Phaichayon Kongchai
ดร.ไพชยนต์ คงไชย
Phaichayon Kongchai
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room : SC207
Phone : 4449
Mobile :
E-mail : phaichayon.k@ubu.ac.th
Education

พ.ศ. 2558 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต [วิศวกรรมคอมพิวเตอร์] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พ.ศ. 2555 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต [วิศวกรรมคอมพิวเตอร์] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พ.ศ. 2553 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต [วิศวกรรมคอมพิวเตอร์] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Research interest

Artificial Intelligence, Data Mining, Machine Learning, Logic Programming Languages

Research grant
 • โครงการวิจัย เรื่อง "การประยุกต์ใช้หลักการข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลอาหารปลอดภัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี" แหล่งทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) (ผู้ร่วมวิจัย) (พฤษภาคม 2564 ถึง เมษายน 2565)

 • โครงการวิจัย เรื่อง "ระบบวิเคราะห์และทำนายการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" แหล่งทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผู้ร่วมวิจัย) (มีนาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564)

 • โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาระบบและการประยุกต์ใช้หลักการข้อมูลขนาดใหญ่สาหรับการบริหารจัดการ ข้อมูลอาหารปลอดภัย" แหล่งทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) (ผู้ร่วมวิจัย) (เมษายน 2563 ถึง เมษายน 2564)

 • โครงการวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ เรื่อง “การวิเคราะห์วิธีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบแนะนำสินค้าสำหรับซอฟต์แวร์ขายหน้าร้านด้วยหลักการ Association Rule หรือ Market Basket Analysis” แหล่งทุน หน่วยบ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยี  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หัวหน้าโครงการ) (เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563)

 • โครงการ “การตรวจจับแมลงศัตรูพืชจากภาพถ่าย: กรณีศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี” แหล่งทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หัวหน้าโครงการ) (กุมภาพันธ์ 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562)

 • โครงการวิจัยเรื่อง “ระบบจัดการคลังข้อสอบอัจฉริยะ”  แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ผู้ร่วมวิจัย) (ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561)

Publication
 1. ไพชยนต์ คงไชย. (2567). การสร้างแบบจําลองโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อจําแนกข้อความการสนทนาจากแอปพลิเคชันไลน์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 43. ฉบับที่ 1. มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567. หน้า 16-24

 2. ไพชยนต์ คงไชย สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน และ ณัฏฐ์ ดิษเจริญ. (2567). การสร้างตัวแบบทำนายการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ในระดับมหาวิทยาลัยช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 34(2). เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567. เลขที่บทความ 242-136040. 

 3. วันนเรศวร์ สิงหัษฐิต, ไพชยนต์ คงไชย, สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน, วาโย ปุยะติ และวันเจริญ อุปมัย. (2567). การศึกษาการใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการจำแนกประเภทข้อร้องเรียนของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูว์ด้วยชุดข้อมูลที่หลากหลายระยะเวลา. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCCIT2024) ครั้งที่ 20. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

 4. ชยาพร แก่นสาร์, สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน และไพชยนต์ คงไชย. (2562). ระบบแนะนำข้อสอบด้วยเทคนิคอ้างอิงกฎเกณฑ์. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15; 4-5 กรกฎาคม 2562; โรงแรมอโนมา แกรนด์. กรุงเทพมหานคร; 2562. 267-272.

 5. เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ,  ภัคภัทร นาอุดม และไพชยนต์ คงไชย, (2561) การพัฒนาระบบตรวจสอบนักศึกษาเข้าเรียนด้วยวิธีการรู้จำใบหน้า, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, หน้าที่ 92-105.

 6. ไพชยนต์ คงไชย, วิชิต สมบัติ, ทศพร จูฉิม, ณัฐพล มารุตะพันธ์, เกวลี เดโชชัยพร, ภาวิณี ปุราชะนัย, ณัฏฐาพร สุตะวงค์ และ กิตติพงษ์ สุดชา (2560), การเปรียบเทียบตัวแบบสําหรับจําแนกหมวดหมู่ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ประเทศไทยโดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล, การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT2017) ครั้งที่ 9, หน้าที่ 18-23.

 7. Kongchai, P., Suksut, K., Sutamma, R., Phoemhansa, S., Kerdprasop, N., & Kerdprasop, K. (2015). The Compact Fuzzy Association Rules for Data Classification, In Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial Application Engineering (Japan), pp. 30 -37.

 8. Suksut, K., Kongchai, P., Sutamma, R., Phoemhansa, S., Kerdprasop, N., & Kerdprasop, K. (2015). Single Versus Multiple Measures for Fuzzy Association Rule Mining, In Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial Application Engineering (Japan), pp. 273-279.

 9. Kongchai, P., Kerdprasop, N., & Kerdprasop, K. (2014). The Fuzzy Search for Association Rules with Interestingness Measure. International Journal of Computer Theory and Engineering (Korea), Vol.6 No.6, pp. 490-494.

 10. Kongchai, P., Kerdprasop, N., & Kerdprasop, K. (2014). The Discovery of Association Rules Using Constraint Logic Programming, Kasem Bundit Engineering Journal. Vol. 4, No. 1, pp. 1-15.

 11. Kongchai, P., Chujai, P., Hiranrat, W., Kerdprasop, N., & Kerdprasop, K. (2013). Data Pre-Processing for Parallel k-means Clustering, Naresuan Phayao Journal, Vol.6 No.3, pp. 226-230.

 12. Kongchai, P., Kerdprasop, N., & Kerdprasop, K. (2014). Feature Extraction with Fuzzy C-means Clustering for Data Mining Classification, In Proceedings of the 6th Rajamangala University of Technology National Conference.

 13. Kerdprasop, N., Kongchai, P., & Kerdprasop, K.(2013). Constraint Mining in Business Intelligence: A Case Study of Customer Churn Prediction. International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering, Vol.8 No.3, pp.11-20.

 14. Kerdprasop, N., Koongaew, F., Budsabong, Z., Kongchai, P., & Kerdprasop, K.(2013). Improving Rare Case Prediction with Replication Technique, International Journal of Computer Science Issues, Vol. 10, No. 3, pp. 415-422.

 15. Kongchai, P., Kerdprasop, N., & Kerdprasop, K.(2013). Dissimilar Rule Mining and Ranking Technique for Associative Classification, In Proceedings of the International Multi-Conference of Engineers and Computer Scientists 2013 (Hong Kong), Vol. 1, pp. 356-361.

 16. Kerdprasop, K., Kongchai, P., & Kerdprasop, K. (2013). Apriori-with-Constraint for Flexible Association Rule Discovery, In Proceedings of the Second International Conference on Intelligent Systems and Applications, pp. 36-41.

 17. ไพชยนต์ คงไชย, นิตยา เกิดประสพ และกิตติศักดิ์ เกิดประสพ. (2557). การค้นหากฎความสัมพันธ์ด้วยการเขียน โปรแกรมเชิงตรรกะด้วยเงื่อนไขบังคับ. วารสารวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1, หน้าที่ 1-15.

 18. ไพชยนต์ คงไชย, กิตติศักดิ์ เกิดประสพ และนิตยา เกิดประสพ (2557). การสกัดคุณลักษณะเด่นด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบฟัซซีซีมีนส์ที่เหมาะสมสำหรับการทำเหมืองข้อมูลแบบจำแนก. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6.