รศ.จินตนา เหล่าไพบูลย์
Jintana Laopaiboon
Department : ภาควิชาฟิสิกส์
Room :
Phone : 4332
Mobile : 4332
E-mail :