นางรตี โบจรัส
Ratee Bojaras
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room :
Phone : 4458
Mobile : 4458
E-mail :
ประวัติการศึกษา

M.Sc. in Applied Mathematics (2004), Mahidol University, Thailand

B.Sc. (honors) in Mathematics (1999), Kasetsart University, Thailand

รางวัลและเกียรติยศ
 • บุคลากรดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2551

ทุนการศึกษา
 • พสวท.

ประสบการณ์การทำงาน
 • Teaching Experience:

  Calculus I/ Calculus II/ Calculus III/ Discrete Mathematics/ Introduction to Mathematical Software/  Introduction to Linear Programming

ผลงานตีพิมพ์
 1. [1] Sungthong R., Poulter J. The critical temperature of the Ising spin glass,    

       Journal of  Physics A.36 (2003) pp. 6347-6353

  [2]  Ratee Bojaras, Fractional Calculus, KKU Science Journal, Volume 45 Number 3

       (2017)  pp.650-662.

  [3] Bojaras R.,   Chodjuntug  K. and Jeeruphan T., Learning Management System via

   

       Courseville in Calculus I, Proceedings Poster Presentation UBRC 11, (2017) pp.1-6.