รศ.ดร.ศุภกร ภู่เกิด
Supakorn Pukird
Department : ภาควิชาฟิสิกส์
Room :
Phone : 4329
Mobile : 4329
E-mail :