นายชุมพร หลินหะตระกูล
Mr.Choomporn Linhatrakul
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room : Sc 433 ตึกวิจัย
Phone : 4511
Mobile : \N
E-mail : choomporn.l@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา

- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2549  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 2546  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- นบ. (นิติศาสตร์) 2531  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน
 • - นิติกร (อัตราจ้าง) สำนักงานชลประทานเขตที่ 7 ( 1 ปี)

  - ครูอัตราจ้างสอน (งบประมาณ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (พ.ศ.2537-2547)

  - พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน)

ผลงานตีพิมพ์
 1. - บทความวิจัย  " ระบบประเมินพัฒนาการของนักเรียนชั้นปฐมวัย กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ไทร จังหวัดมุกดาหาร

  Early Childhood Developmental Assessment System Case Study Child Development Center Ban Pho Sai, Mukdahan Province "

  ( ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 (Proceedings) มีกาหนดเผยแพร่ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 )

 2. - บทความวิจัย  "ระบบคัดกรองความต้องการสินค้าสำหรับงบประมาณจำกัด ด้วยหลักการรายการวัตถุดิบ (The Filter System for Goods Requirement on Limited Budget, Based on Bill Of Materials)" ใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 NGRC47: The 47th National Graduate Research Conference. 6 ธันวาคม 2561. ขอนแก่น: โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด. 2561.

 3. - บทความวิจัย "การพัฒนาระบบการค้าส่งและบริหารลูกหนี้ กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงในการ
  ชำระหนี้ (Development of Wholesale and Debtor Management Systems Case Studies of
  Debt Payment Risk Assessment)" ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13. 11-12
  กรกฎาคม 2562. อุบลราชธานี: อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2562.

 4. - บทความวิจัย "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการเบิกวัสดุสำหรับงานรับเหมาวัสดุก่อสร้าง
  (The Development of Information Systems to Control Material Withdrawal
  for Construction Material Contractors)" ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14. 3-4 กันยายน 2563. อุบลราชธานี: อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2563.

ทักษะอื่นๆ
 • - โปรแกรมเมอร์ : ระบบงานด้านธุรกิจและการจัดการองค์กรฯ บนวินโดว์ฟอร์ม (Client/Server) ด้วยภาษา Visual C# , Visual FoxPro, Visual Basic

  - วิเคราะห์และออกแบบเพื่อพัฒนากระบบสารสนเทศ