Assoc.Prof.Dr.Maliwan Amatatongchai
รศ.ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย
Assoc.Prof.Dr.Maliwan Amatatongchai
Department : ภาควิชาเคมี
Room : Sc 489
Phone : 4576
Mobile : 4576
E-mail : maliwan.a@ubu.ac.th, amaliwan@gmail.com
Educational Background

B. Sc. (Chemistry), 1996, Khon kaen University., Thailand

 M.Sc. (Applied Analytical and Inorganic Chemistry), 1999, Mahidol University.

 Ph.D. (Analytical Chemistry), 2006, Mahidol University. Thailand

Research Overview
 • Flow-based techniques for chemical analysis and automation (flow injection analysis, high performance liquid chromatography and lab-on-a-chip).
 • Method development rapid assay for drug discovery and development of biocathodes and bioanodes for biofuel cell applications.
Awards and Hornours
  1. Student Excellent presentation Award in the PERCH Congress III 9-12 May 2004 (Chonburi, Thailand) in the topic of “Use of The Boron Doped-Diamond Thin Film Electrode for Determination of Iodide Ion”.
  2. Fellowship for Young Scientists for oral presentation in the seventh Asian Conference on Analytical Sciences 28th-31st July 2004 (Hong Kong) in the topic of “New Approach for Chromatographic Detection of Iodide Using Boron Doped-Diamond Thin Film Electrode”.
Scholarships
  1. สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคแอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟต์ในตัวอย่างผลไม้และเครื่องดื่ม (Development of new amperometric method for determination of sulfite in fruit and beverage)” งบประมาณจากสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 (หัวหน้าโครงการวิจัย, มีผู้ร่วมวิจัย 3 ท่าน)
  2. ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “การพัฒนากลูโคสไบโอเซนเซอร์โดยใช้ไฟโบรอินจากไหมไทย (Development of glucose biosensor based on Thai silk fibroin)” งบประมาณจากสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หัวหน้าโครงการวิจัย, มีผู้ร่วมวิจัย 3 ท่าน) สำเร็จไปแล้ว
  3. สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “การพัฒนาอิเล็กโตรเคมิคัลเซนเซอร์ชนิดใหม่ในระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษสำหรับตรวจวัดปริมาณแอสคอร์บิคและโดปามีน (Development of a novel electrochemical biosensor using paper-based microfluidics device for ascorbic acid and dopamine detection งบประมาณจากสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หัวหน้าโครงการวิจัย, มีผู้ร่วมวิจัย 3 ท่าน)
  4. ทุนพัฒนานักวิจัย (รุ่นกลาง) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 30 มิถุนายน 2560-29 พฤษภาคม 2563
  5. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2560.
Publications
 1. List of international publications (บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ)

  1. M. Amatatongchai, W. Sroysee, S. Chairam, D. Nacapricha"Amperometric flow injection analysis of glucose using immobilized glucose oxidase on nano-composite carbon nanotubes-platinum nanoparticles carbon paste electrode" Talanta 166 (2017) 420–427.

  2. N. Malahom, P. Jarujamrus, R. Meelapsom, A. Siripinyanond, M. Amatatongchai, S. Chairam, (2017) “Simple test kit based on colorimetry for quantification of magnesium content in natural rubber latex by miniaturized complexometric titration without using masking agent”, Polymertesting, 59, 160-167

  3. W. Sroysee, K. Ponlakhet, S. Chairam, P. Jarujamrus and M. Amatatongchai “A sensitive and selective on-line amperometric sulfite biosensor using sulfite oxidase immobilized on a magnetite-gold-folate nanocomposite modified carbon-paste electrode”. Talanta 156-157 (2016) 154–162.

  4. R. Meelapsom, P. Jarujamrus, M. Amatatongchai, S. Chairam, C. Kulsing and W. Shen “Chromatic analysis by monitoring unmodified silver nanoparticles reduction on double layer microfluidic paper-based analytical devices for selective and sensitive determination of mercury(II) ”Talanta 155 (2016) 193–201.

  5. K. Ponlakhet,  M. Amatatongchai, W Sroysee, P. Jarujamrus and S Chairam,  “Development of sensitive and selective glucose colorimetric assay using glucose oxidase immobilized on magnetite-gold-folate nanoparticles” Anal. Methods. 8 (2016) 8288-8298.

  6. S. Chairam, W. Sroysee, C. Boonchit, C. Kaewprom, T. Goedsak Na Wangnoi, M. Amatatongchai, P. Jarujamrus, S. Tamung, E. Somsook, Nonenzymatic Sensor for Hydrogen Peroxide using a Carbon Paste Electrode Modified with a Composite Consisting of Silver Nanoparticles, poly(o-aminobenzoic acid) and Magnetite. Int. J. Electrochem. Sci.. 10 (2015): 4611 - 4625.

  7. A. Chatmontree, S. Chairam, S. Supasorn, M. Amatatongchai, P. Jarujamrus, S. Tamuang, E. Somsook, Student Fabrication and Use of Simple, Low-Cost, Paper-Based Galvanic Cells To Investigate Electrochemistry. J. Chem. Educ. 92 (2015): 1044−1048.

  8. M. Amatatongchai, W. Sroysee, S. Chairam and D. Nacapricha “Simple flow injection for determination of sulfite by amperometric detection using glassy carbon electrode modified with carbon nanotubes-PDDA-gold nanoparticles” Talanta 133 (2015) 134-141.

  9. P. Jarujamrus, M. Amatatongchai, A. Thima, T. Khongrangdee, C. Mongkontong “Selective colorimetric sensors based on the monitoring of an unmodified silver nanoparticles (AgNPs) reduction for a simple and rapid determination of mercury”Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 142 (2015) 86-93.

  10. M. Amatatongchai, W.  Sroysee, S. Laosing and S. Chairam. “Rapid Screening Method for Assessing Total Phenolic Content Using Simple Flow Injection System with Laccase based-biosensor” Int. J. Electrochem. Sci., 8 (2013), 10526-10539.

  11. S. Chairam, P. Buddhalee and M. Amatatongchai “A Novel Hydrogen Peroxide Biosensor Based on Horseradish Peroxidase Immobilized on Poly(aniline-co-o-aminobenzoic acid) Modified Glassy Carbon Electrode Coated with Chitosan Film” Int. J. Electrochem. Sci., 8 (2013), 10250-10264.

 2. List of national publications (บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ)

  1. จุฑามาศ มะลิลา, สุภาพ ตาเมือง, มะลิวรรณ อมตธงไชย, ปุริม จารุจำรัส และเสนอ ชัยรัมย์. (2559). การสาธิตทดลอง เรื่อง สารกำหนดปริมาณ โดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างแคลเซียมคาร์ไบด์กับน้ำ. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. 7(1).
  2. อโณทัย ดาทอง, ปุริม จารุจำรัส, สุภาพ ตาเมือง, มะลิวรรณ อมตธงไชย และเสนอ ชัยรัมย์. (2558). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้แผนผังตัวยูในอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. 6(1), 14-31.
  3. วรนุช เชื้ออ่อน และเสนอ ชัยรัมย์. (2557) การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โปรตีน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแบบแนะนำ. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. 5(2), 155-164.
  4. กมลนุช ไชยมัชชิม และเสนอ ชัยรัมย์. (2557). การส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. 5(2), 165-175.
  5. ยุวากร เสนศรี, เสนอ ชัยรัมย์, ดวงใจ นาคะปรีชา และ มะลิวรรณ อมตธงไชย “การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ด้วยเมทริกซ์ของวัสดุเชิงประกอบคาร์บอนนาโนทิวป์-ไคโตซานเร่งปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนด้วยแลคเคส”วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 16 (2554) 2: 40-50.
  6. มะลิวรรณ อมตธงไชย “วิธีวิเคราะห์ที่อาศัยการไหลในการประเมินความสามารถต้านอนุมูลอิสระโดยรวมอย่างรวดเร็ว” วารสารวิชาการ ม.อบ. 12 (2553) 2: 49-59.
  7. เอื้องพร สมพงษ์ และ มะลิวรรณ  อมตธงไชย “ระบบโฟลอินเจคชันสำหรับตรวจวัดกลูโคสแบบแอมเพอร์โรเมทรีที่ขั้วไฟฟ้ากลาสซีคาร์บอนที่ดัดแปรด้วยวัสดุเชิงประกอบของท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นที่มีหมู่อะมิโน-เฟอร์โรซีน-โบวีนซีรัมอัลบูมิน-กลูโคสออกซิเดส” วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 หน้า 53-61.
 3. Conference Presentation (การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ)

  1. W. Sroysee and M. Amatatongchai, “Amperometric Biosensor for Sulfite Determination in Beverages Using Glassy Carbon Modified with Hybrid Nano-materials Electrode in Simple Flow Injection System” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2014) as poster contribution (Khon kaen, Thailand).
  2. M. Amatatongchai, W. Sroyseeand D. Nacapricha “Simple flow injection for determination of sulfite by amperometric detection on sulfite sensor using glassy carbon electrode modified with AuNPs/carbon nanotubes-PDDA” 18thInternational Conference on Flow Injection Analysis (ICFIA 2013) including related techniques  15-20 September  2013 as oral contribution (Porto, Portugal).
  3. M. Amatatongchai, J.  Phanthuwat and D.  Nacapricha “Development of glucose biosensor based on glucose oxidase entrapped in the matrix of carbon nanotube/chitosan modified glassy carbon electrode” 16th International Conference on Flow Injection Analysis (ICFIA 2010) including related techniques  25-30 April  2010 as poster contribution (Pattaya, Thailand).
  4. M. Amatatongchai, Y. Sensri and D. Nacapricha “Development of flow injection system with amperometric detection on laccase-based biosensor for antioxidant assay” 6th Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), Chiang Mai, Thailand.
  5. M. Amatatongchai, S. Laosing, Y. Sakuldech, S. Angkaew, O. Chailapakul and D. Nacapricha “New Method for evaluation of total antioxidant capacity based on flow injection with amperometric detection of free radical reaction” Proceeding of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2008), Bangkok, Thailand.
  6. M. Amatatongchai, N. Laokok, S. Laosing, D. Nacapricha “A New Flow Injection Spectrophotometric Method for Evaluation of Total Antioxidant Capacity Based on Permanganate Reducing Capacity Measurement” 34th Congress on Science and Technology of Thailand (STT34) 31 October-2 November 2008 (Bangkok, Thailand) as poster presentation.
  7. J. Sitanurak, S. Panich, M. Amatatongchai, N. Ratanawimarnwong, A. Tuantranont, D. Nacapricha “A flow through microchip: High throughput approach for assessing total antioxidant capacity” 15th International Conference on Flow Injection Analysis (ICFIA 2008) including related techniques  3-7 September 2007 as poster contribution (Nagoya, Japan).
  8. M. Amatatongchai, S. Laosing, O. Chailapakul and D. Nacapricha “New amperometric method for evaluation of total antioxidant capacity” The 9th Asian Conference on Analytical Science (ASIANALYSIS IX) 4-8 November 2007 as postercontribution (Jeju island, Korea).
  9. M. Amatatongchai, O. Hofmann, Xuhua Wang, O. Chailapakul, A.J. DeMello and D. Nacapricha “On-chip total antioxidant capacity screening using a peroxyoxalate chemiluminescence assay” 14th International Conference on Flow Injection Analysis (ICFIA 2007) including related techniques  3-7 September 2007 as oral contribution (Berlin, Germany).
  10. M. Amatatongchai, S. Laosing, O. Chailapakul and D. Nacapricha “New approach for evaluation of total antioxidant capacity based on flow injection with amperometric detection of free radical reaction” 14th International Conference on Flow Injection Analysis (ICFIA 2007) including related techniques  3-7 September 2007 as poster contribution (Berlin, Germany).
  11. D. Nacapricha, P. Wilairat , N. Amornthammarong, N. Ratanawimarnwong , P. Jittangprasert, C. Boonpanaid , M. Amatatongchai and S. Muncharoen “Recent Developments for Economic but Effective Chemical Analysis” 12thInternational Symposium on Advance Technology and Application (ATA) 2-11 November 2006 (Pusan, Korea).