Saisamorn Lumlong
ผศ.ดร.สายสมร ลำลอง
Saisamorn Lumlong
Department : ภาควิชาเคมี
Room : Chem 1411
Phone : 4119
Mobile : 4119
E-mail : saisamorn.l@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Organic and polymeric materials Tokyo Institute of Technology
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

งานวิจัยที่สนใจ

การเตรียมแผ่นฟิล์มยางคอมโพสิต

การเตรียมนาโนเซลลูโลสจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

การเตรียมถุงเพาะชำจากยางคอมโพสิต

ผลงานตีพิมพ์
 1. 1.      สายสมร ลำลอง และ จารวี นามวิชัย. 2554. การใช้น้ำหมักชีวภาพจากมะเฟื้องหัวเชื้อและส้มโอเป็นสารจับตัวยางและผลต่อสมบัติของยางคอมพาวด์และยางวัลคาไนซ์. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับพิเศษปีที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม), 21-30.

  2.      สายสมร ลำลอง จารุวรรณ สีชนะกุล และ มาลี ประจวบสุข. 2554. การใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารจับตัวน้ำยางต่อสมบัติของยางแผ่น.  เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (symposium) ครั้งที่ 4, อุบลราชธานี, 228-235.

  3.     สายสมร ลำลอง, อภัทธินี วงศ์ตาหล้า, สมจินตนา ทวีพานิชย์, พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ. 2556. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรไทยในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่น. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับพิเศษปีที่ 3 (มกราคม-ธันวาคม), 28-40.

   4.   Saisamorn Lumlong, Subin Seethon, Dieter Baurecht and Peter Wolschann. 2556. Study on bio-extract as a rubber coagulant. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) การประชุมวิชาการ International symposium on fundamental and applied science (ISFAS 2013) ณ Courtyard by Marriott Seoul Times square กรุงโซล เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย, 119-125.

  5.    สายสมร ลำลอง และ สมนภา คำนัน. 2557. การใช้นํ้าหมักชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบเตยเป็นสารจับตัวยางธรรมชาติ. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557 หน้า 55-62.

  6.     สายสมร ลำลอง และ อภิชิต สายวัน. 2558. การยับยั้งการเจริญของราบนแผ่นยางพาราโดยใช้น้ำหมักชีวภาพ. วารสารนเรศวรพะเยา. ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, 11-14.

  7.        Saisamorn Lumlong*, Naphawan Komonrit, Dieter Baurecht and Peter Wolschann. 2015. Utilizing Bio-extract of Coconut Juice, Ginger with Coconut Juice and Lemongrass with Coconut Juice as a Latex Coagulant. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) การประชุมวิชาการ International Symposium on Fundamental and Applied Science 2015, 22-24 March 2015, Osaka, Japan หน้า 91-101.

  8.  Saisamorn Lumlong, Wilaiwan Srilawan. 2558. Efficiency of ethyl acetate extracts of some Thai herbs on the growth inhibition of fungi on rubber sheet. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) การประชุมวิชาการ Global engineering & applied science conference (GEASC 2015) Sunshine city, Bunka Kaikan, กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558. 185-190.

  9.   สายสมร ลำลอง และ พงษ์นรินทร์ ยอดสิงห์. 2559. การใช้น้ำมันหอมระเหยจากสมุน ไพรไทยในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่พบบนแผ่นยางพารา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559 หน้า 30-38.

  10.    สายสมร ลำลอง, สุพัตรา วนาพันธ์ และ บัณฑิต คำศรี ผลของปริมาณเปลือกไข่ต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ. 2559. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพ

  11.       สายสมร ลำลอง, วณิชยา ไตรมูล, บัณฑิต คำศรี, มาลี ประจวบสุข, พรพรรณ พึ่งโพธิ์, ฉวีวรรณ คงแก้ว และ ปาจรีย์ ถาวรนิติ. 2559. ศึกษาผลของเถ้าลอยต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10, 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, หน้า 63-72.

  12.       Saisamorn Lumlong, Supattra Wanapan, Bandit Khamsri, Pornpan Pungpo,  Chaveewan Kongkaew and  Parjaree Thavorniti. 2559. Effect of eggshell as a filler on rubber composite properties. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) The 8th Thailand-Japan international academic conference (TJIA 2016) ระหว่างวันที่   29  ตุลาคม 2559    สถานที่  Tokyo, Japan

  13.   สายสมร ลำลอง  ฟารีดา แสนศรี บัณฑิต คำศรี. 2560. ผลของการดัดแปรเปลือกไข่โดยใช้น้ำมันมะพร้าวและน้ำมันถั่วเหลืองต่อสมบัติเชิงกลของคอมโพสิทของยางธรรมชาติ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ม. พะเยา จ. พะเยา 26-27/1/2560

  14.

   

การฝึกอบรม
 • การฝึกอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ