Asst.Dr. Katika samaneein
ผศ.ดร.กติกา สระมณีอินทร์
Asst.Dr. Katika samaneein
Department : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Room : ตึกวิจัย SC 307
Phone : 4639
Mobile :
E-mail : katika.s@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา

2014  PhD (Biomedical Engineering) University of Strathclyde
2006 วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย) ม. เกษตรศาสตร ์
2000 วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม. มหิดล

งานวิจัยที่สนใจ

Health Science, Indoor Air Quality, Elderly, Disability, Biomechanics, Ergonomics

รางวัลและเกียรติยศ
 • รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น เรื่อง “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่ อกลุ่มผู้มีข้อจำกัดทางการเคลื่ อนไหว" ในการสัมมนาวิ ชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

ประสบการณ์การทำงาน
 • March 2014- present มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์ประจำ
  Feb 2007 - present Safety and Health at Work Promotion Association  (Thailand) วิทยากร
  June 2006 - Mar 2009 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาจารย์พิเศษ
  May 2001 - Feb 2009 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) วิศวกร
  May 2000 - Apr 2001 WongPin Co.,Ltd จป.วิชาชีพ

ผลงานตีพิมพ์
 1. Katika Samaneein. (2017). Improving Tourism for Travellers with Mobility Impairment. The 4th Ratchasuda International Conference on Disability 2017, (331-342). Bangkok.

  สุพัตรา มะโร, ศุภิสรา อินธิเดช, กติกา สระมณีอินทร์. การกระจายของฝุ่นข้าวในโรงสีข้าวชุมชน และผลกระทบในบริเวณปฏิบัติงานและที่พักอาศัย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง อาคารอัจฉริยะอย่างยั่งยืน 2560. นครปฐม; 2017. p. 411-418.

  กติกา สระมณีอินทร์, กานต์นลินญาบุญที, สิริวรัญญา ศรีษาคำกุลวัฒน์, ยุวดี เครือวงษา. การสำรวจชนิดและปริมาณเชื้อราที่แขวนลอยในอากาศ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559. นครปฐม; 2016. p. 438-445.

  พลอยไพรลิน นันธเพชร, จิราพร เชื้ออินทร์, กติกา สระมณีอินทร์. การสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่ออาการทางเดินหายใจในโรงเลื่อยไม้ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 2016 (North Eastern Science and Technology Conference 2016 : NESTC2016); 2016; อุบลราชธานี.

  Samaneein K. Fatigue: the hidden cause of occupational accidents. งานประชุมวิชาการโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7; Bangkok: สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2015. p. 71-75.

ทักษะอื่นๆ
 • วิศวกรรมในงานอุตสาหกรรม ระบบมาตรฐานการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ การแยกส่วนพลังงาน การส่งเสริมสุขภาพแรงงาน  การประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  กฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย การบรรยายหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ระดับวิชาชีพ และระดับบริหาร ตลอดจนคณะกรรมกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การฝึกอบรม
 • 28-29 Nov 2013
  Mahidol University, Rajamagala University and ICOH, Ayutthaya, Thailand
  4th Expert Workshop on Psychosocial Factors at Work in the Asia Pacific
   24 Nov 2013
  Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand), Bangkok, Thailand
  Seminar on sharing OSH facilitating experiences and role of an OSH facilitator in conformance to ISO29990
  27-30 Nov 2007
  Asian Productivity Organization and SPRING, Suntec convention centre, Singapore
  Workshop on Eco-innovation
  22-26 May 2006
  Asian Productivity Organization and Training and Productivity Authority of Fiji, Nadi, Fiji
  OHSAS18001
  6-22 Nov 2006
  Japan International Centre for Occupational Safety and Health (JICOSH), Tokyo, Japan
  Asbestos and Dust Control
  8-10 June 2005
  Management System Certification Institute (Thailand), Pathumthani, Thailand
  Introduction and Internal Auditor ISO14001:2004