ดร.ปรียานุช ลาขุนทด
Dr.Preeyanuch Lakhunthod
Department : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Room : 305
Phone : 4531
Mobile : 0821141996
E-mail : preeyanuch.l@ubu.ac.th
Education

2022  Ph.D. in Biology [Plant Physiology], Khon Kaen University, Thailand

2015  M.Sc. in Biology [Plant Physiology], Khon Kaen University, Thailand

2011  B.Sc. in Biology, Khon Kaen University, Thailand

Research interest

Plant stress physiology 

Plant tissue culture

Nanotechnology

Award and honour
 • 2558; ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดี แบบโปสเตอร์ ปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research grant
 • Research grant

  1. 2565; เป็นผู้ร่วมวิจัย โครงการ การตอบสนองทางสรีรวิทยาของมะค่าแต้ในสภาพเครียดแล้ง

  แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  งบประมาณ: 400,000 บาท

  2. 2566; เป็นผู้ร่วมวิจัย โครงการ ผลของอุณหภูมิสูงต่อสรีรวิทยาและสารเมแทบอไลต์ที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ในยางนาในสภาพปลอดเชื้อ

  แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  งบประมาณ: 500,000 บาท

  Scholarships

  2015-2018;  Ph.D. scholarship recipient from Research Fund for Supporting Lecturer to Admit High Potential Student to Study and Research on His Expert Program Year 2015             

  2013-2015;  M.Sc. scholarship recipient from Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST)

  2556-2564; ได้รับทุนจากกลุ่มวิจัยข้าวทนเค็ม สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  2555; ได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Working experience
  • Sep - present: Lecturer at the Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
  • Mar - August 2022: Researcher at Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University,  Khon Kaen, Thailand
  • Jan - Jun 2012: Teaching Assistant (TA) of Biology Laboratory I and II Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Thailand
  • Apr - Nov 2011: Teacher at Mechai Bamboo School, Buriram, Thailand
Publication
  1. Lakhunthod, P., Boonlakhorn, J., Pansarakham, P., Pongdontri, P., Thongbai, P. and Theerakulpisut, P. 2022. Synthesis and characterization of silica nanoparticles from rice husk and their effects on physiology of rice under salt stess. Chilean Journal of Agricultural Research 82 (3): 412-425. 
  2. Lakhunthod, P., Nounjan, N., Siangliw, J.L, Toojinda, T., Sanitchon, J., Jongdee, B. and Theerakulpisut, P. 2018. Physiological Responses under Drought Stress of Improved Drought-Tolerant Rice Lines and their Parents. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 46 (2): 679-687.
  3. Lakhunthod, P., Theerakulpisut, P., Sanitchon, J. and Siangliw, J.L. 2015. Effects of Water Stress on Leaf Water Status of Chromosome Segment Substitution Lines (CSSL) of KDML105 Rice. KKU Research Journal (Graduate Studies Version) 15 (3): 46-55.
  4. Lakhunthod, P., Trunjaruen, A. and Theerakulpisut, P. 2022. Effect of biosynthesized silver nanoparticles on in vitro growth of Cymbidium aloifolium (L.) Sw. In: Proceeding of the 22th National Graduate Research Conference on 25 March 2022 at Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand. [Poster presentation]

   

Skills
  • Plant Physiology (Rice, Salt stress, Drought stress, Photosynthesis, Osmotic adjustment, Leaf water potential, Osmotic potential)
  • Nanophysics (Green synthesis and characterization of nanomaterials e.g. silver and silica nanoparticles)
  • Biochemistry (Antioxidant enzyme e.g. SOD, APX, POX, CAT)
  • Plant tissue culture (Orchid, Protocorm-like bodies)
Trainings
 • Training Courses

  1. Dec 2019-Mar 2020; I was trained in plant phenotyping and physiology, particularly using chlorophyll fluorescence, Infra-red gas exchange analyses, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), LI-6800 Portable Photosynthesis System, Stomata impressions techniques and 3D scanner at Lawson’s lab (Professor Tracy Lawson) at School of Biological Sciences, University of Essex, Essex, UK

  2. 31st January to 1st February 2019; Training course of "Newton Fund-TRF Workshop on Rice Photosynthesis and Phenotyping using Low-cost Imaging Techniques" at the Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

  3. 2016; Intensive English course for postgraduate students reading and writing 3 at Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

  4. 4th February 2016; Training course of "Synchrotron Radiation Applications" at the Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

  5. 29th January 2015; Training course of "Plagiarism program (Turnitin)" at the Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

  6. 6th to 8th May 2011; Training course of "Teaching and Testing Requirements In the Workshop for Teachers of Meechai Pattana School Buriram" at the Faculty of Education, Rangsit University, Thailand.

  Conferences
  1. Lakhunthod, P., Trunjaruen, A. and Theerakulpisut, P. 2022. Effect of biosynthesized silver nanoparticles on in vitro growth of Cymbidium aloifolium (L.) Sw. In: Proceeding of the 22th National Graduate Research Conference on 25 March 2022 at Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand. [Poster presentation]

  2. Lakhunthod, P., Theerakulpisut, P., Lontom, W., Sanitchon, J., Phengrat, C., Siangliw, J.L. and Thuchinda, T. 2014. Change in water potential Relative water content and osmotic potential of rice leaves in drought conditions. The 8th Botanical Conference of Thailand 2-4 April 2014. Page 108. Department of Biology Faculty of Science Chiang Mai University, Chiang Mai. [Poster presentation]

  3. Lakhunthod, P., Theerakulpisut, P. and Sanitchon. J. 2013. Study of Physiological Responses of Black Glutinous Rice Seedlings in Salt Stress Conditions. The 7th Botanical Conference of Thailand, 3-5 April 2013. Page 102. Department of Biology Faculty of Science Ramkhamhaeng University, Hua Mak, Bangkok. [Poster presentation]