Dr.Surasit Sutthikhampa
ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา
Dr.Surasit Sutthikhampa
Department : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Room : CBL1304
Phone : 4530
Mobile : 4226
E-mail : surasit.s@ubu.ac.th
Educational Background

2016 Ph.D in Agriculture, Tottori University, Japan

2007 M.Sc. in Biotechnology, Mahidol University, Thailand

2000 B.Sc. in Microbiology, Ubon Ratchathani University, Thailand

Research Overview
 1. ทุนวิจัยสถาบัน สนับสนุนโดย สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  หัวข้อวิจัย: การพัฒนาหัวข้อบริการวิชาการด้านการเรียนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน  
  [ งบประมาณมหาวิทยาลัยฯ ทุนวิจัยสถาบัน : หัวหน้าโครงการวิจัย ] ปีงบประมาณ 2561 ทุนสนับสนุนวิจัย 20,000 บาท 
  สถานะ : ส่ง(ร่าง)รายงาน
 2. ทุนวิจัยบริการวิชาการ ด้านการเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  หัวข้อวิจัยการคัดเลือกและจำแนกจุลินทรีย์รอบรากพืชที่ส่งเสริมการเจริญของพืช เพื่อพัฒนาเป็นปุ๋ยชีวภาพแบบจำเพาะ 
  [ งบประมาณแผ่นดิน (งบรายจ่ายอื่น บริการวิชาการ): หัวหน้าโครงการวิจัย ] ปีงบประมาณ 2561 ทุนสนับสนุนวิจัย 200,000 บาท 
  สถานะ : ปิดโครงการและรายงาน
 3. งานวิจัยด้าน ความหลากหลายของเห็ดรา ในป่าธรรมชาติ
  หัวข้อวิจัย : การศึกษา ความหลากหลายของชนิดเห็ดในป่าธรรมชาติ ในจังหวัดอุบลราชธานี
 4. ทุนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Active Learning 21) 
  ชุดสื่อวิดีโอการสอนรายวิชา "ชีววิทยาของเห็ด" 
  [ งบประมาณมหาวิทยาลัยฯ : หัวหน้าโครงการ ] ปีงบประมาณ 2560 ทุนสนับสนุนพัฒนา 30,000 บาท
  สถานะ : ส่งผลงานตามกำหนด มกราคม 2561 และมีผลการประเมินระดับดี 
 5. ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  หัวข้อวิจัย วิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 18S rRNA ในยีสต์ทนร้อน
  [ งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์ : หัวหน้าโครงการ ] ทุนสนับสนุนวิจัย 45,000 บาท ปี พ.ศ. 2552-2553 
  สถานะ : ปิดโครงการและส่งรายงานตามกำหนด
Awards and Hornours
 • ผลงานสื่อการสอน  "ชีววิทยาของเห็ด" ระดับดี  และเตรียมเผยแพร่ใน Thai MOOC 
  ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Active Learning 21) ประจำปีงบประมาณ 2560

Scholarships
  • 2555 Monbukagakusho Scholarship, FY2012, Japan Government
  • 2553 ASEA-Uninet and University of Vienna, Austria
  • 2552 Asian Core Program (ACP), JSPS-NRCT, Yamaguchi University, Japan
  • 2552 Young Scientist Grant, JSPS-NRCT, Yamaguchi University, Japan
  • 2546 ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน
Working Experiences
  • เมษายน 2561 - ถึงปัจจุบัน            รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
  • ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561        ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
  • มิถุนายน 2551 - ปัจจุบัน               อาจารย์ประจำ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • MOU: Tottori University and Ubon Ratchathani University 2018-2023

 • ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี KidBright Project  by NECTEC

 • Google calendar ปฏิทินปฏิบัติงาน

Publications
 1. ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ [ National publication ]

  1. รัตนภรณ์ ส่งเสริม อรัญญา พิมพ์มงคล และ สุรสิทธิ สุทธิคําภา. 2562.  การประเมินฤทธ์ิต้านแบคทีเรียเบื้องต้นและการตรวจสอบสารพฤกษเคมีของสารสกัดจากกันเกรา (Fagraea fragrans Roxb.) การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (The 13th Botanical Conference of Thailand) คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14-15 มิถุนายน 2562 หน้า 81-87 (Poster : Proceeding)
  2. นุชนาฎ รามณี  อรัญญา พิมพ์มงคล  และ สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. 2562. ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากกระเทียม หอมใหญ่ และหอมแดง (วงศ์ Alliaceae) ในการยับยั้งเชื้อราบนเมล็ดข้าวและส่งเสริมการงอกของเมล็ดข้าวหอมมะลิ 105. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11-12 กรกฎาคม 2559 หน้า 135-141 (Poster : Proceeding)
  3. ปลายฝัน จันทร์แสง วาริณี พละสาร สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา และอรัญญา พิมพ์มงคล. 2560. อิทธิพลของน้ำตาลซูโครสและอาหารเสริมต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่ (Bulbophyllum putidum) ในหลอดทดลอง. การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี. หน้า 52-53. ( Poster : Proceeding )
  4. ชริดา ปุกหุต ช่อทิพย์ กันฑโชติ วาริณี พละสาร พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา และอุทัย อันพิมพ์. 2560. ความหลากชนิดของเห็ดในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี ปี พ.ศ.2556-2559. การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี. หน้า 121 ( Poster : Proceeding )
  5. ชริดา ปุกหุต พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ สุรสิทธิ สุทธิคําภา และ อุทัย อันพิมพ์. 2559. ความหลากหลายของเห็ดที่พบในบริเวณวัดป่าจังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการ พฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 16-18 มิถุนายน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน้า 117-134 (Poster : proceeding)
  6. สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. 2559. ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของแอลกอฮอลดีไฮโดรจีเนสในราบาสิดิโอมัยซีทกับความสามารถในการผลิตเอทานอล. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7-8 กรกฎาคม 2559 หน้า 36-42 (Poster : Proceeding)
  7. Kaewsai, K., Sutthikhampa, S and Pukahuta, C. 2012.Thermotolerant yeast maintenace, growth and gluclose assimilation. The 38th Congress on Science and Technology of Thailand, The Empress International Convention Center, Chiang Mai. 17-18 October 2012. (Poster : Full paper)
  8. Sutthikhampa, S., Nonklang S., and Akada R.2009. Screening of Random Mutation of Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 by UV Light and Temperature Adaptation. The 3rd UBU Research Conference, Sunee Grand Hotel and Convention Center, Ubonratchathani, 2009 (Oral presentation: Proceeding)
  9. Sutthikhampa, S., Panbangred, W., Palitaponkarnpim, P., and Udomsopagit, S. Characterization of Tandem Repeats in Salmonella enterica by Bioinformatics Approach, The 18th Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology (TSB), Montien Riverside Hotel,Bangkok, 2006 (Poster : Proceeding)
 2. ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ [ International publication ]

  1. Sutthikhampa, S., Kawai, Y., Hayashi, M., Boonlue, S., Shimomura, N., Yamaguchi, T. and Aimi, T.2016. Transcriptional analysis of alcohol and aldehyde dehydrogenase gene families in Pholiota microspora, and estimation of their physiological roles. Mushroom Science and Biotechnology, 24(1): 16-23
  2. Sutthikhampa, S., Kawai, Y., Hayashi, M., Boonlue, S., Shimomura, N., Yamaguchi, T. and Aimi, T. 2016. Relationship between fruiting body development and phenol oxidase gene expression in Pholiota microspora. Mushroom Science and Biotechnology, 23(4): 151-158
  3. Sutthikhampa, S., Kawai, Y., Hayashi, M., Boonlue, S., Shimomura, N., Yamaguchi, T. and Aimi, T. 2016. Only one major manganese peroxidase (MnP) is predominantly expressed for mycelial growth of Pholiota microspora on sawdust medium. Mushroom Science and Biotechnology, 23(4): 159-165
  4. Tohru, Y., Nonklang, S., Nakamura, J., Tokuda, S., Nakagawa, T., Lorreungsil,S.Sutthikhumpha,S., Pukahuta,C., Kitagawa,T., Nakamura,M., Cha-aim,K., Limtong,S., Hoshida,H., Akada.,R. 2013.Identification Of Auxotrophic Mutants of the Yeast Kluyveromyces Marxianus by Non-Homologous End Joining-Mediated Integrative Transformation with Genes from Saccharomyces Cerevisiae.” Yeast 30(12) : 485–500
 3. ผลงานการนำเสนอที่ประชุมทางวิชาการ [ Academic Presentation w/o Proceeding ]

  1. รัตนภรณ์ ส่งเสริม อรัญญา พิมพ์มงคล และสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. การตรวจสอบสารพฤกษเคมีในสารสกัดจากกันเกรา. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2019 (North Eastern Science and Technology Conference 2018: NESTC 2019). มหาวิทยาลัยอุลบราชธานี 28 มีนาคม 2562 (รางวัลชมเชยประเภทโปสเตอร์)
  2. ปฐมภพ อาษาศรี อรัญญา พิมพ์มงคล และสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. ผลของสารสกัดเอทานอลจากใบชะมวงต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค แกรมลบ. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2019 (North Eastern Science and Technology Conference 2018: NESTC 2019). มหาวิทยาลัยอุลบราชธานี 28 มีนาคม 2562 (รางวัลชมเชยประเภทโปสเตอร์)
  3. กันทิมา ทับทิมหิน อรัญญา พิมพ์มงคล และสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดหยาบจากดองดึง (Gloriosa superba L.) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2018 (North Eastern Science and Technology Conference 2018: NESTC 2018). มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 22 กุมพาพันธ์ 2560 (Poster: Consolation prize รางวัลชมเชยประเภทโปสเตอร์)
  4. ดลยา เหลือผล อรัญญา พิมพ์มงคล และสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. การจำแนกและการระบุชนิดของแบคทีเรียรอบรากที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากพื้นที่นาเค็ม จังหวัดขอนแก่น. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2018 (North Eastern Science and Technology Conference 2018: NESTC 2018). มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 22 กุมพาพันธ์ 2560 (Poster presentation)
  5. ณัฏฐ์ชญานิศ พรหมทอง อรัญญา พิมพ์มงคล และสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. สารสกัดหยาบจากเปลือกต้นกันเกรา (Fagraea fragrans Roxb.) ต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2018 (North Eastern Science and Technology Conference 2018: NESTC 2018). มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 22 กุมพาพันธ์ 2560 (Poster presentation)
  6. พรประกานต์ คำบาล อรัญญา พิมพ์มงคล และสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. สารสกัดหยาบจากใบชะมวง (Garcinia cowa Roxb.) ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2018 (North Eastern Science and Technology Conference 2018: NESTC 2018). มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 22 กุมพาพันธ์ 2560 (Poster presentation)
  7. วุฒิไกร ค่ำคูณ อรัญญา พิมพ์มงคล และสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. ผลของแบคทีเรียต่ออัตราการงอกและการเจริญของต้นอ่อนข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2018 (North Eastern Science and Technology Conference 2018: NESTC 2018). มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 22 กุมพาพันธ์ 2560 (Poster presentation)
  8. Sutthikhampa S., Kawai Y, Hayashi M, Boonlue S, Shimomura N, Yamaguchi T, Aimi T. Transcriptomic analysis of multiple gene families expression during fruiting body development in Pholiota microspora on sawdust medium. The 8th Meeting of Asia Mushroom Science, Yonago, Tottori, Japan, 22-10-2015 (Oral presentation)
  9. Sutthikhampa, S., Rerksawang, A., Nonklang, S., Lorreongsil S. and Pukahuta, C. Glucose and Xylose Utilization of Thermotolerant Yeast, UBU-1. The 2nd Joint Seminar in Asian Core Program (ACP), Pullman Khon Kean Raja Orchid Hotel, Khon Kean. 2010. (Poster presentation)
 4. ผลงานเอกสารการสอนและหนังสือ [ Book ]

  1. ชริดา ปุกหุต, ช่อทิพย์ กัณฑโชติ, พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ, วาริณี พละสาร และสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. 2558. คู่มือศึกษาเห็ดในสวนสัตว์อุบลราชธานี. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี
  2. ช่อทิพย์ กัณฑโชติ, สุภาพร พรไตร, แก้ว อุดมศิริชาคร, สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา, วาริณี พละสาร. 2554. พรรณไม้ ม.อุบล เล่ม 2. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี
Skills
 • Computational skill : Basic Perl programming, HTML and G-Suite 

Trainings
  1. 2553 ncRNA prediction by Bioinformatics; at Theoritical biochemistry group;Institute for Theory chemistry, University of Vienna, Austria. Supported by ASEA-Uninet and University of Vienna, April 6 - May 23, 2010
  2. 2553 ncRNA prediction by Bioinformatics; at Theoritical biochemistry group;Institute for Theory chemistry, University of Vienna, Austria. Supported by ASEA-Uninet and University of Vienna, April 6 - May 23, 2010
  3. 2552  Study on thermotolerant yeast capable of ethanol fermentation;Yeast laboratory, Faculty  of Engineering, Yamaguchi University, Ube, Japan. Supported by Asian Core Program (ACP)  under JSPS-NRCT, October 9 -November 7, 2009
  4. 2552 Screening of random mutant of Kluyveromyces marxianus at higher temperature and ethanol production of 5 strains at different temperature ;Yeast Laboratory, Faculty of Engineering, Yamaguchi University, Ube, Japan. Supported by Young Scientist Grant under  JSPS-NRCT, Febuary 14 - March 14, 2009
  5. 2551 Workshop on “5Es model for teacher trainer” Jareon thani princess, Khonkaen, Thailand
  6. 2550 Workshop on “Knowledge Management (KM), mini-workshop”, Miracle grand hotel Bangkok, Thailand
  7. 2549 Workshop on “Molecular epidemiology of emerging and re-emerging infectious diseases: experimental techniques and bioinformatics”, Mahidol University, Thailand
  8. 2544 Science in school (SiS) project secretary, Funded by NSTDA