Asst. Prof. Dr. Chatchawin Namman
ผศ.ดร. ชัชวิน นามมั่น
Asst. Prof. Dr. Chatchawin Namman
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room : ห้อง SC420 /อาคารวิจัย
Phone : 4515
Mobile : 045-353400 ต่อ 4515
E-mail : chatchawin.n@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)    2553    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  “โครงร่างการประกอบกันแบบอัติโนมัติที่ปรับสถานะได้สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่าย”                         

ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)    2548    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  “การพัฒนาระบบจัดเก็บไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล”

ปริญญาตรี วศ.บ.(ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์)       2540   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  "เครื่องเลียนแบบอีพรอม"

งานวิจัยที่สนใจ

Ambient Intelligence, Context-Aware Computing, Ubiquitous Computing, Internet of Things, Semantic Web, Mixed Reality, Computer Network, Information System Security, Cyber Security, Digital Forensics, Embedded System

ประสบการณ์การทำงาน
 • 2565 - ปัจจุบัน รก.หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • 2563 - 2565 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • 2560 - 2562 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • 2548 - 2560 อาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • 2558 - 2560 รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • 2555 - 2557 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • 2550 - 2551 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 •  2546 - 2548 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • 2543 - 2548 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลงานตีพิมพ์
 1. เลิศศักดิ์ หงส์จันทร์ และ ชัชวิน นามมั่น. แพลตฟอร์มการทำเกษตรแบบเอื้อประโยชน์ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 19, 18-19 พฤษภาคม 2566, กรุงเทพฯ:โรงแรมอโนมาแกรนด์, 2566. 326-332.

 2. วราวุฒิ นามเวช และ ชัชวิน นามมั่น, การพัฒนาแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี , การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT 2020),  14-15 พฤษภาคม 2563, พัทยา

 3. พิชชานันท์ สายเนตร และชัชวิน นามมั่น. การพัฒนาพื้นอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ. 3 (1), 11-18.  2561.

 4. ชัชวิน นามมั่น อภิชาต บุญสุยา ,วรวุฒิ ทองศิริ, การพัฒนาระบบจัดนิทรรศการเสมือนจริงโดยใช้กูเกิลการ์ดบอร์ด. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 20  ฉบับที่ 1, หน้า 1-11.

 5. เศรษฐวัฒน์ คำภาษี และ ชัชวิน นามมั่น. การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างยานพาหนะ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41(EECON-41); 21-23 พฤศจิกายน 2561.

 6. ปิยะชาติ แววศรี และ ชัชวิน นามมั่น. ต้นแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฟิลด์เซิร์ฟเวอร์เพื่อสนับสนุนการเกษตรอัจฉริยะ; การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41), 21-23 พฤศจิกายน 2561.

 7. ชัชวิน นามมั่น, การอธิบายบริการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งด้วยเอกซ์เอ็มแอล, วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2, หน้า 74-81.

 8. ดอน วิภา และชัชวิน นามมั่น, ระบบจัดการการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยโพรโทคอลเรเดียส, วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, หน้า 99-111.

 9. เพชราพรรณ เพชราเวช, ชัชวิน นามมั่น. การพัฒนาหนังสือสามมิติเสริมบทเรียนเรื่องระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 2559
   

 10. ชัชวิน นามมั่น, ชยาพร แก่นสาร์. การพัฒนาระบบสืบค้นองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์ในภาคอีสานตอนล่างด้วยเว็บเชิงความหมาย. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5; 2-4 ,มีนาคม 2560. หน้า 480.

 11. ชัชวิน นามมั่น, อนิราช มิ่งขวัญ. การสร้างเซอร์วิสของอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายในบ้านโดยใช้ TINI. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 2550;5:52-56.

 12. สง่าวุฒิ โพธา, ชัชวิน นามมั่น. การป้องกันการปลอมแปลงสิทธิ์เข้าใช้งานระบบเครือข่าย ด้วยค่า UUID และ MAC Address. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4; 23-24 พฤษภาคม 2557. หน้า 246-51.

 13. ฐิตาภัทร์ อุทธการ, สมปอง เวฬุวนาธร, ชัชวิน นามมั่น. การออกแบบออนโทโลยีผลงานวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษา: กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4; 23-24 พฤษภาคม 2557.หน้า 743-48.
   

 14. ชัชวิน นามมั่น, อนิราช มิ่งขวัญ. การสร้างเซอร์วิสออนโทโลยีสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายแบบสนับสนุนเซอร์วิส. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4; 23-24 พฤษภาคม 2551.
   

 15. ชัชวิน นามมั่น, อนิราช มิ่งขวัญ. การประกอบกันแบบอัตโนมัติของเซอร์วิสของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2; 19-20 พฤษภาคม 2549. หน้า 510-4.

 16. Namman C, Mingkwan A, Abuelma atti O, Merabti M. The Flexible Service Composition Framework for Networked Appliances. IJMCS 2008; 3:91-106.
   

 17.  Namman C, Mingkwan A. Composition Planning for Networked Appliances. Proceedings of 8th IEEE International Conference on Dependable, Autonomic and Secure Computing; 2009 December 12-14; Chengdu, China. p. 90-4.  

 18. Simchareon S, Namman C, Mingkwan A. An Open Library System for Appliances Firmware Re-Composition. Proceedings of 10th Annual Postgraduate Symposium on the Convergence of Telecommunications, Networking and Broadcasting; 2009 June 22-23; Liverpool, UK.

 19. Namman C, Mingkwan A, Abuelma atti O, Merabti M. The Flexible Service Composition Framework for Networked Appliances. Proceedings of 4th International Conference on Innovations in Information Technology; 2007 November 18-20; Dubai, UAE.
   

 20. Namman C, Mingkwan A. Capability Representation of Networked Appliance Services. Proceedings of 3rd International Conference on Convergence and hybrid Information Technology; 2008 November 11-13; Busan, Korea. p. 728-32.   

 21. Namman C, Mingkwan A. A Virtual Networked Appliance using Automatic Service Composition. Proceedings of 8th Annual Postgraduate Symposium on the Convergence of Telecommunications, Networking and Broadcasting; 2007 June 22-23; Liverpool, UK.
   

การฝึกอบรม
 • หลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญ, สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.),วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

 • หลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.), ;วันที่ 18 เมษายน 2022 - 22 เมษายน 2565

 • หลักสูตร “Train the Trainers Big Data & Data Science Workshop”

 • หลักสูตร " Cisco Networking Academy Program   Instructor Training for CCNA Security " Assumtion University   

 • 18/10/2548 – 29/10/2548   หลักสูตร " Cisco Networking Academy Program Instructor Training for CCNA 3-4 " Kasertsart University    

 • 25/4/2548 – 5/5/2548  หลักสูตร " Cisco Networking Academy Program   Instructor Training for CCNA 1-2 " Assumtion University  

 • 07/10/2544  - 21/11/2544  หลักสูตร " Advanced Vocational Traninng in Internet Network and Web Design for Asean Countries"  สาธารณรัฐเกาหลี