Asst.Prof.Dr.Chortip Kantachot
ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
Asst.Prof.Dr.Chortip Kantachot
Department : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Room : SC 304
Phone : 4522
Mobile : 4522
E-mail : chortip.k@ubu.ac.th
Education
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Research interest

Plant taxonomy, Plant anatomy and Pollen morphology

Research grant
  1. The Center of Excellence on Biodiversity: Taxonomy of some genera in families Commelinaceae, Malphighiaceae, Malvaceae, Myrtaceae and Sapotaceae in Thailand (August 2020 - September 2021)
  2. Ubon Ratchathani Zoo: Morphology, anatomy and chemical properties of Hopea thorelii Pierre in Ubon Ratchathani zoo and Amnat Charoen province (October 2019-September 2020)
  3. The Carlsberg Foundation: Taxonomic revision of tribe Commelineae (Commelinaceae) for the Flora of Thailand (January – February 2020). Aarhus University, Denmark.
  4. The Carlsberg Foundation: A revision of Acanthus, Blepharis, Crossandra and Rhinacanthus (Acanthaceae) for the Flora of Thailand (May – June 2019). Aarhus University, Denmark.
  5. The Center of Excellence on Biodiversity: Potential of new plants in plant families; Leguminosae, Zingiberaceae and Piperaceae for economic value added (BDC-PG3-160013) (October 2017 – September 2019).
  6. The Biodiversity-Based Economy Development Office, Thailand: Fabaceae:  Subfamily Caesalpinioideae in Thailand (March – September 2018).
  7. The Biodiversity-Based Economy Development Office, Thailand: Fabaceae: Subfamily Mimosoideae in Thailand (March – September 2018).The Carlsberg Foundation: Taxonomic revision of genus Mucuna (Leguminosae) in Thailand (July – August 2018). Aarhus University, Denmark.
  8. The Carlsberg Foundation: Taxonomy of the genus Rhynchosia (Leguminosae) in Thailand (April – June 2017). Aarhus University, Denmark.
  9. The ASEAN European Academic University Network (ASEA-UNINET): Stem anatomy for identification and authentication of three medicinal species of Phyllanthus and their taxonomic implication, (June 2013). University of Vienna, Austria
  10. The University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP): Taxonomy of genus Persicaria (Polygonaceae) for the flora of Thailand (May – July 2012). Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom
  • ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การสำรวจและจัดทำรหัสทรัพยากรป่าไม้และน้ำในพื้นที่อนุรักษ์ต้นน้ำร่องก่อและอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง

   

Working experience
 • - รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2567)

  - รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2560)

  - รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (1 กันยายน 2555 – 29 ตุลาคม 2555)

  - รักษาการรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (1 พฤศจิกายน 2554 – 29 กุมภาพันธ์ 2555)

Publication
 1. 1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (International Publication)

  1. Kantachot, C. (2020). Tephrosia. In: Flora of Thailand. K. Chayamarit & H. Balslev (Eds.), Vol. 4 part 3.2, pp. 450−457.
  2. Dongsansuk A., Sumthonglang N., Kantachot C., Lontom W., Theerakulpisut P. and Kawjumpa N. (2020). Effect of High Temperature and Light Intensity on Physiology and Morphology in Young Dipterocarpus alatus Roxb. Leaf. Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science, 43(2), 193-206.
  3. Kantachot C., Chantaranothai P. and Simson D.A. (2018). Polygonaceae. In: Flora of Thailand. K. Chayamarit & H. Balslev (Eds.), Vol. 14 part 1, pp. 115–152.
  4. Siritapetawee, J., Limphirat, W., Kantachot, C. and Kongmark, C. (2015). The effect of metal ion in Euphorbia cf. lactae latex on the fibrinogenolytic activity of a plant protease. Applied Biochemistry and Biotechnology, 175(1), 232-242.
  5. Kantachot, C., Ninkaew, S. and Chantaranothai, P. (2014). A revision of Tephrosia Pers. (Leguminosae-Papilionoideae) in Thailand. Tropical Natural History, 14(2), 75-86.
  6. Kantachot, C. and Chantaranothai, P. (2013). A new species of Phyllanthus chayamaritiae (Phyllanthaceae) from Thailand. Blumea, 57(3), 217-220.
  7. Kantachot, C. and Chantaranothai, P. (2011). Achene morphology of Polygonum s.l. in Thailand. Tropical Natural History, 11(1), 21-28.
  8. Kantachot, C., Chantaranothai, P. and Simpson, D.A. (2010). A Synopsis of the genus Persicaria in Thailand.  Thai Forest Bulletin (Botany), 38, 128-149.
  9. Kantachot, C., Chantaranothai, P. and Simpson, D.A. (2008). A New Record and lectotypification of Persicaria viscosa (Polygonaceae) in Thailand. Tropical Natural History, 8(1), pp.19-22.
  10. Kantachot, C., Chantaranothai, P. and Thammathaworn, A. (2007). Contributions to the leaf anatomy and taxonomy of Thai Myrtaceae. Tropical Natural History, 7(1), pp.35-45.
  11. Kantachot, C., Chantaranothai, P. and Simpson, D.A. (2007). Leaf Epidermis of some Ploygonum Species (Polygonaceae in Thailand). Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 12(3), pp.221-228.
  12. Kantachot, C., Chantaranothai, P. and Thammathaworn, A. (2006). Anatomical study of the family Myrtaceae in Thailand. The Natural History Journal of Chulalongkorn University, 7(1): 35-45.

  2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการในวารสารระดับชาติ (Thai Publication)

  1. อำภาภรณ์ สุดโททอง และช่อทิพย์ กัณฑโชติ. (2562). ลักษณะทางจุลภาคของพืชสมุนไพรพิกุลและเดือยไก่ของเปลือกไม้ เนื้อไม้ และดอก. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา, 2(2): 102-115.
  2. Kantachot, C. (2015). The genus Rhinacanthus (Acanthaceae) in Thailand. Thai Journal of Botany, 7(1), 65-70.
  3. ช่อทิพย์ กัณฑโชติ. (2556). ควรใช้ชื่อสกุลใดกับผักไผ่น้ำในประเทศไทย? วารสารพฤกษศาสตร์ไทย. 5(1), 1-11.

  3. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

  1. ณิชชาภัทร ชื่นใจ, ปรมา ประภาสโนบล, วาริณี พละสาร, ปรัชญาพร วันชัย, สุทธนา ปลอดสมบูรณ์, ช่อทิพย์ กัณฑโชติ และอรัญญา พิมพ์มงคล. ผลของ NAAและ BA ต่อการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอื้องหนวดพราหมณ์ (Seidenfadenia mitrata) ในสภาพปลอดเชื้อ. ใน การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 14-16 มิถุนายน 2560. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. 2560. 196–201.
  2. มาริษา พานจันทร์, ช่อทิพย์ กัณฑโชติ และวิโรจน์ เกษรบัว. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกด้วยชุดกิจกรรมตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14. 7-8 ธันวาคม 2560. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 2560. 3146–3155.
  3. เยาวลักษณ์ วรรณโส และช่อทิพย์ กัณฑโชติ. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก ด้วยชุดกิจกรรม ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 10 อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2559. 353-359.