ผศ.ดร.สมจินตนา ทวีพานิชย์
Somjintana Taveepanich
Department : ภาควิชาเคมี
Room :
Phone : 4119
Mobile : 850608998
E-mail :