Mrs.Soontaree Sarangkham
ผศ.สุนทรี สารางคำ
Mrs.Soontaree Sarangkham
Department : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Room : Sc309
Phone : 4571
Mobile : 0924832424
E-mail : soontaree.s@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2545 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2552 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2555 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

งานวิจัยที่สนใจ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

รางวัลและเกียรติยศ
 • -

ทุนวิจัย
 • ระดับปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ประสบการณ์การทำงาน
 • พ.ศ. 2550 ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย บริษัทแอ็ดวานซ์เปเปอร์ จำกัด มหาชน

  พ.ศ. 2552 อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

  พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลงานตีพิมพ์
 1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

  สุนทรี  สารางคำ,เพชรไพลิน จินดาศรี และเอวิกา  สุดเพาะ. การวิเคราะห์และการป้องกันอันตรายจากการทำงานของกลุ่มหัตถกรรมแคร่ไม้ไผ่บ้านดอนชาด ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 วันที่ 3-4 กันยายน 2563  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2563. 162-168

  ชัญญากานต์ โกกะพันธ์, สุนทรี สารางคำ, พรนภา สิงห์ทอง และอรอนงค์ ประสาน.  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานกิจการคาร์แคร์ เขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคมในยุคดิจิตอล ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 วันที่ 28 มีนาคม 2563. 2563. 1217-1226.

  สุนทรี ศรีเที่ยง และชัยกฤต ยกพลชนชัย.  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานบนที่สูงของคนงานก่อสร้างกรณีศึกษาพุทธสถานราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEUNIC 2019 North Eastern University วันที่ 13-14 กันยายน 2562 โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 2562. 29-42.

  สุนทรี ศรีเที่ยง, ปฐวรรณ สุวรรณผา และอารีรัตน์ ครองยุติ.  ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ. วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม E-Journal. มกราคม - มิถุนายน 2562.  2562. 28(1): 23-30.

  สุนทรี  ศรีเที่ยง, กรรณิการ์  สุระเสน และอานัสรา  ปั่นสี.  พฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณสถานีขนส่ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายครั้งที่ 2ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงวัย ไทยแลนด์ 4.0” ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย. 2562. 133-148.

  สุนทรี  ศรีเที่ยง, เพ็ญสุดา อรรคบุตร และแพรวพรรณ คำสุขะ.  การประเมินความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน กฎหมายด้านอัคคีภัยในอาคาร กรณีศึกษา อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 วันที่ 12-13 กรกฎาคม. 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2561. 324-334.

  สุนทรี  ศรีเที่ยง, กนกกาญจน์ วิภูสัตยา และขวัญใจ ประเสริฐศรี.  การรับรู้เรื่องการจัดการความปลอดภัยในการทำงานที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี.  การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 (The 6th Academic Science and Technology Conference 2018) วันที่ 6  มิถุนายน 2561. 2561. 374-381.

  สุนทรี  ศรีเที่ยง, ประทีป ใจนวล, ณัฐพิชา กุลอัก และอัญชิรา สมสุข.  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 วันที่ 13-14 กรกฎาคมพ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2560. 353-362

  สุนทรี  ศรีเที่ยง, กฤษดา เทือกสาย, ศราวุธ ทัพซ้าย และสาวิกา สมสระกุล. การประเมินพฤติกรรมการทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม E-Journal. มกราคม-มิถุนายน 2560. อุบลราชธานี. 2560. 26(1): 64-70.

  สุนทรี ศรีเที่ยง,วัชรา มุลพิลึก และหนึ่งฤดี วิทยากุล.  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดหลังจากการทำงานของแรงงานนอกระบบ กลุ่มคนเย็บผ้าสำเร็จรูป ในหมู่บ้านยางช้า อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย “พลวัตสุขภาพในศตวรรษ ที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 1. 9-10 กุมภาพันธ์ 2560. สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. 2560. 196-212.

ทักษะอื่นๆ
  • การตรวจวัดอนุภาคฝุ่นและแสงสว่าง 
  • การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Risk Assesment)
  • ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)
การฝึกอบรม
  • หลักสูตร Research Design Thinking
  • การพัฒนาบุคลากรรองรับโครงการ Talent Mobility