MissPornthip Tharbthong
ดร.พรทิพย์ ทาบทอง
MissPornthip Tharbthong
Department : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Room : 331
Phone : 4501
Mobile : 081-5732621
E-mail : pornthip.t@ubu.ac.th
Education

ปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขาวิศวกรรมทางการแพทย์ พ.ศ.2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2549 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยมหิดล

Research interest

Risk assessment in Ergonomics 

Ergonomics for older people

Occupational Health and Safety

Safety Management

Fire and Prevention

Award and honour
 • รางวัลเรียนดี.2548.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Research grant
 •  

  [1]     การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมและการบริการในจังหวัดอุบลราชธานี.นักวิจัยรุ่นใหม่ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2552

  [2]    ความสูงของที่นั่งชักโครกที่เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ.ทุนสนับสนุน

   โครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560

Working experience
 • อาจารย์ ประจำหลักสูตรสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.2550-ปัจจุบัน

  ประธานหลักสูตรสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2554-2557

  ประธานหลักสูตรสาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2554-2557

  Safety Supervisor บริษัทเอ็นอีซี เอ็นฟรอนเทียไทยจำกัด พ.ศ.2541-2549

  Safety officer บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ระยอง พ.ศ.2538-2540

Publication
 1. [1]      Tharbthong, P., Homrossukon, S., & Piriyaprasarth, P. (2020). Ergonomic Recommendation of Suitable Toilet Seat Height for Older Thai People. Journal of Health Science and Medical Research, 38(1), 25-34. doi:http://dx.doi.org/10.31584/jhsmr.201974

  [2]      พรทิพย์ ทาบทอง.(2554).การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมและการบริการในจังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 5:4-5 สิงหาคม 2554.หน้า 26-32.

  [3]      วิภาพร กัลยาคู สุพิญาพร ไชยแสง และพรทิพย์ ทาบทอง (2563).การประเมินปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นไม้ การรับรู้ถึงอันตรายในการทำงานและพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นไม้ของผู้ประกอบอาชีพสร้างบ้านเรือนไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14:3-4 กันยายน 2563.หน้า 169-180.