Asst.ProfChayaporn Kaensar
ผศ.ชยาพร แก่นสาร์
Asst.ProfChayaporn Kaensar
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room : SC225
Phone : 4460
Mobile : 4460
E-mail : chayaporn.k@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2549 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานวิจัยที่สนใจ

ได้รับทุนวิจัย ในนาม หัวหน้า โครงการ 2 ทุนคือ 

โครงการวิจัยเรื่อง “ระบบจัดการคลังข้อสอบอัจฉริยะ” : หัวหน้าโครงการ. แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)

โครงการวิจัยเรื่อง “ระบบแนะนำแผนการท่องเที่ยวในเขตภาคอีสานตอนล่าง 3 จังหวัด ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบไดนามิค” : หัวหน้าโครงการ. แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (พฤษภาคม 2558 – ตุลาคม 2559)

รางวัลและเกียรติยศ
 • -

ทุนวิจัย
 • -

ประสบการณ์การทำงาน
 • 2543-2547 บริษัทฟรีวิล โซลูชัน จำกัด (Freewill Solutions Co. Ltd.)

  ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาซอฟต์แวร์(Sr. Software Specialist)

   

  2547-2549 บริษัททรู คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

  ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาซอฟต์แวร์(Sr. Software Consultant)

   

  2549-ปัจจุบัน คณะวิทยาศาศตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2549

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์(Assistant Professor)

ผลงานตีพิมพ์
 1. 1)        ชยาพร แก่นสาร์, สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน และไพชยนต์ คงไชย. ระบบแนะนำข้อสอบด้วยเทคนิคอ้างอิงกฎเกณฑ์. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15; 4-5 กรกฎาคม 2562; โรงแรมอโนมา แกรนด์. กรุงเทพมหานคร; 2562. 267-272.

  2)        ชยาพร  แก่นสาร์ และ ลลิตา  แก้วอาษา.  ระบบแนะนำข้อสอบเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในรายบุคคล. ใน การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12 (น. 92-97). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2561.

  3)        ชยาพร แก่นสาร์.  แอพพลิเคชันวิเคราะห์โรคและแนะนำสมุนไพรไทยด้วยเทคนิคอิงกฏเกณฑ์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 (น. 229-234). กรุงเทพ: โรงแรมอโนมา.  2560.

  4)        ชยาพร แก่นสาร์ และ สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน.  ระบบแนะนำแผนการท่องเที่ยวในเขตภาคอีสานตอนล่าง 3 จังหวัด ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 (น. 496-501). ขอนแก่น: โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์.  2559

  5)        Chayaporn Kaensar, “Design of Personal Job Recommendation Framework on Smartphone Platform”, The proceeding of The 17th International Conference on Computer Science and Information Technology, pp.2311-2315, 2016

  6)        Chayaporn Kaensar, "A Comparative Study on Handwritten Digit Recognition Classifier using Neural Network, Support Vector Machine and K-Nearest Neighbor", The proceeding of The 9th International Conference on Computing and Information Technology, Springer, pp. 2013

  7)        Chayaporn Kaensar, "Analysis on the Parameter of Back Propagation Algorithm with Three Weight Adjustment Structure for Hand Written Digit Recognition", The Proceeding of IEEE International Conference on Service Systems and Service Management, pp.18-22, 2013.

  8)        Chayaporn Kaensar, "SQL-Ajax Client a Tool Managing the Database of the Google Web Toolkit Framework", International Journal of Computer and Communication Engineering, Vol1, No.4, November, pp. 2012

  9)        ชยาพร  แก่นสาร์, "การวิเคราะห์แผนการสืบค้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอ๊อพติไมเซอร์ที่มีต่อคำสั่งเอสคิวแอลแบบซีเล็กชัน (Analysis of the Query Plan for Assessing Optimizer Performance of SQL Select Statement)", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 22 เล่มที่ 3 ก.ย. - ธ.ค. 2555 หน้า  721-734, 2555.

  10)        วงกต ศรีอุไร และ ชยาพร แก่นสาร์, “รูปแบบการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน กรณีศึกษา: โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี”, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 5 เล่มที่ 6 กรกฎาคม-สิงหาคม 2556, หน้า 97-106, 2556.

ทักษะอื่นๆ
 • ระบบชาญฉลาด (Intelligent System)

  ระบบแนะนำข้อมูล (REcommendation System)

  การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาซอต์ฟแวร์ (Software Analysis, Design & Development)

  การพัฒนาเทคโนโลยีบนอุปกรณ์พกพา (Mobile Technology)

  การจัดการข้อมูลบนระบบฐานข้อมูล (Database System)

  การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา (Education Innovation)

การฝึกอบรม
 • 1. Data Science & Blockchain with Python (2019)

  2. Mobile Programing TEchnology (2018)

  3. ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle & Administration (2016-2018)