ดร.สุพรรษา ฉิมจารย์
Dr.Teerawat Piromjitpong
Department : ภาควิชาฟิสิกส์
Room : PHY1407
Phone :
Mobile :
E-mail : teerawat.p@ubu.ac.th