมเชยประเภทโปสเตอร์)
  2. ปฐมภพ อาษาศรี อรัญญา พิมพ์มงคล และสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. ผลของสารสกัดเอทานอลจากใบชะมวงต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค แกรมลบ. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2019 (North Eastern Science and Technology Conference 2018: NESTC 2019). มหาวิทยาลัยอุลบราชธานี 28 มีนาคม 2562 (รางวัลชมเชยประเภทโปสเตอร์)
  3. กันทิมา ทับทิมหิน อรัญญา พิมพ์มงคล และสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดหยาบจากดองดึง (Gloriosa superba L.) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2018 (North Eastern Science and Technology Conference 2018: NESTC 2018). มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 22 กุมพาพันธ์ 2560 (Poster: Consolation prize รางวัลชมเชยประเภทโปสเตอร์)
  4. ดลยา เหลือผล อรัญญา พิมพ์มงคล และสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. การจำแนกและการระบุชนิดของแบคทีเรียรอบรากที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากพื้นที่นาเค็ม จังหวัดขอนแก่น. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2018 (North Eastern Science and Technology Conference 2018: NESTC 2018). มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 22 กุมพาพันธ์ 2560 (Poster presentation)
  5. ณัฏฐ์ชญานิศ พรหมทอง อรัญญา พิมพ์มงคล และสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. สารสกัดหยาบจากเปลือกต้นกันเกรา (Fagraea fragrans Roxb.) ต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2018 (North Eastern Science and Technology Conference 2018: NESTC 2018). มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 22 กุมพาพันธ์ 2560 (Poster presentation)
  6. พรประกานต์ คำบาล อรัญญา พิมพ์มงคล และสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. สารสกัดหยาบจากใบชะมวง (Garcinia cowa Roxb.) ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2018 (North Eastern Science and Technology Conference 2018: NESTC 2018). มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 22 กุมพาพันธ์ 2560 (Poster presentation)
  7. วุฒิไกร ค่ำคูณ อรัญญา พิมพ์มงคล และสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. ผลของแบคทีเรียต่ออัตราการงอกและการเจริญของต้นอ่อนข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2018 (North Eastern Science and Technology Conference 2018: NESTC 2018). มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 22 กุมพาพันธ์ 2560 (Poster presentation)
  8. Sutthikhampa S., Kawai Y, Hayashi M, Boonlue S, Shimomura N, Yamaguchi T, Aimi T. Transcriptomic analysis of multiple gene families expression during fruiting body development in Pholiota microspora on sawdust medium. The 8th Meeting of Asia Mushroom Science, Yonago, Tottori, Japan, 22-10-2015 (Oral presentation)
  9. Sutthikhampa, S., Rerksawang, A., Nonklang, S., Lorreongsil S. and Pukahuta, C. Glucose and Xylose Utilization of Thermotolerant Yeast, UBU-1. The 2nd Joint Seminar in Asian Core Program (ACP), Pullman Khon Kean Raja Orchid Hotel, Khon Kean. 2010. (Poster presentation)
 4. ผลงานเอกสารการสอนและหนังสือ [ Book ]

  1. สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา และ ชริดา ปุกหุต. 2563. ชนิดเห็ดที่พบในป่าร่องก่อ พื้นที่อนุรักษ์ต้นน้ำ ป่าร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: อุบลราชธานี [คลิกดูรายละเอียด]
  2. ชริดา ปุกหุต, ช่อทิพย์ กัณฑโชติ, พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ, วาริณี พละสาร และสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. 2558. คู่มือศึกษาเห็ดในสวนสัตว์อุบลราชธานี. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี
  3. ช่อทิพย์ กัณฑโชติ, สุภาพร พรไตร, แก้ว อุดมศิริชาคร, สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา, วาริณี พละสาร. 2554. พรรณไม้ ม.อุบล เล่ม 2. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี
 5. ผลงานด้านอื่น

  1. สื่อการสอนออนไลน์ youtube.com/@surasit
  2. นิทรรศการถาวร เรื่อง ชนิดเห็ดที่พบในพื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Skills
Trainings
  1. 2563 อบรมวิทยากรผู้ช่วย อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 3/ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี 15-18 กันยายน 2563
  2. 2563 อบรมวิทยากรผู้ช่วย อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี 8-11 กันยายน 2563
  3. 2553 ncRNA prediction by Bioinformatics; at Theoritical biochemistry group;Institute for Theory chemistry, University of Vienna, Austria. Supported by ASEA-Uninet and University of Vienna, April 6 - May 23, 2010
  4. 2553 ncRNA prediction by Bioinformatics; at Theoritical biochemistry group;Institute for Theory chemistry, University of Vienna, Austria. Supported by ASEA-Uninet and University of Vienna, April 6 - May 23, 2010
  5. 2552  Study on thermotolerant yeast capable of ethanol fermentation;Yeast laboratory, Faculty  of Engineering, Yamaguchi University, Ube, Japan. Supported by Asian Core Program (ACP)  under JSPS-NRCT, October 9 -November 7, 2009
  6. 2552 Screening of random mutant of Kluyveromyces marxianus at higher temperature and ethanol production of 5 strains at different temperature ;Yeast Laboratory, Faculty of Engineering, Yamaguchi University, Ube, Japan. Supported by Young Scientist Grant under  JSPS-NRCT, Febuary 14 - March 14, 2009
  7. 2551 Workshop on “5Es model for teacher trainer” Jareon thani princess, Khonkaen, Thailand
  8. 2550 Workshop on “Knowledge Management (KM), mini-workshop”, Miracle grand hotel Bangkok, Thailand
  9. 2549 Workshop on “Molecular epidemiology of emerging and re-emerging infectious diseases: experimental techniques and bioinformatics”, Mahidol University, Thailand
  10. 2544 Science in school (SiS) project secretary, Funded by NSTDA