Asst.Prof.Dr.Supawadee Hiranpongsin
ผศ.ดร.สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน
Asst.Prof.Dr.Supawadee Hiranpongsin
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room : SC 228
Phone : 4593
Mobile : 099-1546169
E-mail : supawadee.h@ubu.ac.th
Education

พ.ศ. 2550-2556 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2547-2550 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พ.ศ. 2539-2543 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Research interest
 • Recommender System
 • Intelligent System
 • Machine Learning
 • IT Applications 
Award and honour
 • เกียรติบัตร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนผลงานดี
  โครงการ : เมาส์และคีย์บอร์ดบนมือถือสำหรับการเรียนการสอนร่วมกันบนวินโดวส์โฟน ๘
  หัวข้อการแข่งขัน : Mobile Application
  ผู้พัฒนา : นายรติชาติ ราหุละ
  จากงาน : การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖
  (The Sixteenth National Software Contest : NSC 2014)
  จัดโดย : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

Research grant
 • เรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเสมือนจริงเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชน อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการวิจัย การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลาดําเนินการ 1 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 แหล่งทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

 • เรื่อง Spatial analysis of COVID-an effects on the socio-economic conditions of rural households of the provincial in northeastern area of Thailand ระยะเวลาดําเนินการ 20 มีนาคม 2566 ถึง 19 มีนาคม 2567 แหล่งทุน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • เรื่อง การวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในเฟซบุ๊กด้วยวิธีทำเหมืองข้อความเพื่อส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบเมืองท่องเที่ยวชายแดน. ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน 2564 – พฤษภาคม 2565 แหล่งทุน ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • เรื่อง ระบบวิเคราะห์และทำนายการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม 2564 – ธันวาคม 2564 แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • เรื่อง ระบบการจัดส่งผักปลอดภัย “ผักดีดี” จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “เครือข่ายคุณภาพและความเป็นท้องถิ่นสู่การสร้างระบบนิเวศอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี”. ระยะเวลาดำเนินการ 15 พฤษภาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 แหล่งทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

 • เรื่อง การศึกษาห่วงโซ่อุปทานและโลจิสตกิส์ของสินค้าเกษตรในจังหวัดอบุลราชธานี. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

 • เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถระบบการแจ้งเตือนและการควบคุมสภาวะที่เหมาะสมสำหรับฟาร์มเมล่อนอัจฉริยะ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักร.  ระยะเวลาดําเนินการ ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 แหล่งทุน โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • เรื่อง การพัฒนาแบบจำลองในการสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้ กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น.  ระยะเวลาดําเนินการ กุมภาพันธ์ 2561 – มกราคม 2562 แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • เรื่อง ระบบจัดการคลังข้อสอบอัจฉริยะ.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 • เรื่อง โครงการศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม 2560 – ตุลาคม 2560 แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

 • เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน.  ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560 แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • เรื่อง โครงการศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2560 แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

 • เรื่อง ระบบแนะนำแผนการท่องเที่ยวในเขตภาคอีสานตอนล่าง 3 จังหวัด ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบไดนามิค.  ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม 2558 – ตุลาคม 2559 แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

Working experience
 • พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  พ.ศ. 2556-2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  พ.ศ. 2552-2554 ผู้ช่วยนักวิจัย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  พ.ศ. 2543-2547 พนักงานวิเคราะห์ ฝ่ายจัดสรรเงิน สายบริหารการเงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Publication
 1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

  • สิทธิพงศ์ บุญเพิ่ม สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน และณัฏฐ์ ดิษเจริญ. (2567). การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยแอนิเมชันบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในห้องเรียนกลับด้านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารรัชต์ภาคย์. 18(59). เดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 2567. (TCI 1) (รอตีพิมพ์) 
  • ไพชยนต์ คงไชย สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน และ ณัฏฐ์ ดิษเจริญ. (2567). การสร้างตัวแบบทำนายการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ในระดับมหาวิทยาลัยช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 34(2). เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567. เลขที่บทความ 242-136040. (TCI 1)
  • พัทธดนย์ จัยสิน สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน และไพชยนต์ คงไชย. (2567). วิธีทำนายการยืนยันสิทธิเข้าศึกษาต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 7(1), 10–20. https://doi.org/10.14456/jsse.2024.2
  • สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน, กุลธรา มหาดิลกรัตน์ และณัฏฐ์ ดิษเจริญ. (2564). ตัวแบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. 12(1). เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564. 134-149. (ACI, TCI 1, IF 0.127)
  • เดชมณี เนาวโรจน์ และสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน. (2564). การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานตามแนวทางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4(1). เดือนมกราคม–มิถุนายน 2564. 62-71.
  • สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน และจิรยุทธ สิงห์งาม. (2563). ขั้นตอนวิธีสำหรับการสร้างสมมติฐานการวิจัยแบบมีทิศทาง โดยใช้เทคนิคการค้นหาเส้นทางในแนวลึก. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 12(24). เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2563. 183-197. (TCI 1, IF 0.021)
  • ราเชนทร์ นามวงศ์, สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน และณัฏฐ์ ดิษเจริญ.  การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการจัดการข้อเสนอโครงงานสำหรับการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่ 1 (ฉบับที่ 1). เดือนมกราคม–มิถุนายน 2561. หน้า 1-16. 2561.
 2. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

  • วันนเรศวร์ สิงหัษฐิต, ไพชยนต์ คงไชย, สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน, วาโย ปุยะติ และวันเจริญ อุปมัย. (2567). การศึกษาการใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการจำแนกประเภทข้อร้องเรียนของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูว์ด้วยชุดข้อมูลที่หลากหลายระยะเวลา. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCCIT2024) ครั้งที่ 20 (น. 23-28). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

  • ปัญญวัฒน์ สุภาคาร, ณัฏฐ์ ดิษเจริญ และสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน. (2567). ระบบการจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจอนุมัติคําร้องออนไลน์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCCIT2024) ครั้งที่ 20 (น. 188-193). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

  • วุฒิพงศ์ วิมลพัชร, ณัฏฐ์ ดิษเจริญ และสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน. (2567). การพัฒนาระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะบนฐานรูปแบบการเรียนรู้และอภิปัญญาของผู้เรียน. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCCIT2024) ครั้งที่ 20 (น. 311-316). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. (รอตีพิมพ์) 

  • ภิญญา สุขวิพัฒน์, ณัฏฐ์ ดิษเจริญ, สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน และอนุสรณ์ บรรเทิง. (2567). การออกแบบและพัฒนากรอบแนวคิดระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 14 (The 14 th National and International Graduate Research Conference) (น. 446-455). สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์.

  • วงศ์ไกร จันทะจิต, วาโย ปุยะติ, วิชิต สมบัติ  และสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน. ระบบส่งงานพิมพ์ออนไลน์. ใน การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 14 (น. 380-389); 3-4 กันยายน 2563; สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี; 2563.
  • ณัฐพงษ์ สมานพงษ์, เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ และสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน. เกมสงครามการประมูลออนไลน์. ใน การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 14 (น. 400-411); 3-4 กันยายน 2563; สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี; 2563.
  • กันตพงศ์ ทรงงาม, ชยาพร แก่นสาร์, สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน และวิชิต สมบัติ. ระบบจำลองช่วยรายงานและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย. ใน การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 14 (น. 390-399); 3-4 กันยายน 2563; สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี; 2563.
  • ฤทธิชัย บุดดาเคน และสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน. การแก้ปัญหาการจัดตารางการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ด้วยขั้นตอนวิธีแบบละโมบ. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (Virtual Presentation) (น. 204-210); 14-15 พฤษภาคม 2563; โรงแรมดุสิตธานี พัทยา. ชลบุรี; 2563.
  • ณัฏฐ์ ดิษเจริญ, พิษณุ โทคำเวช, พิชิต โสภากันต์, กุลธรา มหาดิลกรัตน์ และสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดสรรงบประมาณด้วยวิธีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (Virtual Presentation) (น. 266-271); 14-15 พฤษภาคม 2563; โรงแรมดุสิตธานี พัทยา. ชลบุรี; 2563.
  • ปริวุฒิ จันทร์สว่าง และสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน. การพัฒนาตัวแบบควบคุมสภาวะที่เหมาะสม สำหรับฟาร์มเมล่อนอัจฉริยะ ด้วยเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (น. 255-260); 4-5 กรกฎาคม 2562; โรงแรมอโนมา แกรนด์. กรุงเทพมหานคร; 2562.
  • ชยาพร แก่นสาร์, สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน และไพชยนต์ คงไชย. ระบบแนะนำข้อสอบด้วยเทคนิคอ้างอิงกฎเกณฑ์. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (น. 267-272); 4-5 กรกฎาคม 2562; โรงแรมอโนมา แกรนด์. กรุงเทพมหานคร; 2562.
  • สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน และณัฐพล เสนาเมือง. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาสำหรับโรคซึมเศร้าในเด็ก. ใน การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12 (น. 98-107). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2561.
  • เดชมณี เนาวโรจน์ และสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน. ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครูของโรงเรียนต้นแบบภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560. ใน การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12 (น. 309-316). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  2561. 
  • วราวุฒิ ผ้าเจริญ และสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน.  การพัฒนาเครื่องมือในชั้นเรียนเชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับผู้เรียนยุคใหม่.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2017 ACTIS & NCOBA ครั้งที่ 12 (น. 293-298). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ.  2560.
  • เดชมณี เนาวโรจน์ และสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน.  การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์สู่คนไทย 4.0.  ใน การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 11 (น. 169-176).  อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  2560.
  • นุชนาฎ โชติสุวรรณ, กิตติมา สาระรักษ์, กิตติพงษ์ บุญสาร และสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน.  การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรพุทธศักราช 2551 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.  ใน การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 11 (น. 140-147).  อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  2560.
  • สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน และวราวุฒิ ผ้าเจริญ.  การเรียนเชิงรุกผ่านเมาส์และคีย์บอร์ดบนสมาร์ทโฟน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 (น. 218-223).  ขอนแก่น: โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์.  2559.
  • ชยาพร แก่นสาร์ และสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน.  ระบบแนะนำแผนการท่องเที่ยวในเขตภาคอีสานตอนล่าง 3 จังหวัด ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 (น. 496-501). ขอนแก่น: โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์.  2559.
  • สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน และภัทรษร พรมทอง.  แอพพลิเคชันออกกาลังกายด้วยการแกว่งแขน. ในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 10 (น. 10-19).  อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  2559.
  • เดชมณี เนาวโรจน์, แสงเดือน บกน้อย และสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน.  การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์.  ใน การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 10 (น. 379-387).  อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  2559.
  • นุชนาฎ โชติสุวรรณ, กิตติมา สาระรักษ์, กิตติพงษ์ บุญสาร และสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน.  ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ต่อเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และความตระหนักต่อการอนุรักษ์พืชในท้องถิ่นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.  ในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 10 (น. 478-489). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  2559.
  • สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน และภาวัต เอกธาดาธนกิจ.  แอพพลิเคชันการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับความฉลาดทางปัญญา 50-70. ในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 9 (น. 259-266). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  2558.