นายโสพล บุตรงาม
Mr.Sopon Budngam
Department : ภาควิชาฟิสิกส์
Room :
Phone :
Mobile : 0902752364
E-mail : budngamsopon@gmail.com
ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

ผลงานตีพิมพ์
  1. Designing Apparatus for Highly Precise Measurement of Electrical
    Conductivity and Seebeck Coefficient from 85 K to 1200 K

     

  2. DevelopingHigh Precision Instrumentation for melting point measurement of material
    from 25 oC to 500 oC

  3. The Investigation of Copper Purity by Electrical Conductivity Measurement in Conjunction with Seebeck Coefficient