Dr.Sompong Valuvanathorn
ดร.สมปอง เวฬุวนาธร
Dr.Sompong Valuvanathorn
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room : SC-423
Phone : 4636
Mobile : 081-878-3182
E-mail : sompong.v@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2556
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2548
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี พ.ศ. 2541
งานวิจัยที่สนใจ
 1. โครงการ "การตรวจสอบเมล็ดข้าวสารเจ้าปนในข้าวสารเหนียวด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ" ระยะเวลาโครงการ
  01 เมษายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 แหล่งเงินทุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 2. โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรสมรรถนะสูง" ระยะเวลาโครงการ 17 กรกฎาคม - 17 ตุลาคม 2560 โครงการวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560
 3. โครงการ "การพัฒนาขั้นตอนวิธีการรู้จาคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วนของภาพใบสมุนไพรไทย" (Development of a Thai Herbal Leaf Images Recognition Algorithm with Local Texture Feature)  ปีงบประมาณ 2561 แหล่งทุน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. โครงการ "การพัฒนาระบบการประมวลผลภาพดิจิทัลร่วมกับอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร" (Digital Image Processing Systems Development on Unmanned Aerial Vehicle for Agriculture) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
  ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 5. โครงการ "อากาศยานไร้คนขับหว่านเมล็ดเพื่อการเกษตร" ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา Startup University Model  โดยความร่วมมือระหว่าง อุทยานวิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารออมสิน ปีงบประมาณ 2561
 6. โครงการ "การพัฒนาระบบวิเคราะห์โรคพืชแบบอัตโนมัติด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล" ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
 7. โครงการ "การศึกษาห่วงโซ่อุปทานและโลจิสตกิส์ของสินค้าเกษตรในจังหวัดอบุลราชธานี" ภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณ 2562
 8. โครงการ "ระบบการจัดส่งผักปลอดภัย ‘ผักดีดี’ จังหวัดอุบลราชธานี" ภายใต้ชุดโครงการวิจัย "เครือข่ายคุณค่าและความเป็นท้องถิ่นสู่การสร้างระบบนิเวศอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี" หน่วยบริหารและจดัการทุนด้านการพัฒนาพื้นที (บพท.) ปีงบประมาณ 2563

 

รางวัลและเกียรติยศ
 • ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ

  • ได้รับประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ทูลเกล้าถวายผลงาน

  • ได้รับคัดเลือกผลงาน การนำเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ หรือ เออาร์ (Augmented Reality : AR) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ "หนังสือ AR ประเพณีเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี" และเป็นตัวแทนทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  Best Paper Award

  • อนุสรณ์ อุ่นท้าว, สมปอง เวฬุวนาธร. การรู้จำท่ามือไทยโดยใช้ค่าความถี่ของทิศทางตามค่าเกรเดียนท์ร่วมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCCIT2014); 2557 พฤษภาคม 8-9; ณ Angsana Laguna, ภูเก็ต ประเทศไทย. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2557. หน้า 571-576. 
ทุนวิจัย
 • ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภททุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในประเทศ ระหว่าง ปี พ.ศ.  2551-2555 

ประสบการณ์การทำงาน
 • ประสบการณ์การสอน

  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
   • วิชาการออกแบบเว็บไซต์
   • วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
   • วิชามัลติมีเดีย
   • วิชาแอนิเมชั่น
   • วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   • วิชาการบริหารศูนย์สารสนเทศ
   • วิชาระเบียบวิธีวิจัย
   • วิชาองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิชาการประมวลผลรูปภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิชาสัมมนา 1 และ 2
   • วิชาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิชาระเบียบวิธีวิจัย
   • วิชาการประมวลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์
   • วิชาระบบค้นคืนสารสนเทศ

   

 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรมและระบบเครือข่าย

  • พัฒนาระบบรับสมัครและประมวลผลการสอบรับเข้ามหาวิทยาลัย (Entrance)
  • พัฒนาระบบทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • พัฒนาระบบการเงิน(ฎีกา) กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ผู้ควบคุมงานก่อสร้างการเดินสาย Fiber Optic ใต้ดิน (Duct Bank) และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Web administrator) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ผู้ร่วมดูแลระบบเครือข่าย (Network administrator) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาโครงงาน/ค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

  • ที่ปรึกษาโครงงานนักศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ/งานวิจัย

  • หัวหน้าโครงการ “หนังสือมีชีวิต เรื่องประเพณีเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ ปีงบประมาณ 2558
  • หัวหน้าโครงการ “ส่งเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ ปีงบประมาณ 2559
  • หัวหน้าโครงการ “การตรวจสอบเมล็ดขาวสารเจ้าปนในข้าวสารเหนียวด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ” ปีงบประมาณ 2560
  • หัวหน้าโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ ICT ในการทำธุรกิจออนไลน์ด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้สูงอายุ” ปีงบประมาณ 2560
  • หัวหน้าหน่วยรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560
  • บริหารโครงการผลิต ส.ค.ส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ ปี 2558-2560
  • บริหารโครงการ พัฒนาแอพพลิเคชั่น “iStamp 3D: แสตมป์ส่วนตัวสามมิติ” รุ่นพระธาตุพนม โดยใช้เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ ให้กับไปรษณีย์เขต 10 (อุบลราชธานี) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • บริหารโครงการ พัฒนาแอพพลิเคชั่น “ASEAN Stamp” ชุด ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี โดยใช้เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ ให้กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (แสตมป์ที่ยาวที่สุดในโลก)
  • กรรมการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2560
  • กรรมการ โครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง ปีงบประมาณ 2560
  • ผู้ร่วมโครงการ โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560
  • ที่ปรึกษาโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศงานพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
  • ที่ปรึกษาโครงการ พัฒนาระบบระเบียนประวัติและประเมินผลการเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
  • หัวหน้าโครงการ พัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรสมรรถนะสูง ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560
  • หัวหน้าโครงการ "การพัฒนาขั้นตอนวิธีการรู้จาคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วนของภาพใบสมุนไพรไทย" (Development of a Thai Herbal Leaf Images Recognition Algorithm with Local Texture Feature) ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ (วท.) ปีงบประมาณ 2560
  • หัวหน้าโครงการ "การพัฒนาระบบการประมวลผลภาพดิจิทัลร่วมกับอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร" (Digital Image Processing Systems Development on Unmanned Aerial Vehicle for Agriculture) ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมกับเอกชนในเชิงพาณิชย์ ระหว่างเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บริษัทไลลา เอวิเอชั่น จำกัด และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
  • หัวหน้าโครงการ "อากาศยานไร้คนขับหว่านเมล็ดเพื่อการเกษตร" ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา Startup University Model  โดยความร่วมมือระหว่าง อุทยานวิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารออมสิน ปีงบประมาณ 2561
  • หัวหน้าโครงการ "การพัฒนาระบบวิเคราะห์โรคพืชแบบอัตโนมัติด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล" ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
  • หัวหน้าโครงการ "การศึกษาห่วงโซ่อุปทานและโลจิสตกิส์ของสินค้าเกษตรในจังหวัดอบุลราชธานี" ภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณ 2562
  • ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาโครงการ "พัฒนาระบบการเลี้ยงปลาไหลเชิงพาณิชย์เพื่อชุมชน" ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
  • หัวหน้าโครงการ "ระบบการจัดส่งผักปลอดภัย ‘ผักดีดี’ จังหวัดอุบลราชธานี" ภายใต้ชุดโครงการวิจัย "เครือข่ายคุณค่าและความเป็นท้องถิ่นสู่การสร้างระบบนิเวศอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี" หน่วยบริหารและจดัการทุนด้านการพัฒนาพื้นที (บพท.) ปีงบประมาณ 2563
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาและการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ

  • ที่ปรึกษาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นคำนวนปริมาตรพื้นที่โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ
  • ควบคุมอากาศยานไร้คนขับบันทึกภาพมุมสูง
   • ถ่ายทดสดงาน “งานปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD)” ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ วันที่ 11 ธันวาคม 2558
   • ถ่ายทดสดงานพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬากันเกราเกมส์ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 9 และ 18 มกราคม 2559
   • งานเกษตรอีสานใต้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9 (วันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2559) และครั้งที่ 10 (วันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ 2560)
   • รำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) 60 ปี ในหลวงเสด็จฯอุบลราชธานี “ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯอุบลราชธานี” 16 พ.ย. 59
   • งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559
   • กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายอาลัยพ่อหลวง ร.9 ณ  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
 • ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากร

  • วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ ICT ในการประกอบธุรกิจออนไลน์ด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
   สาหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ ICT ในการประกอบธุรกิจออนไลน์ด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
   สาหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2560 ณ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ ICT ในการประกอบธุรกิจออนไลน์ด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
   สาหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • วิทยากร บรรยายพิเศษใน หัวข้อ “การจัดทำ e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน” วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  • วิทยากร "การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT)" โครงการอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน(พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนราษีไศล ต. เมืองคง อ.รำษีไศล จ.ศรีสะเกษ
  • วิทยากร "การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT)" โครงการอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน(พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  • Coach โครงการค่ํายอบรมการเป็นผู้ประกอบการ Startup ครั้งที่ 1 (SPARK Your Idea at UBU Startup Camp1)วันที่ 23-25  มีนาคม  2561 ณ โรงแรม ยู เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • Coach โครงการค่ํายอบรมการเป็นผู้ประกอบการ Startup ครั้งที่ 2 (SPARK Your Idea at UBU Startup Camp2)วันที่ 27-29  เมษายน  2561 ณ โรงแรม ยู เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • วิทยากร "การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT)" โครงการอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน(พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดานใหญ่  อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
  • วิทยากร "การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT)" โครงการอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน(พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนขุขัยธ์  อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
  • วิทยากร "การใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการส่งภาพไร้สายร่วมกับห้อง Smart Classroom เพื่อการเรียนการสอบแบบ Active Learning" วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ณ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • วิทยากร บรรยายพิเศษใน หัวข้อ “การพัฒนาสิ่งแวดลอ้มธรรมชาติและศิปกรรม ยุคไทยแลนด์ 4.0” วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโกมุท ชั้น 4 อาตารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • วิทยากร บรรยายพิเศษใน หัวข้อ “การจัดทำ e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน” วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  • วิทยากร บรรยายพิเศษใน หัวข้อ “การจัดทำ e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน” วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องโสดทัศนศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมวิทยากร บรรยายพิเศษใน หัวข้อ “การจัดทำ e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน” สำหรับครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารวิจัยชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • วิทยากร บรรยายพิเศษใน หัวข้อ "การออนไลน์คุณภาพ"  ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทำงานด้านครอบครัวตำบลเมืองศรีไค” ภายใต้โครงการ “พัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที่” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 6 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
  • วิทยากร หัวข้อ "เขียนแผนธุรกิจ Startup ที่ใช้เทคโนโลยี IOT เป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจยุค New Normal ด้วย Business Model Generation (BMG)" โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
  • วิทยากร หัวข้อ "เขียนแผนธุรกิจ Startup ที่ใช้เทคโนโลยี IOT เป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจยุค New Normal ด้วย Business Model Generation (BMG)" โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  • วิทยากร หัวข้อ "เขียนแผนธุรกิจ Startup ที่ใช้เทคโนโลยี IOT เป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจยุค New Normal ด้วย Business Model Generation (BMG)" โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนพนาศึกษา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
  • วิทยากร "การจัดทำ E-Portfolio และการใช้เทคโนโลยีพัฒนางานแนะแนวศึกษาต่อ" โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้บริหารและคณุแนะแนวการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ย. 63 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชศรีมา
  • วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้าง e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน" โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ วันที่ 21 ธ.ค. 63 ณ ณ ห้องประชุมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  • วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Thing : IoT) และการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรสำหรับวัยทำงาน/เกษตรกร” โครงการ “การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับคนทุกช่วงชีวิต” ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ อาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
  • วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ ICT ในการทำธุรกิจออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ" โครงการ “การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับคนทุกช่วงชีวิต” ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Business Model Canvas" ในกิจกรรม “การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” โครงการ “การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับคนทุกช่วงชีวิต” ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 9 กรกฎาคม 2566  ณ ห้องประชุมอาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ผลงานตีพิมพ์
 1.  

  • ณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง, ณัฏฐ์ ดิษเจริญ, สมปอง เวฬุวนาธร และจินตนา นภาพร. การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(NCCIT2024) ครั้ที่ 20,16-17 พฤษภาคม 2567,กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; 2567. xx-xxx.(In Press)
  • สมปอง เวฬุวนาธร, ธีรศักดิ์ แสงสุวรรณ และ ณัฏฐ์ ดิษเจริญ. การรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยด้วยการเรียนรู้เชิงลึก. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2567; 34(2), เมษายน-มิถุนายน, xx-xx. DOI: 10.14416/j.kmutnb.2024.03.003 (Online First)
  • ณัฐนนท์ ลำสมุทร, สมปอง เวฬุวนาธร. การจำแนกภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน. ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17; 2564 พฤษภาคม 13-14; ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 2564. 
  • อมรเทพ ตาลหอม, อนุสรณ์ บรรเทิง, สมปอง เวฬุวนาธร และปิยะนันท์ พนากานต์. การพัฒนาเกมสามมิติจำลองการขับรถจักรยานยนต์ด้วยเทคนิคแอสเซสสปอร์ตไบต์โปรคิต ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563. หน้า 93-101.
  • ธีรศักดิ์ แสงสุวรรณ, สมปอง เวฬุวนาธร. การรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยโดยการแบ่งกลุ่งระดับอักษรร่วมกับการคงอัตราส่วนบนโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ. ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15; 2562 กรกฎาคม 4-5; ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 2562. หน้า 383-388.
  • สมปอง เวฬุวนาธร, ชฎาพร ศรีวะอุไร. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนำพื้นที่การให้บริการสำหรับสำนักวิทยบริการด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8  (PULINET2018); 2561 มกราคม 9-11; ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม, ประเทศไทย. 
  • ศศิธร ประสงค์, สมปอง เวฬุวนาธร. การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลในวิกิพีเดียและคอนเซอร์เวพีเดียบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส โดยใช้เทคนิคเจสันและแคช. ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 (NGRC44) ; 2560 ตุลาคม 19-20; ณ โรงแรม U-PLACE มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี, ประเทศไทย.
  • ชัชวาล บุตรมาศ, สมปอง เวฬุวนาธร. การบันทึกข้อมูลการเข้าออกอาคารด้วยการรู้จำใบหน้า กรณีศึกษาศาลจังหวัดอำนาจเจริญ. ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 (NGRC44) ; 2560 ตุลาคม 19-20; ณ โรงแรม U-PLACE มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี, ประเทศไทย.
  • พุทธศักดิ์  สมชัย, สมปอง เวฬุวนาธร. การจำแนกภาพใบสมุนไพรไทยด้วยคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วน. ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13; 2560 กรกฎาคม 6-7; ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 2560. หน้า 223-228.
  • ไกวัล  เหมือนมอน, สมปอง เวฬุวนาธร. การออกแบบและพัฒนาแคปท์ช่าโดยใช้บาร์โค๊ดเป็นฐาน. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 (NCCIT2016); 2559 กรกฎาคม 7-8; ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย.
  • อนุสรณ์ อุ่นท้าว, สมปอง เวฬุวนาธร. การรู้จำท่ามือภาษาไทยโดยใช้การจำลองแบบอาณาจักรมดร่วมกับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCCIT2015); 2558 กรกฎาคม 2-3; ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2558. หน้า 137-142.
  • อนุสรณ์ อุ่นท้าว, สมปอง เวฬุวนาธร. การรู้จำท่ามือไทยโดยใช้ค่าความถี่ของทิศทางตามค่าเกรเดียนท์ร่วมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCCIT2014); 2557 พฤษภาคม 8-9; ณ Angsana Laguna, ภูเก็ต ประเทศไทย. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2557. หน้า 571-576. (ได้รับรางวัล Best Paper Award)
  • ฐิตาภัทร์ อุทธการ, สมปอง เวฬุวนาธร, ชัชวิน นามมั่น. การออกแบบออนโทโลยีผลงานวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษา: กรณีศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCCIT2014); 2557 พฤษภาคม 8-9; ณ Angsana Laguna, ภูเก็ต ประเทศไทย. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2557. หน้า 743-748.
  • สมปอง เวฬุวนาธร, สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์. การรู้จำใบหน้าแบบประมวลกราฟแสดงค่าความถี่ของระดับสีด้วยการใช้คุณลักษณะทั้งใบหน้าและเฉพาะส่วน โดยใช้แบบจำลองเชิงเรขาคณิตสามเหลี่ยมของตาและปาก ร่วมกับแบบจำลองใบหน้าเชิงเรขาคณิต, วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 2554;4(2): 290-296
  • Valuvanathorn, S., Nitsuwat, S., and Huang, M.L., Multi-Feature Face Recognition Based on 2D- PCA. The Era of Interactive Media; Springer. 2013: 65-75
  • Valuvanathorn, S., Nitsuwat, S., and Huang, M.L., Multi-Feature Face Recognition based on PSO-SVM. IEEE Xplore Digital Library. 2012: 140-145
  • Valuvanathorn, S., Nitsuwat, S., and Huang, M.L., “Multi-Feature Face Recognition Based on 2D-PCA and SVM,” Journal: The Era of Interactive Media, DOI 10.1007/978-1-4614-3501-36, # Springer Science + Business Media, New York, To be published on 2012.
  • Valuvanathorn, S., Nitsuwat, S,. "Multi-Feature Face Recognition Based on 2DPCA," Phetchabun Rajabhat Journal, 2011, Vol. 3, No. 1: 54-61
  • Valuvanathorn, S., Nitsuwat, S,. "Multi-Feature Based Face Recognition Using Histogram Processed," Technical Education Journal, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 2011, Vol. 2, No. 1: 1-9
ทักษะอื่นๆ
  • การประมวลผลภาพ (Image Processing)
  • การรู้จำรูปแบบ (Pattern recognition)
  • การรู้จำใบหน้า (Face Recognition)
การฝึกอบรม
  • เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 7 ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมคามิโอ แกร์นด์ ระยอง
  • เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Big Data using Hadoop Workshop ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 กรุงเทพฯ
  • รับเข้าอบรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) เพื่อพัฒนากระบวนการการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสู่มาตรฐานสากลวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
  • ศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีการป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลและเอกสาร ณ บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) วันที่ 26 มิถุนายน 2560
  • เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 2nd NIDA Business Analytics and Data Sciences ในงาน NIDA Open House 2017 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อศึกษาเทคโนโลยีทางด้าน Business Analytics and Data Sciences ระหว่างวันที่ 26–28 มิถุนายน 2560
  • ศึกษาดูงาน โครงการ Phuket Smart City ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
  • เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 (NCCIT2017) ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ Startup Train the Trainer ณ บ้านสวนคุณตา ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560
  • เข้าร่วมอบรม OBE (Outcome Based Education) และกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ (Teaching Professional Standard Framework)  วิทยากรโดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร อดีตรองเลขาธิการ สกอ.  ณ รร.ยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 
  • เข้าร่วมอบรม "การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล" ณ โรงแรมยู-เพลส หาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 7 สิงหาคม 2563 
  • เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์ EdPex" ณ ประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่) หาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563
  • เข้าร่วมการอบรมแนวทางการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (โรงแรมยู-เพลส) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sci-Tech Symposium 2021) วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565 (Sci-Tech Symposium 2022) วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • เข้าร่วมอบรมบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเกษตรอัจฉริยะแบบ Plant Factory” วันที่ 6 กันยายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นโดยใช้ Business Model” วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี