Mr.Ratchawut Kotlakome
ผศ.รัชวุฒิ โคตรลาคำ
Mr.Ratchawut Kotlakome
Department : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Room : อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
Phone : 4505
Mobile : 4505
E-mail : ratchawut.k@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา

1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยบูรพา

งานวิจัยที่สนใจ

1. โครงการ การแปลงขยะในระบบอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพและสร้างธุรกิจสีเขียวในจังหวัดอุบลราชธานี กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : โครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปี 2563

รางวัลและเกียรติยศ
 • 1. รางวัลระดับเงิน การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปีงบประมาณ 2561 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  2. รางวัลระดับทอง การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปีงบประมาณ 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์การทำงาน
 • 1. 2546-2556 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทไดโด สิทธิผลจำกัด

  2. 2556-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลงานตีพิมพ์
 1. 1. รัชวุฒิ โคตรลาคำ รชต  โคตรธาริน ณฐพล  ทองปลิว และอรชพร วิลามาศ. 2559. ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากร้านอาหารด้วยน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด. นำเสนอแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วันที่ 1 ธันวาคม 2559.

  2. Kotlakome, R., Tongplew, N., Habsuwan, K., and Wilamas, A. (2018). Comparing Wastewater Treatment Efficiency of Grease Traps Filled with Different Media and Bio-Fermented Solution from Pineapple Peels: A Case of the Canteen of the Faculty of Science, Ubon Ratchathani University . Proceedings of the 2 nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services: Disaster of Climate Change, Problematic Water, Food Security and Food Safety, and Society. Bangkok, Thailand. November 19 th - 22 th .

  3. Phumkhachorn, P., Pangpookiew, P., Wanchai, P., Kotlakome, R., Wilamas, A., Pongsomboon, S., and Rattanachaikunsopon, P. (2016). A Potential Dichlorvos Degrading Bacterium for Bioremediation. Proceedings of the 42 nd Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok, Thailand. November 30 th - December 2 nd , 522-524.

  4. Thongplew, N., and Kotlakome, R. Getting a Drink: an Experiment for Enabling Sustainable Practice in Thai University Settings. Journal of Cleaner Production, 218, 294-303. (2019).

  5. รัชวุฒิ   โคตรลาคำ และ สุธิดา  ขุลีหวาย (2562). ประสิทธิภาพการบำบัดเหล็กและแมงกานีสในน้ำบาดาลด้วยวิธีการเติมอากาศ กรณีศึกษาหมู่บ้านหนามแท่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 13, วันที่ 11-12 กรกฎาคม, หน้า 142-149

  6. รัชวุฒิ  โคตรลาคำ นิธิมา สุทธิพันธุ์และณฐพล ทองปลิว. 2563. การเพิ่มประสิทธิภาพของถังดักไขมันโดยการเติมแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสสำหรับการจัดการน้ำเสียในตลาดสด. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 36(2). 41-54

ทักษะอื่นๆ
 • 1. หัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2558 เรื่อง "การวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภคบริโภค โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

  2. หัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง "ธนาคารขยะในชุมชน

  3. วิทยากรอบรมการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านนาจาน อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

  4. วิทยากรอบรมหัวข้อการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 แห่ง ได้แก่

            - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธาชธานี

            - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธาชธานี

  - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธาชธานี

            - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อ.กันทรลักษณ์ จ. ศรีสะเกษ

  5. วิทยาอบรมการบำบัดน้ำบาดาลที่ปนเปื้อนเหล็ก และ แมกกานีส โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธาชธานี

  6. วิทยากรอบรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำหริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

  7. วิทยากรอบรม การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวข้อ กฎหมายแรงงานเบื้องต้น

  8. หัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล น้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค ชุมชนบ้านศรีไค อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

  9. หัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการ การบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนด้วยถังดักไขมันอย่างง่ายในชุมชน

  10. หัวหน้าโครงการธรรมนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการ ผ้าป่าขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

  11. หัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการ ถังหมักรักษ์โลก การจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

การฝึกอบรม
 • 1. หลักสูตร ISO 9001 and 14001 Integrated Management System

  2. หลักสูตร Workshop on Effective use of aspect impact study for ISO 14001

  3. หลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  4. หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงานและเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์

  5. หลักสูตร  Workshop on Environment Management Accounting Increasing Profitability through Better Decision-Making : How to Measure and Improve Eco-Efficiency. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

  6. หลักสูตร ISO 9001 and ISO 14001 Combined Audit

  7. หลักสูตร การออกแบบ การทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

  8. หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  9. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร

  10. หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001:2015 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  11. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลและความคิดเชิงระบบ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  12. ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  13. อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

  14. อบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  15. อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 21

  16. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทักษะ เทคนิคการทำงานกับชุมชนในงานวิจัยเชิงพื้นที่"

  17. หลักสูตร  “การประเมินสถานการณ์และการวางแผนควบคุมเหตุฉุกเฉิน”  สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม