นางสาวมาลี ประจวบสุข
MissMalee Prajuabsuk
Department : ภาควิชาเคมี
Room : Chem 1415
Phone : 4129
Mobile : 062 1950224, 085 7665261
E-mail : malee.p@ubu.ac.th, malee_pr@hotmail.com
ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 2540 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานวิจัยที่สนใจ

การดูดซับโลหะหนัก ดูดซับสีย้อม และสารมลพิษต่างๆ โดยใช้วัสดุดูซับธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์หรือดัดแปลง

การเตรียมวัสดุดูดซับ เช่น วีโอไลต์ จีโอพอลิเมอร์ จากวัสดุเหลือใช้ 

ประสบการณ์การทำงาน
 • เข้าทำงาน 1 พฤษภาคม 2540

ผลงานตีพิมพ์
 1. Warangkana, K.; Pornpan, P.; Malee.; P  Dangdao, S.; Jitlada, D.;  Pharit, K.; Khemmakorn , G.; Pajaree, T.; and Saisamorn, L. (2020) Utilization of fly ash for industrial dyes removal, Proceeding of pure and Applied Chemistry International Conference 2020. Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2020), IMPACT Forum Muangthong Thani, Bangkok, Thailand, 13-14th Feb, 2020. (Accepted)

  Jakkrawut, K.; Taksaporn, I.; Tipkason, B.;  Sirintip, S.;  Siripen, M.; Darunee. S.;, Pornpan, P.;  Malee, P.;  Duangdao, S.;  Pharit, K.; Pajaree , T.;  Bunjerd, J.; and Saisamorn, L. Preparation of Zeolite A using Silica from Rice Husk for Dye Removal. Proceeding of pure and Applied Chemistry International Conference 2020. Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2020), IMPACT Forum Muangthong Thani, Bangkok, Thailand, 13-14th Feb, 2020. (Accepted)

  Kongon J, Sangsawang S, Pungpo P, Prajuabsuk M, Kamsri P, Thavorniti P, Jongsomjit B and Lumlong S.  Development of Agricultural Waste for Reuse Catalyst.  Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2019).  February, 2019.  Bangkok, Thailand, MN220-224.

  Saenglam I, Donkwang U, Kittiwongwisan W, Pungpo P, Lamlong S, Sattayakul D, Kamsri P, Gomonsirisuk K, Thongsri P, Sukchit D, Thavorniti P and Prajuabsuk M.  Utilization of zeolites synthesized from water sludge for study of manganese treatment in wastewater.  Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2019).  February, 2019.  Bangkok, Thailand, PH116-120.

  Simpan O, Kongon J, Pimdee S, Sattayakul D, Prajuabsuk M, Lumlong S, Chayajaras K, Sangsawan J, Polyon P, Kamsri P, Taweepanich S and Pungpo P.  Antioxidant Activity and Phenolic Profiles of Traditional Thai Rice Varieties.  Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2019).  February, 2019.  Bangkok, Thailand, FA133-136.

  Rangkatkij M, Pimdee S, Lumlong S, Prajuabsuk M, Sattayakul D, Dechativong J, Srisuwan P, Thongsri P, Thavorniti P, Gomonsirisuk K and Pungpo P.  Removal of Anionic Dyes from Aqueous Solution using Surfactant Modification of Ranong White Clay as Highly Potential Adsorbent.  Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2019).  February, 2019.  Bangkok, Thailand, 95-99.

  Phankon N, Sukchit D, Kamphu P, Pakamwong B, Thongdee P, Hanwarinroj C, Sattayakul D, Dechativong J, Prajuabsuk M, Lumlong S, Taweewanich S, Kamsri P, Sajomsang W and Pungpo P.  Synthesis of Zero valent iron nanoparticles and the study of Congo red dye Adsorption efficiency: Equilibrium and Kinetic studies.  Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2019).  February, 2019.  Bangkok, Thailand, 89-94.

  Saenglam I, Donkwang U, Yotyiamkrae K, Kittiwongwisan W, Pakamwong B, Phankon N, Simpan O, Rangkatkij M, Pimdee S, Promprom T, Prajuabsuk M, Lamlong S, Intaraprasert J, Sattayakul D, Kamsri P, Gomonsirisuk K, ThavornitiP and Pungpo P.  Utilization of zeolites synthesized from water sludge for heavy metal treatment in wastewater.  Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018).  February, 2018.  Hat Yai, Songkhla, Thailand, 266-270.

  Kittiwongwisan W, Yotyiamkrae K, Donkwang U, Phusi N, Hanwarinroj C, Prajuabsuk M, Lumlong S, Sattayakul D, Deshativong J, Srisuwan P, Kamsri P, Punkvang A, Thavorniti P, Gomonsirisuk K and Pungpo P.  The equilibrium study of methylene blue from aqueous solution using zeolite synthesized as highly potential adsorbent from water sludge.  Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018).  February, 2018.  Hat Yai, Songkhla, Thailand, 271-275.

  Pakamwong B., Yotyiamkrae K., Kittiwongwisan W., Hanwarinroj C., Phusi N., Sattayakul D., Prajuabsuk M., Lumlong S., Kamsri P., Punkvang A., Premjit P., Thavorniti P. and Pungpo P.  Removal of industrial dyes from aqueous solution using melanin nanoparticles as a potential adsorbent.  The 9th International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS).  June 1-3, 2017.  Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 73.

  Yotyiamkrae K., Kittiwongwisan W., Donkwang U., Phankon N., Palalerd J, Phusi N., Hanwarinroj C., Prajuabsuk M., Lamlong S, Sattayakul D., Dechatiwong, Srisuwan P., Kamsri P., Punkvang A., Thavorniti and Pungpo P.  The equilibrium study of Adsorption Brilliant green dye solution using water sludge and Synthetic zeolite as highly potential adsorbent.  The 9th International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS).  June 1-3, 2017.  Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 78.

  Thongdee P., Saenglam I., Donkwang U., Lumlong S., Pungpo P., Sattayakul D., Dechatiwong J., Chayajaras K, Prajuabsuk M., Vayachuta L., and Prompinit P.  A novel natural clay-polymer composite for Application of Slow-releasing Plant Hormone.  The 9th International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS).  June 1-3, 2017.  Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 79.

  Chaisamdaeng S., Tongjam A., Phusi N., Hanwarinroj C., Sattayakul D., Srisuwan P., Prajuabsuk M., Lumlong S., Kamsri P., Punkvang A., Sajomsang W. and Pungpo P.  Removal of industrial dyes from aqueous solution using melanin nanoparticles as a potential adsorbent.  The 9th International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS).  June 1-3, 2017.  Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 81.

  Prajuabsuk P, Orapet O, Lumlong S, Thavorniti P and Pungpo P.  Removal of Cationic Dyes in Aqueous Solutions using Thai Natural Clays: Isotherm, Kinetics and Thermodynamics Studies.  The 3rd International Congress on Advanced Materials (AM 2016).  November, 2016.  Bangkok, Thailand.

  Palalerd J, Srihuaton T, Kamsri P, Sattayakul D, Dechativongk J, Srisuwan P, Prajuabsuk M, Lumlong S, Premjitt P, Thavorniti P and Pungpo P.  Cationic dye adsorption on coffee husk-based activated carbon: Equilibrium and kinetic studies.  Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2016).  January, 2016.  Bangkok, Thailand, 1446-1449.

  Saiboh T, Wongkam K, Munwong P, Sihuaton T, Palalerd J, Meewong P, Hanwarinroj C, Kamsri P, Sattayakul D, Dechativong J, Srisuwan P, Prajuabsuk M, Lumlong S, Premjitt P, Thavorniti P and Pungpo P.  Removal of industrial dye from aqueous solution using a natural zeolite as highly effective adsorbent.  Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2016).  January, 2016.  Bangkok, Thailand, 1479-1483.

  K. Wongkam, T. Saiboh, P. Munwong, K. Trikul, J. Palalerd, P. Meewong, C. Hanwarinroj, P. Kamsri, P. Srisuwan, D. Sattayakul, M. Prajuabsuk, S. Lumlong, P. Premjitt, P. Thavorniti, P. Pungpo, Adsorption of industrial dye from aqueous solution onto natural adsorbents.  Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2016).  January, 2016, Bangkok, Thailand, 1484-1488.

  ภวรรณ พิมดี, มาลินี แรงเขตรกิจ, บงกชวรรณ พาคำวงค์, กชกร ยอดเยี่ยมแกร, วรางคณา กิตติวงวิศาล, นิตยา    พันธ์ก้อน, ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์, มาลี ประจวบสุข, สายสมร ลำลอง, ดวงดาว สัตยากูล, จิตรลดา         เดชาติวงศ์, พฤทธิ์ คำศรี, วรายุทธ สะโจมแสง, ปาจรีย์ ถาวรนิติ และ พรพรรณ พึ่งโพธิ์.  การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมบนอนุภาคจีโอพอลิเมอร์จากดินขาว: กระบวนการสมดุล จลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์การดูดซับ.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12, 2561.  108-119.

  กชกร ยอดเยี่ยมแกร, มาลินี แรงเขตรกิจ, ศุภวรรณ พิมดี, นิตยา พันธ์ก้อน, วรางคณา กิตติวงศ์วิศาล, อุทัย         ดอนกว้าง, ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์, มาลี ประจวบสุข, สายสมร ลำลอง, ดวงดาว สัตยากูล, จิตรลดา   เดชาติวงศ์, พิศิชานันท์ ศรีสุวรรณ์, พฤทธิ์ คำศรี, ปาจรีย์ ถาวรนิติ, วรายุทธ สะโจมแสง และ พรพรรณ พึ่งโพธิ์.  การใช้ดินตะกอนน้ำประปาและซีโอไลต์สังเคราะห์เพื่อเป็นตัวดูดซับประสิทธิภาพสูงในการบำบัดสีย้อมบริลเลียน กรีน.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12, 2561.  173-180.

  กัมปนาท ฉายจรัส, ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์, สายสมร ลำลอง, มาลี ประจวบสุข, ดวงดาว สัตยากูล, จิตรลดา      เดชาติวงศ์, พฤทธิ์ คำศรี และ พรพรรณ พึ่งโพธิ์.  การตรวจสอบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12, 2561.  195-196.

  ภาพตะวัน ทองดี, อุทัย ดอนกว้าง, อิสราภรณ์ เสียงล้ำ, ดวงดาว สัตยากูล, พิศิชานันท์ ศรีสุวรรณ์, จิตรลดา           เดชาติวงศ์, สายสมร ลำลอง, พรพรรณ พึ่งโพธิ์, มาลี ประจวบสุข, ดวงกมล วิบูลย์รัตนศรี, ลัพธ์พร     วยาจุต และพนิดา พรหมพินิจ.  การพัฒนาเยื่อกรองซับน้ำที่ประกอบด้วยฮอร์โมนพืชที่ถูกดูดซับด้วยวัสดุดูดซับธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัสดุช่วยปลูกพืชไร้ดิน.  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11, 2560.  87-93.

  สุดารัตน์ จันทร์เชย, ศิรภัสสร คำแสง, สุทธิพร ทองสวัสดิ์, ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์, นฤดล ภูศรี, พฤทธิ์ คำศรี, อรดี พันธ์กว้าง, ดวงดาว สัตยากูล, จิตรลดา เดชาติวงศ์, สนม โนนกลาง, กัมปนาท ฉายจรัส, มาลี     ประจวบสุข, สายสมร ลำลอง และ พรพรรณ พึ่งโพธิ์.  การศึกษาสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณทั้งหมดของสารฟีนอลิกของข้าวจ้าวที่ปลูกในประเทศไทย.  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11, 2560.  94-102.

  บงกชวรรณ พาคำวงษ์, กชกร ยอดเยี่ยมแกร, วรางคณา กิตติวงวิศาล, นิตยา พันธ์ก้อน, จันทร์ทิพย์ ผลาเลิศ, นฤดล ภูศรี, ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์, มาลี ประจวบสุข, สายสมร ลำลอง, ดวงดาว สัตยากูล, จิตรลดา        เดชาติวงศ์, พฤทธิ์ คำศรี, อรดี พันกว้าง, พนิดา พรหมพินิจ, ปาจรีย์ ถาวรนิติ และ พรพรรณ พึ่งโพธิ์.  การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารละลายสีย้อมบริลเลียน กรีน บนนาโนจีโอพอลิเมอร์ซึ่งเป็นวัสดุ    ดูดซับที่มีประสิทธิภาพสูง.  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11, 2560.  212-220.

  สวิดา ไชยสำแดง, อภิรักษ์ ทองแจ่ม, จันทร์ทิพย์ ผลาเลิศ, นฤดล ภูศรี, ชญาณิลห์ หาญวลินโรน์, มาลี ประจวบสุข, สายสมร ลำลอง, ดวงดาว สัตยากูล, จิตรลดา เดชาติวงศ์, พิศิชานันท์ ศรีสุวรรณ์, พฤทธิ์ คำศรี, อรดี      พันกว้าง, วรายุทธ สะโจมแสง และ พรพรรณ พึ่งโพธิ์.  การศึกษาสมดุลการดูดซับสารละลายสีย้อม     บริลเลียน กรีน โดยใช้เบนโทไนท์เป็นตัวดูดซับที่มีราคาต่ำ.  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11, 2560.  221-232.

  สายสมร ลำลอง, วณิชยา ไตรมูล, บัณฑิต คำศรี, มาลี ประจวบสุข, พรพรรณ พึ่งโพธิ์, ฉวีวรรณ คงแก้ว และ ปาจรีย์ ถาวรนิติ.  ศึกษาผลของเถ้าลอยต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ.  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ    มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10, 2559.  63-72.

  พรพรรณ พึ่งโพธิ์, ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์, มาลี ประจวบสุข, ดวงดาว สัตยากูล, พฤทธิ์ คำศรี, กัมปนาท ฉายจรัส และสายสมร ลำลอง.  การศึกษาปริมาณทั้งหมดของสารประกอบฟีนอลิกและคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวไทยที่ปลูกในเขตอีสานใต้ของประเทศไทย.  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ    มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10, 2559.  149-158.

  สายสมร ลำลอง  มาลี ประจวบสุข, ดวงดาว สัตยากูล, ชญานิลห์ หาญวลินโรจน์, พฤทธิ์ คำศรี และพรพรรณ พึ่งโพธิ์.  สมบัติสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวไทยที่มีสีหลายสายพันธุ์.  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10, 2559.  159-168.

  ธีระ สีหัวโทน, บงกชวรรณ พาคำวงค์, พฤทธิ์ คำศรี, ชญานิลห์ หาญวลินโรจน์, มาลี ประจวบสุข, สายสมร ลำลอง, ปาจรีย์ ถาวรนิติ และ พรพรรณ  พึ่งโพธิ์.  การดูดซับสีย้อม Methylene Blue โดยใช้ตัวดูดซับทางธรรมชาติ.  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10, 2559.  192-199.

  กุลวิศา ติกุล, บุญรัตน์ ทารัตน์, พฤทธิ์ คำศรี, ชญานิลห์ หาญวลินโรจน์, มาลี ประจวบสุข, สายสมร ลำลอง, ปาจรีย์ ถาวรนิติ, วรายุทธ สะโจมแสง, และ พรพรรณ พึ่งโพธิ์.  การบำบัดสีย้อมอุตสาหกรรมโดยใช้ตัวดูดซับธรรมชาติ.  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10, 2559.  200-210.

  มาลี ประจวบสุข, สวิดา ไชยสำแดง, พฤทธิ์ คำศรี, ชญานิลห์ หาญวลินโรจน์, สายสมร ลำลอง, พนิดา พรหมพินิจ และพรพรรณ พึ่งโพธิ์.  การศึกษาสมดุลของการดูดซับของสีย้อมจากสารละลายด้วยตัวดูดซับธรรมชาติ.  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10, 2559.  211-221.