MissPranee Nuinu
นางสาวปราณี นุ้ยหนู
MissPranee Nuinu
Department : ภาควิชาเคมี
Room : SC487
Phone : 4584
Mobile : 0929037728
E-mail : Pranee.n@ubu.ac.th
Education

ระดับปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
พ.ศ. 2553
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมพอลิเมอร์
พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ไทย

Award and honour
 • Academic awards:

  1. The Excellent Oral Presentation, K. Srilathong, K. Samosorn, P. Nuinu, S. Saengsuwan, “Effect of TiO2 contents on Properties of PLA/ENR film as Mulch Film Applications”, North Eastern Science and Technology Conference 2014, 12 February 2014, Ubon Ratchathani, Thailand

  2. The Best Poster Presentation, S. thongbut, P. Nuinu*, S. Saengsuwan, S. Prasertsri, “Mechanical Properties and Biodegradability in Soil of Bioplastic Elastomer for Mulch Film”, North Eastern Science and Technology Conference 2014, 12 February 2014, Ubon Ratchathani, Thailand

  3. The Best Poster Presentation, P. Amnuay, K. Sripan, P. Nuinu, S. Prasertsri, “Cure Characteristics and Mechanical Properties of Ethylene-Propylene Diene Rubber and Epoxidized Natural Rubber Blends”, North Eastern Science and Technology Conference 2013, 14 March 2013, Ubon Ratchathani, Thailand

  4. The Good Oral Presentation, S.  Somla, P. Nuinu, S. Saengsuwan, N. Pongprom and S. Pivsa-Art, “Film of PLA/ENR blends : Effect of  Rutile Titanium Dioxide  Addition on Thermal and Mechanical Properties”, North Eastern Science and Technology Conference 2012, 17 February 2012, Ubon Ratchathani, Thailand

Research grant
 • 1. โครงการ “การผลิตสื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีน้ำยาง ประจำปีงบประมาณ 2562” ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สถานะ หัวหน้าโครงการ (เสร็จสิ้น)

  2. โครงการ “การทดสอบยางทางฟิสิกส์โดยใช้ Active Learning” ขอทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถานะ หัวหน้าโครงการ (เสร็จสิ้น)

  3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ 2561พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษยางฟองน้ำเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตไส้หมอนขิดยางพารา สถานะผู้ร่วมวิจัย (เสร็จสิ้น)

  4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ 2562 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษยางฟองน้ำเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตไส้หมอนขิดยางพารา สถานะผู้ร่วมวิจัย (เสร็จสิ้น)

  5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ 2563 พัฒนากระบวนการผลิตเหยื่อตกปลาจากฟองน้ำยางพารา สถานะผู้ร่วมวิจัย (เสร็จสิ้น)

  6. โครงการกระถางชีวมวลจากฟางข้าวเพื่อควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารพืช (Rice Straw Biomass Pot for Controlled Release of Plant Nutrients) งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 สถานะผู้ร่วมวิจัย (กำลังดำเนินการ)

Working experience
 • 1. June 4, 2007 – December 30, 2010 : Assistant Researcher, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand, Responsibility: Development of Polymer Materials for Industrial Applications

  2. June 1, 2006 – May 31, 2007 : Research and development engineer, Pan Asia Industrial Co., Ltd, Bangkok, Thailand, Responsibility: Research and Development of Acrylic sheet products

  3. 2011-Present : Lecturer, Ubon Ratchathani University, Thailand, Responsibility: Teaching in Rubber and Polymer Technology Program

Publication
 1. 1. Prasertsri S, Nuinu P, Srichan S, Radabutra S, Vudjung C, Boonyod S. Compatibilization efficiency of polybutadiene-grafted maleic anhydride in ethylene-propylene diene rubber/epoxidized natural rubber blends. Key Eng Mat 2016; 705: 45-49.

  2. Prasertsri S, Kurakanok K, Sukkapan N, Nuinu P. Effect of crumb rubber/calcium carbonate ratio on mechanical and thermal properties of ethylene-propylene diene rubber/epoxidized natural rubber blends. J Sci Technol Ubon Ratchathani Univ 2016; 18(3): 50-59.

  3. Prasertsri S, Amnuay P, Sripan K, Nuinu P. Role of hydroxyl-terminated polybutadiene in changing properties of EPDM/ENR blends. Adv Mat Res 2014; 844: 349-352.

  4. Nuinu P, Srilathong K, Samosorn K, Tongbut S, and Saengsuwan S, Thermal and Mechanical Properties of Mulch Film from Poly(Lactic Acid)/Expoxidized Natural Rubber Blends Filled with Rutile TiO2 as fillers, Advanced Materials Research 2014; 884: 65-68.

  5. Nuinu P, Pivsa-Art S, Hinchiranan N. (2012) Mechanical and Aging Resistance Performance of Acrylic Sheets Containing EPDM-graft-poly (styrene-co-methyl methacrylates. J. Polym. Res.; 19: 9784.

  6. สราวุธ ประเสริฐศรี, นัฐพล สุขพันธ์, กนกวรรณ กุระกนก, ปราณี นุ้ยหนู. ลักษณะการคงรูป สมบัติเชิงกลและการทนต่อน้ำมันของยางผสมระหว่างยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนและยางธรรมชาติอิพอกไซด์. ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 8, 2557; 164-172.

  7. สราวุธ ประเสริฐศรี, เอกชัย แซ่ฮั่น, ปราณี นุ้ยหนู. สมบัติเชิงกล การทนต่อน้ำมันและโอโซนของยางผสมระหว่างยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีน และยางอะคริโลไนไตรล์ที่เติมสารตัวเติมผสมสำหรับประยุกต์ใช้ทำแผ่นยางหุ้มถังน้ำมัน (Mechanical Properties, Oil and Ozone Resistance of EPDM/NBR Blends Filled with Hybrid Fillers for Fuel Tank Rubber-Cover Applications).  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 26 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน, 2564; 71-89. 
   
   

Skills
 • 1. เทคโนโลยียางแห้งและน้ำยาง

  2. ยางธรรมชาติดัดแปร

  3. พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

  4. พอลิเมอร์คอมโพสิต

Trainings
 • เข้าร่วมอบรม

  1. อบรม smart work ปรับการทำงานในองค์กรให้ทันยุคดิจิตัล วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. แบบออนไลด์

  2. อบรมออนไลด์ UBU LMS workshop วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.00-10.00 น.

  3. อบรม Tip and tricks การจัดการสอนทางวิชาการด้วย MS word ทางออนไลด์ วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.

  4. อบรม My loft ฐานข้อมูลงานวิจัยและหนังสือ เปลี่ยนหนังสือเป็น audio online วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

  5. อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร เทคนิคการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความ วันที่ 6 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. และวันที่ 9 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ ห้อง Smart Classroom อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  6. อบรมสร้าง Infographic และ Animation ด้วย Animaker หลักสูตรเบื้องต้นเพื่อเรียนรู้เครื่องมือในการสร้างสื่อ Infograpic ได้ด้วยตนเอง        อย่างง่ายดาย สถานที่ : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วันที่อบรม 17 มี.ค. 2563 (13.00 - 16.00 น.)

  7. อบรมสร้าง Infographic ตกแต่งภาพด้วย BeFunky การตัดต่อภาพจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ใช้งานออนไลน์ สร้างภาพ ทำ Infographic ด้วย Free โปรแกรม สถานที่ : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วันที่อบรม 19 มี.ค. 2563 (13.00-16.00 น.)

  8. อบรม Hangouts Meet เพื่อการใช้งานในองค์กร Application  สถานที่ : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 24 มี.ค. 2563 (09.00 - 12.00 น.)

  9. อบรม UBU LMS Chapter 2 : การสร้างข้อสอบและการจัดการ Gradebook เรียนรู้สร้างข้อสอบแบบต่างๆ และจัดการคะแนนในระบบ UBU LMS สถานที่ : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 25 มี.ค. 2563 (13.00-16.00 น.)

  10. อบรมการใช้งาน Zoom meeting สถานที่ : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 26 มี.ค. 2563 (13.00 - 16.00 น.)

  11. อบรม Smart presentation tools ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.

  12. อบรมการใช้ microsoft office เพื่อการสอน ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

  13. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยวิดีทัศน์ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง Lockard อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้นที่ 1

  14. อบรมการใช้โปรแกรม UBU LMS วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ห้อง 3C05-06

  15. อบรมการสร้างสื่อการสอนด้วย Infographic วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C05-06 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

  16. อบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย โดยรศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  17. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน หัวข้อ การจัดการรายวิชาด้วยโปรแกรม UBU LMS รุ่นที่ 3 การอบรมในวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 3C05-06 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ชั้น 3

  วิทยากรบรรยาย

  1. อบรมการแปรรูปถุงมือยาง ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโพนทอง จำกัด จ.อำนาจเจริญ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.

  2. ถ่ายทอดความรู้ในโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สร้างอาชีพเพิ่มรายได้มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำจากยางพารา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จ.อุบลราชธานี วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.

  3. อบรมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ตำบลโนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี วันที่ 29 สิงหาคม เวลา 08.30-16.30 น.

  4. อบรมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางภูหินด่าง จำกัด วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางภูหินด่าง จำกัด ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

  5. อบรมโครงการยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการสหกรณ์สวนยางบ้านคำโพน ตำบลคำโพน อำเภอประทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

  6. อบรมเรื่อง การตลาดและการแปรรูปยางพารา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -14.00 น. ณ ห้องประชุม สหกรณ์กองทุนสวนยางนาจะหลวย จำกัด ต.นาจะหลาย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

  7. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างฐานนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 เรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา" วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโดยสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย

  8. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างฐานนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา" วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ เวลา 08.30 -16.30 น. ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโดยสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย

  9. อบรมทักษะอาชีพเรื่อง "การทำธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราธรรมชาติ วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี