Sansanee Srichan
ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์
Sansanee Srichan
Department : ภาควิชาเคมี
Room : SC386
Phone : 4480
Mobile : 090-0014387
E-mail : sansanee.s@ubu.ac.th
Education
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
Doctor of Philosophy Polymer Chemistry 2558 University of Strasbourg, France
Master of Science Material Science 2554 University of Strasbourg, France
Bachelor of Science Chemistry 2552 University of Strasbourg, France
Research interest

Polymer Modification

Rubber and Polymer Science

Award and honour
 • 1.รางวัลชมเชยระดับประเทศ โครงการ “Formic acid พลิกวิกฤติชาวสวนยาง”โครงการกล้าใหม่สร้างสรรค์ชุมชนครั้งที่ 11 สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน : ที่ปรึกษาโครงการ

  2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการ GSB Startup University Model “ผลิตภัณฑ์เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ”: ที่ปรึกษาโครงการ

  3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NESP Innovation Fair 2019 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์

  4. รางวัลผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนดีเด่น “เครื่องผสมน้ำกรดฟอร์มิกแบบอัตโนมัติ” เนื่องในงานสัปดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  5. รางวัลเชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561

  6. รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   

Research grant
 • 1. โครงการการเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยไซเลนเพื่อเพิ่มความเข้ากันได้ของยางกับสารตัวเติมประเภทซิลิกา แหล่งทุน: ทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ปีงบประมาณ 2559

  2. ชุดโครงการ “ผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อผู้สูงอายุ” โครงการย่อยที่ 2 เรื่อง แผ่นรองพื้นรองเท้าจากยางพาราเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560

  3. โครงการการปรับปรุงคุณสมบัติความเหนียวของพอลิแลกติกแอซิดโดยใช้ยางธรรมชาติเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 

  4. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก แหล่งทุน: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  5. โครงการแผนงานถ่ายทอดเทคดนดลยีสู่ชุมชน Tech Transfer to Community แหล่งทุน: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  6. โครงการกระถางชีวมวลจากฟางข้าวเพื่อควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารพืช แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Working experience
 • ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Publication
 1.  

  1. Srichan S, Chan-Seng D, Lutz J-F. Influence of Strong Electron-Donor Monomers in Sequenced-Controlled polymerization. ACS macro Lett., 2012, 1, 589-592.

  2. Srichan S, Mutlu H, Badi N, Lutz J-F. Precision PEGylated Polymers Obtained by Sequenced-controlled Copolymerization and Postpolymerization Modification. Angew. Chem. Int. ED., 2014, 53, 9231-9235.

  3. Srichan S, Kayunkid N, Oswald L, Lotz B, Lutz J-F. Synthesis and Characterization of Sequence-controlled Semicrystalline Comb Copolymers: Influence of Primary Structure on Materials Properties. Macromolecules, 2014, 47, 1570-1577.

  4. Baradel N, Shishkan O, Srichan S, Lutz J-F. Synthesis of sequence-controlled copolymers using time-regulated additions of N-substituted maleimides in styrenic radical polymerization. ACS Symposium Series; American Chemical Society: Washington, DC, 2014, Charpter 8, 119-131.

  5. Srichan S, Mutlu H, Lutz J-F. On the synthesis of sequence-controlled poly(vinyl benzyl amine-co-N-substituted maleimides) copolymers. Eur. Polym. J., 2015, 62, 338-346.

  6. Prasertsri S, Nuinu P, Srichan S, Radabutra S, Vudjung C, Boonyod S. Compatibilization efficiency of polybutadiene-grafted maleic anhydride in ethylene-propylene diene rubber/epoxidized natural rubber blends. Key Eng Mat 2016; 705: 45-49.

  7. Prasertsri S, Srichan S. Characterization of snap-on calf nipple product and development of its compound formulation based on natural rubber. Key Eng Mat 2017; 744: 282-287.

  8. Srichan S, Prasertsri S. Influence of accelerator/sulfur ratio on mechanical properties and thermal resistance of natural rubber containing hybrid fillers. Key Eng Mat (2017); 744: 300-304.

  9. Prasertsri S, Srichan S. Influence of pyrolytic carbon black prepared from waste tires on mechanical properties of natural rubber vulcanizates. Key Eng Mat 2017; 751: 332-336.

  10. Prasertsri S, Vudjung C, Inthisaeng W, Srichan S, Sapprasert K, Kongon J. Comparison of reinforcing efficiency between calcium carbonate/carbon black and calcium carbonate/silica hybrid filled natural rubber composites. Def Diff Forum 2018; 382: 94-98.

  11. Vudjung C, Srichan S, Boonyod S, Prasertsri S. Para rubber khit pillow by Si Tan Community, Yasothon province. Area Based Development Research Journal 2018; 10(1) 1-18.

Trainings
 • 1. วิทยากรฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา 

  2. วิทยากรอบรมวิธีการเตรียมน้ำกรดที่ถูกต้องสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วย