Asst.Prof.Dr.Chortip Kantachot
ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
Asst.Prof.Dr.Chortip Kantachot
Department : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Room : SC 304
Phone : 4409
Mobile :
E-mail : chortip.k@ubu.ac.th
Education

Ph.D. in Biology (2008), Khon Kaen University, Thailand

M.Sc. in Biology (2004), Khon Kaen University, Thailand

B.Sc. in Biology (2001), Khon Kaen University, Thailand

Research interest

Plant taxonomy, Plant anatomy and Pollen morphology

Research grant
  1. The Center of Excellence on Biodiversity: Taxonomy of some genera in families Commelinaceae, Malphighiaceae, Malvaceae, Myrtaceae and Sapotaceae in Thailand (August 2020 - September 2021)
  2. The Carlsberg Foundation: Taxonomic revision of tribe Commelineae (Commelinaceae) for the Flora of Thailand (January – February 2020). Aarhus University, Denmark.
  3. The Carlsberg Foundation: A revision of Acanthus, Blepharis, Crossandra and Rhinacanthus (Acanthaceae) for the Flora of Thailand (May – June 2019). Aarhus University, Denmark.
  4. The Center of Excellence on Biodiversity: Potential of new plants in plant families; Leguminosae, Zingiberaceae and Piperaceae for economic value added (BDC-PG3-160013) (October 2017 – September 2019).
  5. The Biodiversity-Based Economy Development Office, Thailand: Fabaceae:  Subfamily Caesalpinioideae in Thailand (March – September 2018).
  6. The Biodiversity-Based Economy Development Office, Thailand: Fabaceae: Subfamily Mimosoideae in Thailand (March – September 2018).
  7. The Carlsberg Foundation: Taxonomic revision of genus Mucuna (Leguminosae) in Thailand (July – August 2018). Aarhus University, Denmark.
  8. The Carlsberg Foundation: Taxonomy of the genus Rhynchosia (Leguminosae) in Thailand (April – June 2017). Aarhus University, Denmark.
  9. The ASEAN European Academic University Network (ASEA-UNINET): Stem anatomy for identification and authentication of three medicinal species of Phyllanthus and their taxonomic implication, (June 2013). University of Vienna, Austria.
  10. The University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP): Taxonomy of genus Persicaria (Polygonaceae) for the flora of Thailand (May – July 2012). Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom.
  • โครงการสำรวจและจัดทำรหัสทรัพยากรป่าไม้และน้ำในพื้นที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แหล่งทุน: ทุนสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
  • โครงการสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และสมบัติทางเคมีของตะเคียนหิน (Hopea thorelii Pierre) ในสวนสัตว์อุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แหล่งทุน: องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
  • โครงการกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและนิเวศวิทยาของพืชถูกคุกคาม (พืชวงศ์หยาดน้ำค้าง) ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แหล่งทุน: ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
  • โครงการความหลากชนิดและพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชวงศ์หญ้าในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แหล่งทุน: ทุนสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
  • โครงการความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่างในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 (แหล่งทุน: ทุนสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

   

Working experience
 • - Editorial Board, Flora of Thailand Project (18 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน)

  - รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (1 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน)

  - บรรณาธิการฝ่ายจัดการวารสารพฤกษศาสตร์ไทย (Thai Journal of Botany) (1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน)

  - รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2560)

  - รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (1 กันยายน 2555 – 29 ตุลาคม 2555)

  - รักษาการรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (1 พฤศจิกายน 2554 – 29 กุมภาพันธ์ 2555)

Publication
 1. 1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (International Publications)

  1. Kantachot, C. (2020). Tephrosia. In: Flora of Thailand. K. Chayamarit & H. Balslev (Eds.), Vol. 4 part 3.2, pp. 450−457.
  2. Dongsansuk, A., Sumthonglang, N., Kantachot, C., Lontom, W., Theerakulpisut, P. and Kawjumpa, N. (2020). Effect of High Temperature and Light Intensity on Physiology and Morphology in Young Dipterocarpus alatus Roxb. Leaf. Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science, 43(2), 193-206.
  3. Kantachot, C., Chantaranothai, P. and Simson, D.A. (2018). Polygonaceae. In: Flora of Thailand. K. Chayamarit & H. Balslev (Eds.), Vol. 14 part 1, pp. 115–152.
  4. Siritapetawee, J., Limphirat, W., Kantachot, C. and Kongmark, C. (2015). The effect of metal ion in Euphorbia cf. lactae latex on the fibrinogenolytic activity of a plant protease. Applied Biochemistry and Biotechnology, 175(1), 232-242.
  5. Kantachot, C., Ninkaew, S. and Chantaranothai, P. (2014). A revision of Tephrosia Pers. (Leguminosae-Papilionoideae) in Thailand. Tropical Natural History, 14(2), 75-86.
  6. Kantachot, C. and Chantaranothai, P. (2013). A new species of Phyllanthus chayamaritiae (Phyllanthaceae) from Thailand. Blumea, 57(3), 217-220.
  7. Kantachot, C. and Chantaranothai, P. (2011). Achene morphology of Polygonum s.l. in Thailand. Tropical Natural History, 11(1), 21-28.
  8. Kantachot, C., Chantaranothai, P. and Simpson, D.A. (2010). A Synopsis of the genus Persicaria in Thailand.  Thai Forest Bulletin (Botany), 38, 128-149.
  9. Kantachot, C., Chantaranothai, P. and Simpson, D.A. (2008). A New Record and lectotypification of Persicaria viscosa (Polygonaceae) in Thailand. Tropical Natural History, 8(1), pp.19-22.
  10. Kantachot, C., Chantaranothai, P. and Thammathaworn, A. (2007). Contributions to the leaf anatomy and taxonomy of Thai Myrtaceae. Tropical Natural History, 7(1), pp.35-45.
  11. Kantachot, C., Chantaranothai, P. and Simpson, D.A. (2007). Leaf Epidermis of some Ploygonum Species (Polygonaceae in Thailand). Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 12(3), pp.221-228.

  2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการในวารสารระดับชาติ (National Publications)

  1. อำภาภรณ์ สุดโททอง และช่อทิพย์ กัณฑโชติ. (2562). ลักษณะทางจุลภาคของพืชสมุนไพรพิกุลและเดือยไก่ของเปลือกไม้ เนื้อไม้ และดอก. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา, 2(2): 102-115.
  2. Kantachot, C. (2015). The genus Rhinacanthus (Acanthaceae) in Thailand. Thai Journal of Botany, 7(1), 65-70.
  3. ช่อทิพย์ กัณฑโชติ. (2556). ควรใช้ชื่อสกุลใดกับผักไผ่น้ำในประเทศไทย? วารสารพฤกษศาสตร์ไทย. 5(1), 1-11.

  3. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)

       1. ชริดา ปุกหุต, ช่อทิพย์ กัณฑโชติ, วาริณี พละสาร, พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ, สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา, กิตติญา ขวัญเมือง และอุทัย อันพิมพ์.     ความหลากชนิดของเห็ดป่าในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี พ.ศ. 2560-2562. ใน การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10. วันที่ 20-22 กันยายน 2565. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 2565. 1–16.

       2. ณิชชาภัทร ชื่นใจ, ปรมา ประภาสโนบล, วาริณี พละสาร, ปรัชญาพร วันชัย, สุทธนา ปลอดสมบูรณ์, ช่อทิพย์ กัณฑโชติ และอรัญญา พิมพ์มงคล. ผลของ NAAและ BA ต่อการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอื้องหนวดพราหมณ์ (Seidenfadenia mitrata) ในสภาพปลอดเชื้อ. ใน การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11. วันที่ 14-16 มิถุนายน 2560. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. 2560. 196–201.

       3. มาริษา พานจันทร์, ช่อทิพย์ กัณฑโชติ และวิโรจน์ เกษรบัว. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกด้วยชุด  กิจกรรมตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14. วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 2560. 3146–3155.

       4. เยาวลักษณ์ วรรณโส และช่อทิพย์ กัณฑโชติ. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก ด้วยชุดกิจกรรมตามวัฏจักร การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 10. วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2559. 353-359.

  4. หนังสือ (Books)

       1. ชริดา ปุกหุต, ช่อทิพย์ กัณฑโชติ, พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ, วาริณี พละสาร, อุทัย อันพิมพ์ และสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. (2560). คู่มือศึกษาเห็ดในสวนสัตว์อุบลราชธานี 2. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.

       2. ช่อทิพย์ กัณฑโชติ, สุภาพร พรไตร, แก้ว อุดมศิริชาคร, วาริณี พละสาร และสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. (2554). พรรณไม้ ม.อุบล เล่ม 2. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.