ดร.ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์
MR.Songamnat Pongsomboon
Department : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Room : Sc321
Phone : 4491
Mobile : 899548377
E-mail : songamnat.p@ubu.ac.th