Asst.Prof.Dr.Nadh Ditcharoen
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
Asst.Prof.Dr.Nadh Ditcharoen
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room : Sc429
Phone : 4602,4408
Mobile : 082-4467166
E-mail : nadh.d@ubu.ac.th
Educational Background
 • (2010) Ph.D. Science and Technology Education 
  major in Computer Science (3.7/4.0)
  Mahidol University, Bangkok, Thailand
  Thesis Topic: Thai Sign to Thai Machine Translation for Deaf Learning
 • (2002) Grad.Dip. Teaching (Computer Science) (3.42/4.0)
  Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand
 • (2001) B.Sc. Computer Science (3.43/4.0)
  Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand
Research Overview

Embedded Innovations, Computer-Enhanced Learning, Technology-Enhanced Learning, Automated Natural Language Processing (NLP), Machine Translation, Data Mining, and Computer in Education

Awards and Hornours
 • A very good oral presentation entitled “Games for Learning Earth and Stars in Astronomy Virtual Classroom via Oculus Devices” at Siam Physics Congress 2019 (SPC2019), June 6-7, 2019, Hansa JB Hotel Hatyai, Songkhla, Thailand.

 • Winning the 3rd prize for distinguished poster by consensus of the judges on “TSTMT: Using MT as Thai Sign Language Learning Tool” at the ICASE Asian Symposium 2007, November 6-9, 2007, Pattaya, Thailand.

Scholarships
 • Research Grants:

  • การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนระบบเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาระดับมหาวิทยาลัยด้วยวิธีวัดความคล้ายคลึงของข้อความบนฐานเวกเตอร์ จากทุนวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กุมภาพันธ์ 2561 – กรกฎาคม 2562)
  • การพัฒนาแบบจำลองในการสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น จากทุนวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กุมภาพันธ์ 2561 – มกราคม 2562)
  • โครงการศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พฤศจิกายน 2560 – ตุลาคม 2562)
  • โครงการศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พฤษภาคม 2560 – ตุลาคม 2560)
  • การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน จากทุนวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560)
  • การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ จากทุนวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560)
  • โครงการศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2560)
  • โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับรูปแบบพยากรณ์โรคของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ปีงบประมาณ 2558: ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
  • การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้แบบปรับเปลี่ยนได้ตามผู้เรียน ทุนวิจัยหน้าใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มกราคม 2554 – ธันวาคม 2554)
 • Education Scholarships:

  • Professional Development for Governmental Institutions in Thailand from Office of the Higher Education Commission (May 2003 - April 2007)
  • Project for the Promotion of Science and Mathematics Talented Teachers (PSMT), the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST), Ministry of Education, Thailand (Batch #6) (May 1998 - April 2002)
Working Experiences
 • Advisory Thesis Topics: Graduates

  • Development of an Alternative Approach to Course Description Comparison for University Credit Transfer Using Hybrid Methods, 2018.
  • Internet Troubleshoot Classification Using Naive Bayes: A Case Study of TOT Customer Service Center of Mukdahan Branch, 2017.
  • Decision Support System for Subsidy Budget Management in Nam Yuen Hospital Using Analysis Hierarchy Process, 2017.
  • Development of Online Learning Management System for Supporting Student Teams Achievement Division Learning, 2017.
  • Development of Electronic Learning Using Web Quest and Games in Topic of TCP/IP Protocol for Technical College Students in Ubon Ratchathani, 2017.
  • Classification System for Cervical Cancer Patients Using Neural Networks with Back Propagation Learning, 2017.
  • Development of Adaptive Learning System Using Adaptive Testing with K-Means Algorithm: A Case Study of the General Computer Course, 2015.
  • Enhancing Problem Solving Ability for Grade 10 Students Using SSCS Model with Algorithm Animations, 2014.
  • Electronic Document Management Information System: A Case Study of Information Department Prime Minister of Lao People’s Democratic Republic, 2013.
  • Development of Interactive Media for Learning English of Grade 6 Students, 2013.
  • Enhancing Learning Achievement in Life and Environment for Grade 6 Students Using an Activity Package, 2012.
  • The Management Information System for Student Athletes: A Case Study of Sakon Nakhon Rajabhat University, 2012.
  • Human Resource Information System for High School, 2012.
  • The Development of Information System for Dormitory Management of Ubonratchathani Rajabhat University, 2011.
  • The Information System for Assessment Management of Thadsaban 1 Banphoklang School, 2011.
 • Advisory Special Project Topics: Undergraduates

  • Multimedia for Learning Chemistry in Topics of Atomic Structure, Chemical Bond, and Solid Using Augmented Reality On Android, 2013.
  • Multimedia for Learning Chemistry in Topics of Cell and Chromosome Using Augmented Reality On Android, 2013.
  • Multimedia for Learning Physics in Topics of Solar System Using Augmented Reality On Android, 2013.
  • Online ASEAN Dictionary on Windows Phone, 2013.
  • Web Application for Chemical Data Management of Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, 2013.
Publications
 1. Journal Papers:
  Jarujamrus, P.,* Meelapsom, R., Naksen, P., Ditcharoen, N., Anutrasakda, W., Siripinyanond, A., Amatatongchai, M., & Supasorn, S. “Screen-Printed Microfluidic Paper-Based Analytical Device (µPAD) as a Barcode Sensor for Magnesium Detection Using Rubber Latex Waste as a Novel Hydrophobic Reagent.” Analytica Chimica Acta 1082 (2019), pp. 66-77. DOI:10.1016/j.aca.2019.06.058. (Q1, IF 5.256)

  Supasorn, S., Kajornklin, P., & Ditcharoen, N.  Development of Interactive Particulate-Level Visualization in Chemistry By Using Augmented Reality Technology: Collision Theory and Chemical Reaction Rate. Turkish Online Journal of Educational Technology, 17 (November 2018, Special Issue for INTE-ITICAM-IDEC Vol.1), pp. 396-404. 2018. (Q4)

  Ditcharoen, N.,*
  & Techawiwatthanaboon, S. “An Alternative Approach to Course Description Comparison for University Credit Transfer using Word Similarity Measurement and Vector Space Model.” Journal of Science and Technology Mahasarakham University 37(2018), pp. 580-586. (in Thai) (TCI 1, IF 0.056)

  Jarujamrus, P.,* Meelapsom, R., Pencharee, S., Obma, A., Amatatongchai, M., Ditcharoen, N., Chairam, S., & Tamuang, S. “Use of a Smartphone as a Colorimetric Analyzer in Paper-based Devices for Sensitive and Selective Determination of Mercury in Water Samples.” Analytical Sciences 34(2018), pp. 75-81. (Q3, IF 1.618)

  Namwong, R., Hiranpongsin, S., & Ditcharoen, N.* “Development of Web Application to Support Project Proposal Management for Research-Based Learning.” Journal of Science and Science Education 1(2018), pp. 1-16. (in Thai)

  Charoenchai, C., Wanram, S., & Ditcharoen, N.* “Development of Web Application for Classifying Patients with Cervical Cancer.” Journal of Science and Science Education 1(2018), pp. 27-37. (in Thai)

  Ditcharoen, N.,* & Ratthirom, A. “Development of 3D Zoo Book using Augmented Reality Technology on Android.” Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 7(2016), pp. 77-87. (in Thai) (ACI, TCI 1, IF 0.127)

  Ditcharoen, N.,* Polyiam, K., Vangkahad, P., & Jarujamrus, P. “Development of Learning Media in Topics of Atomic Structure and Chemical Bond with Augmented Reality Technology.” Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 5(2014), pp. 21-27. (in Thai) (ACI, TCI 1, IF 0.127)

  Ditcharoen, N., Naruedomkul, K., & Cercone, N. “SignMT: an Alternative Tool for Deaf Learning.” Computers & Education 55(2010), pp.118-130. (Q1, IF 5.627)

 2. Book Chapters:
  Ditcharoen, N., Naruedomkul, K., & Cercone, N. SIGNMT: An Alternative Sign-Text MT for Language Learning. In N. Cercone and K. Naruedomkul (Eds). Computational Approaches to Assistive Technology for People with Disabilities (pp.65-82). IOS Press. 2013.

 3. Conference Papers:
  Manotham, I., & Ditcharoen, N.* “Electricity Usage Monitoring System with Current Sensor and Arduino.” In Proc. of The 15th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2019), 4-5 July, 2019, pp.72-77. (in Thai)

  Charoenpong, R., & Ditcharoen, N.* "Learning Management System for Supporting STEM Education: Design and Framework." In Proc. of The 11th Graduate Research Conference, 30 March, 2019, pp. O-5-11. (in Thai)

  Ditcharoen, N.,* Bunteong, A., & Srisuporn, N. “Development of Virtual Classroom for Learning Solar System Using Virtual Reality Technology.”  In Proc. of The 6th PSU Education  Conference, 19-20 Dec. 2017, pp.16-24. (in Thai)

  Suktai, J., & Ditcharoen, N.* “Development of Web Application to Classify Internet Troubleshoot Using Naïve Bayes.”  In Proc. of The 44th Graduate Research  Conference (NGRC44), 19-20 Oct. 2017, pp.988-998. (in Thai)

  Techawiwatthanaboon, S., & Ditcharoen, N.* “A Comparison of Vector-Based Text Similarity Measurement for University Credit Transfer.”  In Proc. of The 12th National Conference on Applied Computer Technology and Information Systems (ACTIS2017), 19-21 July, 2017, pp.148-154. (in Thai)

  Aransot, T., Senset, Y., & Ditcharoen, N.* “Learning Gain and Satisfaction of Students in Learning with Research-Based Project.”  In Proc. of The 10th Ubon Ratchathani University Research Conference, 7-8 July, 2016, pp.250-257. (in Thai)

  Hemdeang, R., Kotsombat, W., Neerapak, R., Srisuwong, C., & Ditcharoen, N.* “Learning Gain of Students’ Science Process Skills through Research-Based Project Learning: A Case Study of Khemmarat Pittayakhom School.”  In Proc. of The 10th Ubon Ratchathani University Research Conference, 7-8 July, 2016, pp.177-185. (in Thai)

  Aransot, T., Srisamoe, O., & Ditcharoen, N.* “The Effects of Research-Based Project Learning Management: A Case Study of to Stop Bleeding with Banana Resin.”  In Proc. of The 8th Ubon Ratchathani University Research Conference, 17-18 July, 2014, pp.348-352. (in Thai)

  Ditcharoen, N.,* Prakrongyat, T., Praloppan, N., & Porntrai, S. “Development of Learning Media in Topics of Cell and Chromosome Using Augmented Reality Technology.”  In Proc. of The 10th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2014), 8-9 May, 2014, pp.419-424. (in Thai)

  Riwthong, R., & Ditcharoen, N.* “Enhancing Scientific Problem Solving Skills for Grade 10 Students Using SSCS Model with Algorithm Animations.”  In Proc. of The 7th Ubon Ratchathani University Research Conference, 25-26 July, 2013, pp.210-217. (in Thai)

  Chaiyasitnatee, R., & Ditcharoen, N.* “Enhancing Learning Achievement in Life and Environment for Grade 6 Students Using an Activity Package.”  In Proc. of The 4th Science Research Conference, 12-13 March, 2012, pp. BI-238-BI-241. (in Thai)

  Setthaisong, Y., Kaangku, W., & Ditcharoen, N.* “The Development of Rule-Based Thai Word Reordering System for Thai Language Learners.”  In Proc. of National Conference on Computer Information Technologies (CIT2011), 26-28 January, 2011, pp.90-94. (in Thai)

  Kongsamlee, W., Keawsai, T., & Ditcharoen, N.* “The Development of TSL-Thai-English Computer-Assisted Language Learning System.”  In Proc. of National Conference on Computer Information Technologies (CIT2011), 26-28 January, 2011, pp.95-100. (in Thai)

  Ditcharoen, N., Naruedomkul, K., & Dangsaart, S.  “Using MT as an Alternative Learning Tool for Deaf in Learning Science.”  In Proc. of International Science Education Conference (ISEC2009), 24-26 Nov. 2009, pp.713-724.

  Ditcharoen, N., Naruedomkul, K., Cercone, N., & Tipakorn, B. “TSTMT: Step towards an Accurate Thai Sign Translation.” In Proc. of the 4th International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA’05), December 15-17, 2005, Los Angeles, California, USA.

 4. Oral Presentations:
  Ditcharoen, N.*, & Bunteong, A. “Games for Learning Earth and Stars in Astronomy Virtual Classrooms via Oculus Devices.” In Siam Physics Congress (SPC2019), June 6-7, 2019, Hansa JB Hotel Hatyai, Songkhla, Thailand. (Abstract)

  Ditcharoen, N.*, Soikeaw, R., Khanthusaeng, A., & Bunteong, A. “Development of Virtual Laboratory for Learning Computer Assembly using Virtual Reality Technology via Oculus Devices.” In The 11th Science Research Conference (SRC11), 23-24 May, 2019, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand. (Abstract)

 5. Posters:
  Ditcharoen, N., Hiranpongsin, S., Bunteong, A., & Panakarn., P. “RBLMS: Design and Development of Learning Management System for Research-Based Learning” In The 6th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET2018), 7-9 May, 2018, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand. (Abstract)

  Ditcharoen, N., Wuttisela, K., & Jarujamrus, P. “Development of Multiple Marker Augmented Reality for Learning Chemistry in Topic of Molecule Shapes.” In The 6th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET2018), 7-9 May, 2018, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand. (Abstract)

  Ditcharoen, N.,* Jarujamrus, P., Polyiam, K., & Vangkahad., P. “Learning Solid with Augmented Reality on Android.”  In Abstract Book of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2014), 8-10 January, 2014, pp.298. (Abstract)

  Kaangku, W., Setthaisong, Y., & Ditcharoen, N.* “The Development of Rule-Based Thai Word Reordering System for Mastering Thai Language Learning of Primary Students.”  In Abstract Book of The 20th National Conference on K-12 Science and Mathematics Education, 11-13 January, 2011, pp.459. (Abstract in Thai)

  Kongsamlee, W., Keawsai, T., & Ditcharoen, N.* “TSL-Thai-English CALL: Computer-Assisted Language Learning System for Hearing-Impaired Student Learning.”  In Abstract Book of The 20th National Conference on K-12 Science and Mathematics Education, 11-13 January, 2011, pp.458. (Abstract in Thai)

  Kraisee, D., & Ditcharoen, N.* “The Development of English Document Categorization System for School Teachers Utilizing in Literature Review of Classroom Research.”  In Abstract Book of The 20th National Conference on K-12 Science and Mathematics Education, 11-13 January, 2011, pp.457. (Abstract in Thai)

  Makkhatee, C., & Ditcharoen, N.* “The Development of Adaptable Learning Management System for E-Learning.”  In Abstract Book of The 20th National Conference on K-12 Science and Mathematics Education, 11-13 January, 2011, pp.438. (Abstract in Thai)

  Ditcharoen, N., “TSTMT: Using MT as Thai Sign Language Learning Tool.” The International Council of Associations for Science Education (ICASE) Asian Symposium, November 6-9, 2007, Pattaya, Thailand.

  Ditcharoen, N., Rattanawongchaiya, N., Sonamthiang, S., Dangsaart, S., & Naruedomkul, K. (2005, 26–29 January). Adaptive Hypermedia Student-Centered CAI in the Case of Computer System. Paper presented at the 15 th Congress on Science and Technology in School, Suratthani, Thailand.

  Dangsaart, S., Ditcharoen, N., & Seebut, S. “Tools for Deaf: Learning Thai-Thai sign language.” The 30th Congress on Science and Technology of Thailand (STT30), October 19-21, 2004, Maung Tong Thani, Bangkok, Thailand .

Trainings
 • Visiting Student

  Dalhousie University, Nova Scotia, Canada Aug. 2005 – Aug. 2006
  • Work as Research Assistance with a professor.
  • Conduct my own research.
  • Write a conference paper to present at the international conference.
  • Join classes as a visiting student to get more knowledge and experience the teaching environment in other country.
   
 • Teaching Training

  Sarakhamphittayakom School, Mahasarakham  Nov. 2002 – Mar. 2003
  • Responsible for teaching in subject Computer (Microsoft Excel), Web Programming at student level (M.6) and, in subject Introduction to Computer at student level (M.1).
  • Responsible for supporting the Department of Academic in computer works.
   
 • Practical Training 

  IBM Storage Products, Prachinburi, Thailand Mar. - May 2001
  • Work as programmer; developed and implemented several programs for supporting the department by using Microsoft Visual Basic.