Asst.Prof.Dr.Nadh Ditcharoen
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
Asst.Prof.Dr.Nadh Ditcharoen
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room : Sc429
Phone : 4602
Mobile : 082-4467166
E-mail : nadh.d@ubu.ac.th
Education
 • (2010) Ph.D. Science and Technology Education 
  major in Computer Science (3.78/4.0)
  Mahidol University, Bangkok, Thailand
  Thesis Topic: Thai Sign to Thai Machine Translation for Deaf Learning
 • (2002) Grad.Dip. Teaching (Computer Science) (3.42/4.0)
  Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand
 • (2001) B.Sc. Computer Science (3.43/4.0)
  Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand
Research interest

Innovations for Learning Management, Computer-Enhanced Learning, Technology-Enhanced Learning, Computers in Education, Automated Natural Language Processing (NLP), Machine Translation, Data and Text Mining

Award and honour
 • Outstanding Poster Presentation Award entitled "Development of Game-Based Astronomy Virtual Classrooms for Understanding Structures of Earth and Stars" at the 8th International Conference for Science Educators and Teachers, July 7-9, 2021, Online Virtual Conference, Thailand.

 • A Very Good Oral Presentation entitled “Games for Learning Earth and Stars in Astronomy Virtual Classroom via Oculus Devices” at Siam Physics Congress 2019 (SPC2019), June 6-7, 2019, Hansa JB Hotel Hatyai, Songkhla, Thailand.

 • Winning the 3rd Prize for Distinguished Poster by consensus of the judges on “TSTMT: Using MT as Thai Sign Language Learning Tool” at the ICASE Asian Symposium 2007, November 6-9, 2007, Pattaya, Thailand.

Research grant
 • Research Grants:

  • การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนระบบเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาระดับมหาวิทยาลัยด้วยวิธีวัดความคล้ายคลึงของข้อความบนฐานเวกเตอร์ จากทุนวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กุมภาพันธ์ 2561 – กรกฎาคม 2562)
  • การพัฒนาแบบจำลองในการสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น จากทุนวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กุมภาพันธ์ 2561 – มกราคม 2562)
  • โครงการศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พฤศจิกายน 2560 – ตุลาคม 2562)
  • โครงการศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พฤษภาคม 2560 – ตุลาคม 2560)
  • การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน จากทุนวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560)
  • การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ จากทุนวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560)
  • โครงการศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2560)
  • โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับรูปแบบพยากรณ์โรคของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ปีงบประมาณ 2558: ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
  • การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้แบบปรับเปลี่ยนได้ตามผู้เรียน ทุนวิจัยหน้าใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มกราคม 2554 – ธันวาคม 2554)
 • Education Scholarships:

  • Professional Development for Governmental Institutions in Thailand from Office of the Higher Education Commission (May 2003 - April 2007)
  • Project for the Promotion of Science and Mathematics Talented Teachers (PSMT), the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST), Ministry of Education, Thailand (Batch #6) (May 1998 - April 2002)
Working experience
 • Advisory Thesis Topics: Graduates

  • Development of an Alternative Approach to Course Description Comparison for University Credit Transfer Using Hybrid Methods, 2018.
  • Internet Troubleshoot Classification Using Naive Bayes: A Case Study of TOT Customer Service Center of Mukdahan Branch, 2017.
  • Decision Support System for Subsidy Budget Management in Nam Yuen Hospital Using Analysis Hierarchy Process, 2017.
  • Development of Online Learning Management System for Supporting Student Teams Achievement Division Learning, 2017.
  • Development of Electronic Learning Using Web Quest and Games in Topic of TCP/IP Protocol for Technical College Students in Ubon Ratchathani, 2017.
  • Classification System for Cervical Cancer Patients Using Neural Networks with Back Propagation Learning, 2017.
  • Development of Adaptive Learning System Using Adaptive Testing with K-Means Algorithm: A Case Study of the General Computer Course, 2015.
  • Enhancing Problem Solving Ability for Grade 10 Students Using SSCS Model with Algorithm Animations, 2014.
  • Electronic Document Management Information System: A Case Study of Information Department Prime Minister of Lao People’s Democratic Republic, 2013.
  • Development of Interactive Media for Learning English of Grade 6 Students, 2013.
  • Enhancing Learning Achievement in Life and Environment for Grade 6 Students Using an Activity Package, 2012.
  • The Management Information System for Student Athletes: A Case Study of Sakon Nakhon Rajabhat University, 2012.
  • Human Resource Information System for High School, 2012.
  • The Development of Information System for Dormitory Management of Ubonratchathani Rajabhat University, 2011.
  • The Information System for Assessment Management of Thadsaban 1 Banphoklang School, 2011.
 • Advisory Special Project Topics: Undergraduates

  • Multimedia for Learning Chemistry in Topics of Atomic Structure, Chemical Bond, and Solid Using Augmented Reality On Android, 2013.
  • Multimedia for Learning Chemistry in Topics of Cell and Chromosome Using Augmented Reality On Android, 2013.
  • Multimedia for Learning Physics in Topics of Solar System Using Augmented Reality On Android, 2013.
  • Online ASEAN Dictionary on Windows Phone, 2013.
  • Web Application for Chemical Data Management of Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, 2013.
Publication
 1. Journal Papers:
  Anuwat Paphat, Wongkot Sriurai, & Nadh Ditcharoen.* (2022). “Improved University Student Dropout Prediction Using Feature Selection with Multilayer Perceptron Neural Network.” Journal of Science and Science Education 5(1), pp. 39-48. DOI: 10.14456/jsse.2022.4 (in Thai) (TCI 2)

  Ekarach Thammasa, & Nadh Ditcharoen.* (2021). “Development of Intelligent Tutoring System Based on Adaptive Testing for Learning Computer Programming” Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 12(2), pp. 218-237. DOI: 10.14456/jstel.2021.16 (in Thai) (ACI, TCI 1, IF 0.127) 

  Supawadee Hiranpongsin,* Kuntara Mahadilokrat, & Nadh Ditcharoen. (2021). “A Decision Support Model for the University Personnel Performance Assessment Using the Analytic Hierarchy Process” Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 12(1), pp. 134-149. DOI: 10.14456/jstel.2021.10 (in Thai) (ACI, TCI 1, IF 0.127) 

  Sakarin Habusaya & Nadh Ditcharoen.* (2020). “Analysis of ICD-10 Coding Errors in 43 Files Database Systems for Medical Record Department Using Data Mining Techniques” KKU Science Journal 48(1), pp. 142-155. (in Thai) (TCI 2, IF 0.048)

  Nadh Ditcharoen,* Ruengyos Soikeaw, Acharaporn Khanthusaeng, & Anusorn Bunteong. (2019). “Development of Virtual Laboratory for Learning Computer Assembly Using Virtual Reality Technology via Oculus Devices” Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 10(2), pp. 201-215. DOI: 10.14456/jstel.2019.14 (in Thai) (ACI, TCI 1, IF 0.127) 

  Jarujamrus, P.,* Meelapsom, R., Naksen, P., Ditcharoen, N., Anutrasakda, W., Siripinyanond, A., Amatatongchai, M., & Supasorn, S. “Screen-Printed Microfluidic Paper-Based Analytical Device (µPAD) as a Barcode Sensor for Magnesium Detection Using Rubber Latex Waste as a Novel Hydrophobic Reagent.” Analytica Chimica Acta 1082 (2019), pp. 66-77. DOI: 10.1016/j.aca.2019.06.058. (Q1, IF 5.256)

  Supasorn, S., Kajornklin, P., & Ditcharoen, N.  Development of Interactive Particulate-Level Visualization in Chemistry By Using Augmented Reality Technology: Collision Theory and Chemical Reaction Rate. Turkish Online Journal of Educational Technology, 17 (November 2018, Special Issue for INTE-ITICAM-IDEC Vol.1), pp. 396-404. 2018. (Q4)

  Ditcharoen, N.,*
  & Techawiwatthanaboon, S. “An Alternative Approach to Course Description Comparison for University Credit Transfer using Word Similarity Measurement and Vector Space Model.” Journal of Science and Technology Mahasarakham University 37(2018), pp. 580-586. (in Thai) (TCI 1, IF 0.056)

  Jarujamrus, P.,* Meelapsom, R., Pencharee, S., Obma, A., Amatatongchai, M., Ditcharoen, N., Chairam, S., & Tamuang, S. “Use of a Smartphone as a Colorimetric Analyzer in Paper-based Devices for Sensitive and Selective Determination of Mercury in Water Samples.” Analytical Sciences 34(2018), pp. 75-81. (Q3, IF 1.618)

  Namwong, R., Hiranpongsin, S., & Ditcharoen, N.* “Development of Web Application to Support Project Proposal Management for Research-Based Learning.” Journal of Science and Science Education 1(2018), pp. 1-16. (in Thai)

  Charoenchai, C., Wanram, S., & Ditcharoen, N.* “Development of Web Application for Classifying Patients with Cervical Cancer.” Journal of Science and Science Education 1(2018), pp. 27-37. (in Thai)

  Ditcharoen, N.,* & Ratthirom, A. “Development of 3D Zoo Book using Augmented Reality Technology on Android.” Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 7(2016), pp. 77-87. (in Thai) (ACI, TCI 1, IF 0.127)

  Ditcharoen, N.,* Polyiam, K., Vangkahad, P., & Jarujamrus, P. “Development of Learning Media in Topics of Atomic Structure and Chemical Bond with Augmented Reality Technology.” Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 5(2014), pp. 21-27. (in Thai) (ACI, TCI 1, IF 0.127)

  Ditcharoen, N., Naruedomkul, K., & Cercone, N. “SignMT: an Alternative Tool for Deaf Learning.” Computers & Education 55(2010), pp.118-130. (Q1, IF 5.627)

 2. Book Chapters:
  Ditcharoen, N., Naruedomkul, K., & Cercone, N. SIGNMT: An Alternative Sign-Text MT for Language Learning. In N. Cercone and K. Naruedomkul (Eds). Computational Approaches to Assistive Technology for People with Disabilities (pp.65-82). IOS Press. 2013. (SCOPUS)

 3. Conference Papers:
  Nadh Ditcharoen
  *, Anusorn Bunteong & Tawatchai Salangsingha. (2021). Development of Game-Based Astronomy Virtual Classrooms for Understanding Structures of Earth and Stars. In AIP Conference Proceedings of the 8th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET2021), July 7-9, 2021. (SCOPUS) (Accepted)

  Ekarach Thammasa & Nadh Ditcharoen*. (2021). Investigating Effectiveness of Intelligent Tutoring System with Integration of Problem-Based Approach for Learning Python Programming. In AIP Conference Proceedings of the 8th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET2021), July 7-9, 2021. (SCOPUS) (Accepted)

  Nadh Ditcharoen,* Pitsanu Tokumwet, Phichit Sophakan, Kuntara Mahadilokrat & Supawadee Hiranpongsin. “Development of Decision Support System for Budget Management Using Analytical Hierarchy Process.” In Proc. of The 16th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2020), 14-15 May, 2020, pp. 266-271. (in Thai)

  Pimnara Ramangkul & Nadh Ditcharoen.* “Course Description Classification for Credit Transfer Using Feature Selection and Artificial Neural Network.” In Proc. of The 16th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2020), 14-15 May, 2020, pp. 298-303. (in Thai)

  Chawit Phoomphana & Nadh Ditcharoen.* “Sentiment Analysis from Thai Text in Facebook Comments Using Naïve Bayes.” In Proc. of The 16th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2020), 14-15 May, 2020, pp. 346-351. (in Thai)

  Totsaporn Naka & Nadh Ditcharoen.* “Development of Augmented Reality Based Learning Package for Learning Network Topology via STAD Process.” In Proc. of The 27th International Conference on Computer in Education 2019 (ICCE2019) Vol.2, 2-6 December, 2019, Taiwan: Asia-Pacific Society for Computers in Education, pp. 598-605. (SCOPUS)

  Acharaporn Khanthusaeng & Nadh Ditcharoen.* “Enhancing Computer Assembly Skill using Virtual Computer Laboratory in Conjunction with Team Game Tournament Method.” In Proc. of The 27th International Conference on Computer in Education 2019 (ICCE2019) Vol.1, 2-6 December, 2019, Taiwan: Asia-Pacific Society for Computers in Education, pp. 591-596. (SCOPUS)

  Phiraphong Promjan & Nadh Ditcharoen.* “Investigating STEM-based Learning Package for Enhancing Programming and Problem Solving Skills.” In Proc. of The 27th International Conference on Computer in Education 2019 (ICCE2019) Vol.1, 2-6 December, 2019, Taiwan: Asia-Pacific Society for Computers in Education, pp. 209-211. (SCOPUS)

  Ittiphon Manotham & Nadh Ditcharoen.* “Electricity Usage Monitoring System with Current Sensor and Arduino.” In Proc. of The 15th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2019), 4-5 July, 2019, pp.72-77. (in Thai)

  Charoenpong, R., & Ditcharoen, N.* "Learning Management System for Supporting STEM Education: Design and Framework." In Proc. of The 11th Graduate Research Conference, 30 March, 2019, pp. O-5-11. (in Thai)

  Ditcharoen, N.,* Bunteong, A., & Srisuporn, N. “Development of Virtual Classroom for Learning Solar System Using Virtual Reality Technology.”  In Proc. of The 6th PSU Education  Conference, 19-20 Dec. 2017, pp.16-24. (in Thai)

  Suktai, J., & Ditcharoen, N.* “Development of Web Application to Classify Internet Troubleshoot Using Naïve Bayes.”  In Proc. of The 44th Graduate Research  Conference (NGRC44), 19-20 Oct. 2017, pp.988-998. (in Thai)

  Techawiwatthanaboon, S., & Ditcharoen, N.* “A Comparison of Vector-Based Text Similarity Measurement for University Credit Transfer.”  In Proc. of The 12th National Conference on Applied Computer Technology and Information Systems (ACTIS2017), 19-21 July, 2017, pp.148-154. (in Thai)

  Aransot, T., Senset, Y., & Ditcharoen, N.* “Learning Gain and Satisfaction of Students in Learning with Research-Based Project.”  In Proc. of The 10th Ubon Ratchathani University Research Conference, 7-8 July, 2016, pp.250-257. (in Thai)

  Hemdeang, R., Kotsombat, W., Neerapak, R., Srisuwong, C., & Ditcharoen, N.* “Learning Gain of Students’ Science Process Skills through Research-Based Project Learning: A Case Study of Khemmarat Pittayakhom School.”  In Proc. of The 10th Ubon Ratchathani University Research Conference, 7-8 July, 2016, pp.177-185. (in Thai)

  Aransot, T., Srisamoe, O., & Ditcharoen, N.* “The Effects of Research-Based Project Learning Management: A Case Study of to Stop Bleeding with Banana Resin.”  In Proc. of The 8th Ubon Ratchathani University Research Conference, 17-18 July, 2014, pp.348-352. (in Thai)

  Ditcharoen, N.,* Prakrongyat, T., Praloppan, N., & Porntrai, S. “Development of Learning Media in Topics of Cell and Chromosome Using Augmented Reality Technology.”  In Proc. of The 10th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2014), 8-9 May, 2014, pp.419-424. (in Thai)

  Riwthong, R., & Ditcharoen, N.* “Enhancing Scientific Problem Solving Skills for Grade 10 Students Using SSCS Model with Algorithm Animations.”  In Proc. of The 7th Ubon Ratchathani University Research Conference, 25-26 July, 2013, pp.210-217. (in Thai)

  Chaiyasitnatee, R., & Ditcharoen, N.* “Enhancing Learning Achievement in Life and Environment for Grade 6 Students Using an Activity Package.”  In Proc. of The 4th Science Research Conference, 12-13 March, 2012, pp. BI-238-BI-241. (in Thai)

  Setthaisong, Y., Kaangku, W., & Ditcharoen, N.* “The Development of Rule-Based Thai Word Reordering System for Thai Language Learners.”  In Proc. of National Conference on Computer Information Technologies (CIT2011), 26-28 January, 2011, pp.90-94. (in Thai)

  Kongsamlee, W., Keawsai, T., & Ditcharoen, N.* “The Development of TSL-Thai-English Computer-Assisted Language Learning System.”  In Proc. of National Conference on Computer Information Technologies (CIT2011), 26-28 January, 2011, pp.95-100. (in Thai)

  Ditcharoen, N., Naruedomkul, K., & Dangsaart, S.  “Using MT as an Alternative Learning Tool for Deaf in Learning Science.”  In Proc. of International Science Education Conference (ISEC2009), 24-26 Nov. 2009, pp.713-724.

  Ditcharoen, N., Naruedomkul, K., Cercone, N., & Tipakorn, B. (2005). “TSTMT: Step towards an Accurate Thai Sign Translation.” In Proc. of the 4th International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA’05), December 15-17, 2005, Los Angeles, California, USA. (IEEE)

 4. Oral Presentations:
  Ditcharoen, N.*, & Bunteong, A. “Games for Learning Earth and Stars in Astronomy Virtual Classrooms via Oculus Devices.” In Siam Physics Congress (SPC2019), June 6-7, 2019, Hansa JB Hotel Hatyai, Songkhla, Thailand. (Abstract)

  Ditcharoen, N.*, Soikeaw, R., Khanthusaeng, A., & Bunteong, A. “Development of Virtual Laboratory for Learning Computer Assembly using Virtual Reality Technology via Oculus Devices.” In The 11th Science Research Conference (SRC11), 23-24 May, 2019, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand. (Abstract)

 5. Posters:
  Ditcharoen, N., Hiranpongsin, S., Bunteong, A., & Panakarn., P. “RBLMS: Design and Development of Learning Management System for Research-Based Learning” In The 6th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET2018), 7-9 May, 2018, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand. (Abstract)

  Ditcharoen, N., Wuttisela, K., & Jarujamrus, P. “Development of Multiple Marker Augmented Reality for Learning Chemistry in Topic of Molecule Shapes.” In The 6th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET2018), 7-9 May, 2018, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand. (Abstract)

  Ditcharoen, N.,* Jarujamrus, P., Polyiam, K., & Vangkahad., P. “Learning Solid with Augmented Reality on Android.”  In Abstract Book of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2014), 8-10 January, 2014, pp.298. (Abstract)

  Kaangku, W., Setthaisong, Y., & Ditcharoen, N.* “The Development of Rule-Based Thai Word Reordering System for Mastering Thai Language Learning of Primary Students.”  In Abstract Book of The 20th National Conference on K-12 Science and Mathematics Education, 11-13 January, 2011, pp.459. (Abstract in Thai)

  Kongsamlee, W., Keawsai, T., & Ditcharoen, N.* “TSL-Thai-English CALL: Computer-Assisted Language Learning System for Hearing-Impaired Student Learning.”  In Abstract Book of The 20th National Conference on K-12 Science and Mathematics Education, 11-13 January, 2011, pp.458. (Abstract in Thai)

  Kraisee, D., & Ditcharoen, N.* “The Development of English Document Categorization System for School Teachers Utilizing in Literature Review of Classroom Research.”  In Abstract Book of The 20th National Conference on K-12 Science and Mathematics Education, 11-13 January, 2011, pp.457. (Abstract in Thai)

  Makkhatee, C., & Ditcharoen, N.* “The Development of Adaptable Learning Management System for E-Learning.”  In Abstract Book of The 20th National Conference on K-12 Science and Mathematics Education, 11-13 January, 2011, pp.438. (Abstract in Thai)

  Ditcharoen, N., “TSTMT: Using MT as Thai Sign Language Learning Tool.” The International Council of Associations for Science Education (ICASE) Asian Symposium, November 6-9, 2007, Pattaya, Thailand.

  Ditcharoen, N., Rattanawongchaiya, N., Sonamthiang, S., Dangsaart, S., & Naruedomkul, K. (2005, 26–29 January). Adaptive Hypermedia Student-Centered CAI in the Case of Computer System. Paper presented at the 15 th Congress on Science and Technology in School, Suratthani, Thailand.

  Dangsaart, S., Ditcharoen, N., & Seebut, S. “Tools for Deaf: Learning Thai-Thai sign language.” The 30th Congress on Science and Technology of Thailand (STT30), October 19-21, 2004, Maung Tong Thani, Bangkok, Thailand .

Trainings
 • Visiting Student

  Dalhousie University, Nova Scotia, Canada Aug. 2005 – Aug. 2006
  • Work as Research Assistance with a professor.
  • Conduct my own research.
  • Write a conference paper to present at the international conference.
  • Join classes as a visiting student to get more knowledge and experience the teaching environment in other country.
   
 • Teaching Training

  Sarakhamphittayakom School, Mahasarakham  Nov. 2002 – Mar. 2003
  • Responsible for teaching in subject Computer (Microsoft Excel), Web Programming at student level (M.6) and, in subject Introduction to Computer at student level (M.1).
  • Responsible for supporting the Department of Academic in computer works.
   
 • Practical Training 

  IBM Storage Products, Prachinburi, Thailand Mar. - May 2001
  • Work as programmer; developed and implemented several programs for supporting the department by using Microsoft Visual Basic.