Assoc. Prof. Dr.Pranee Pattanapipitpaisal
รศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
Assoc. Prof. Dr.Pranee Pattanapipitpaisal
Department : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Room : SC 330
Phone : 4502
Mobile : 0-4535-3401-4 ext. 4502
E-mail : scpranpa@gmail.com
Educational Background

(1984)    B.Sc. (Biology), Srinakarinwirot University, Bangsane, Thailand 
              Project: Effect of Adrin and Gromxon on the growth of Aeromonas hydrophila
(1988)    M.Sc. (Microbiology), Kasetsart University, Thailand 
              Thesis: A Study on Starch Saccharifying Enzyme from Thermotolerant Fungi
(2001)    Ph.D. (Biological Sciences), The University of Birmingham, England
              Thesis: Bioreduction of chromate and detection of resistance genes in Gram- positive and Gram-negative bacteria

Research Overview

- Molecular genetic of bacteria for heavy-metal reduction/degradation 
- Bioremediation of toxic metal and other pollutants
- Immobilized cell technology 
- Enzyme Technology 
- Biological control

Scholarships
 • 1996 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ ต่างประเทศ (University Mobility in Asia and the Pacific – UMAP) May-August 1996 at F.A. Janssens Laboratory of Genetics, Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences, Katholieke University, Leuven Belgium

 • 1997-2001 ทุนทบวงมหาวิทยาลัย (ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน) Scholarship from Ministry of University Affairs, Thailand for Ph.D.program at The University of Birmingham, England

Publications
  1. ปราณี มุ่งสันติ. 2527. ผลของแอลดิลและกรัมม็อกโซนต่อการเจริญของ Aeromonas hydrophila (Effect of Adrin and Gromxon on the growth of Aeromonas hydrophila. สารนิพนธ์ระดับปริญญาตรี. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี.
  2. ปราณี มุ่งสันติ. 2531. การศึกษาเอนไซม์ย่อยแป้งที่ผลิตจากเชื้อราเจริญที่อุณหภูมิสูง (A Study on Starch Saccharifying Enzyme from Thermotolerant Fungi). วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร.
  3. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2545. การลดความเป็นพิษของโครเมียมโดยแบคทีเรีย. วารสารวิชาการ ม.อบ. 2: 30-35.
  4. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2547. การคัดแยกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่มีประสิทธิภาพในการรีดิวส์ โครเมต. วารสารวิชาการ ม.อบ. 6 : 53-63.
  5. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2548. การคัดแยกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สร้างไลเปส. วารสารวิชาการ ม.อบ. 7 : 95-114.
  6. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล . 2549. การลดปริมาณโครเมตที่มีความเป็นพิษโดยเซลล์และสารสกัดจากเซลล์ที่ถูกตรึงด้วย โพลีไวนีลแอลกอฮอล์. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง. 15: 1-11.
  7. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล . 2549. การลดความเป็นพิษของโครเมตโดยเซลล์แบคทีเรีย Bacillus fusiformis NTR9 และเม็ดบีทตรึงเซลล์. การประชุมวิชาการ ม. อบ. ครั้งที่ 1. 28-29 กรกฎาคม 2549 มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี. อุบลราชธานี.
  8. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2551. การปนเปื้อนสารหนูในน้ำใต้ดินเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง. วารสาร วิชาการ ม.อบ. 10: 27-39.
  9. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล เอมอร คำเพราะ และรัชฏาพร นวะพิฒ. 2552. การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยสีท ที่มีประสิทธิภาพ ในการยับยั้งการเจริญ ของเชื้อราสาเหตุ โรคเหี่ยวของมะเขือเทศ. วารสารวิชาการ ม.อบ. 11: 9-17.
  10. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล และพิยาดา สุรารักษ์. 2554. การปนเปื้อนอาร์ซินิคและคุณภาพนํ้าใต้ดินในอำเภอเขมราฐ และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี. 13: 50-58.
  11. อรอุษา รุ่งเรือง และปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2554. การบำบัดนํ้าเสียปนเปื้อนไขมัน ด้วยเซลล์แบคทีเรียตรึงรูป และไลเปสตรึงรูป. การประชุมวิชาการ ม. อ. ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 4 (2554) 16-18 พฤศจิกายน 2554. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต. จังหวัดภูเก็ต
  12. ปราณี พัฒนพพิธไพศาล และ ชนิดาภา นวะพิฒ. 2555. การควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของพริกที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii ด้วยเชื้อแอคติโนมัยสีท Streptomyces hygroscopicus PACCH24 ที่สร้างเอนไซม์ไคติเนส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 14: 10-22.
  13. จิราวรรณ มลาไวย์ สายน้ำผึ้ง ฉายาพัฒน์ และปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2555. การคัดเลือกไลเปสจากแบคทีเรียชอบ อุณหภูมิสูงเพื่อการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 14(2): 71-77.
  14. ทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่ และปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2556. ปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมเอนไซม์โครเมตรีดักเทสโดยสารสกัด จากเซลล์แบคทีเรียชอบอุณหภูมิสูง Bacillus fusiformis NTR9. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 18(1): 56-66.
  15. กรรณิการ์ บุตรสระคู และปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2556. การบำบัดไขมันและลดค่าบีโอดีในนํ้าเสียสังเคราะห์ที่ปนเปื้อนไขมัน ด้วยเซลล์ตรึงรูปด้วยอัลจิเนต. The 7th UBU research Conference. Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani. p. 64-73.
  16. ดาริกา เพิ่มพร และปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2556. การกำจัดสีย้อมอะโซที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกลุ่มแบคทีเรียตรึงรูป. The 7th UBU research Conference. Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani. p. 74-81.
  17. พิทยา วามะขันธ์ และปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2556. การบำบัดนํ้าใต้ดินสังเคราะห์ที่ปนเปื้อนสารประกอบอาร์ซินิค ด้วยถังปฏิกรณ์ไบโอฟิล์ม. The 7th UBU research Conference. Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani. p. 82-89.
  18. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล และดาริกา รูปงาม. 2557. การกำจัดสีอะโซด้วยเม็ดบีทกลุ่มแบคทีเรียตรึงรูป. วารสารวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง. 23(2): 17-29.
  19. เจนจิรา สาริโล และ ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2016. การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยซีทที่สร้างเมลานิน. การ ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2016. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
  20. ชุติมา ทองอ้ม ตรีทเศศ บัวศรี และ ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2016. ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอนไซม์ฟอกสี เมลานินโดยเชื้อราสายพันธุ์ MA1 และ MA4. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2016. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
  21. พนิดา ไชยพร หทัยกาญจน์ ไชยศร และ ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2016. ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเมลานินโดย เชื้อแอคติโนมัยซีทสายพันธุ์ PRBS-12 และสายพันธุ์ PNST-01. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2016. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
  22. พิยาดา ไชยสินธุ์ และ ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2559. สภาวะที่เหมาะสมต่อการออกซิเดชันอาร์ซิไนต์โดย Bacillus sp. PNKP-S2. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง. 25: 14-26.
  23. พูลทรัพย์ ชมดี มะลิวรรณ ชายทวีป วรรณา ศรีพรม และ ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2016. การแยกและ คัดเลือกแบคทีเรียและเชื้อราที่สร้างเอนไซม์ฟอกสีเมลานิน. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2016. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
  24. De Mot R., I. Nagy, A. De Schrijer, P. Pattanapipitpaisal, G. Schoofs and J. Vanderleyden. 1997. Structural analysis of the 6-kb crytic plasmid pFAJ2600 from Rhodococcus erythipolis N186/21 and construction of Eschericia coli-Rhodococcus shuttle vectors. Microbiol. 143:3137-3147.
  25. Badar, U., N. Ahmed, A. J. Beswick, P. Pattanapipitpaisal and L. E. Macaskie. 2000. Reduction of chromate by microorganisms isolated from metal contaminated sites of Karachi, Pakistan. Biotechnol. Lett. 22: 829-836.
  26. Pattanapipitpaisal, P., N. L. Brown and L. E. Macaskie. 2001. Chromate reduction and 16S rRNA identification of bacteria isolated from a Cr(VI) contaminated site. Appl. Microbiol. and Biotechnol. 57: 257-261.
  27. Pattanapipitpaisal, P., N. L. Brown and L. E. Macaskie. 2001. Chromate reduction by Microbacterium liquefaciens immobilised in polyvinyl alcohol. Biotechnol. Lett. 23: 61- 65.
  28. Pattanapipitpaisal, P., J. L. Hobman, N. L. Brown and L. E. Macaskie. 2001. Bioreduction of Cr(VI) by I-Microbacterium sp. isolated from tannery waste and used of immobilised cells for continuous removal of Cr(VI). Proceeding of the International Biohydrometallurgy Symposium, Brazil, 1-3 September 2011.
  29. Pattanapipitpaisal, P., A. N. Mabbett, J. A. Finley, A. J. Beswick, M. Paterson-Beedle, A. Essa, J. Wright, M. R. Tolley, U. Badar, N. Ahmed, J. L. Hobman, N. L. Brown and L. E. Macaskie. 2002. Reduction of Cr(VI) and bioaccumuation of chromium by Gram- positive and Gram-negative microorganisms not previously exposed to Cr-stress. Environ. Technol. 23:731-745.
  30. Nuratsa, I and P. Pattanapipitpaisal. 2004. Chromate removal by polyvinyl alcohol- immobilized bacterium. 30th Congress on Science and Technology of Thailand 19-21 October 2004. Impact Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani, Bangkok.
  31. Pattanapipitpaisal, P. 2007. Isolation and characterization of actinomycete antagonists of chili damping- off disease. Proceeding of the 5th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology. Nongkhai Campus, Thailand, November 1-3, 2007 at Nongkhai Province, Thailand
  32. Bongkojprai Sornprom and P. Pattanapipitpaisal. 2007 Screening of bacterial antagonists for inhibiting growth of Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, the causal agent of bacterial leaf spot of tomato. Proceeding of the 5th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology. Nongkhai Campus, Thailand, November 1-3, 2007 at Nongkhai Province, Thailand.
  33. Pattanapipitpaisal, P. and P. Suraruk. 2011. Groundwater Quality and Arsenic Contamination in Amphoe Khemmarat, Ubon Ratchathani, Thailand. Proceeding of the 1st Environmental Asia International Conference on “ Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity” 22-25 March 2011. Rama Garden Hotel. Bangkok. Thailand.
  34. P. Pattanapipitpaisal, P. Suraruk. 2012. Groundwater Quality and Arsenic Contamination in amphoe Khemmarat, Ubon Ratthathani, Thailand. J. Env. Sci and Engineer. 1: 133-141.
  35. Pattanapipitpaisal, P. and R. Kamlandharn. 2012. Screening of chitinolytic actinomycetes for biological control of Sclerotium rolfsii stem rot disease of chilli. Songklanakarin J. Sci. Technol. 34(4): 387-389
  36. Pattanapipitpaisal, P. and T. Reakyai. 2013. Cr(VI) reduction by cell-free extract of thermophillic Bacillus fusiformis NTR9. Songklanakarin J. Sci. Technol. 35(4): 407-414.
  37. Pattanaoipitpaisal, P., N. Yodsing, R. Santhaweesuk and P. Wamakhan. 2015. Arsenite oxidation and arsenite resistance by Bacillus sp. PNKP-S2. EnvironmentAsia. 8(1): 9-15.
  38. Tasakorn Wongseeda and Pranee Pattanapipitpaisal. 2016. Removal of ammomium-nitrogen from synthetic wastewater using CAS immobilized alginate beads. The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference. Chiang Mai.