Asst. Prof. Dr. Chatchawin Namman
ผศ.ดร. ชัชวิน นามมั่น
Asst. Prof. Dr. Chatchawin Namman
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room : ห้อง SC420 /อาคารวิจัย
Phone : 4515
Mobile : 045-353400 ต่อ 4515
E-mail : chatchawin.n@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)    2553    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  “โครงร่างการประกอบกันแบบอัติโนมัติที่ปรับสถานะได้สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่าย”                         

ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)    2548    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  “การพัฒนาระบบจัดเก็บไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล”

ปริญญาตรี วศ.บ.(ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์)       2540   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  "เครื่องเลียนแบบอีพรอม"

ภาพรวมงานวิจัย

Ambient Intelligence, Context-Aware Computing, Ubiquitous Computing, Internet of Things, Semantic Web, Mixed Reality, Computer Network, Information System Security, Embedded System

ประสบการณ์การทำงาน
 • 2548 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • 2560 - 2562 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • 2558 - 2560 รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • 2555 - 2557 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • 2550 - 2551 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 •  2546 - 2548 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • 2543 - 2548 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลงานตีพิมพ์
 1. ชัชวิน นามมั่น อภิชาต บุญสุยา ,วรวุฒิ ทองศิริ, การพัฒนาระบบจัดนิทรรศการเสมือนจริงโดยใช้กูเกิลการ์ดบอร์ด. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 20  ฉบับที่ 1, หน้า 1-11.

 2. เศรษฐวัฒน์ คำภาษี และ ชัชวิน นามมั่น. การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างยานพาหนะ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41(EECON-41); 21-23 พฤศจิกายน 2561.

 3. ปิยะชาติ แววศรี และ ชัชวิน นามมั่น. ต้นแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฟิลด์เซิร์ฟเวอร์เพื่อสนับสนุนการเกษตรอัจฉริยะ; การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41), 21-23 พฤศจิกายน 2561.

 4. ชัชวิน นามมั่น, การอธิบายบริการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งด้วยเอกซ์เอ็มแอล, วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2, หน้า 74-81.

 5. ดอน วิภา และชัชวิน นามมั่น, ระบบจัดการการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยโพรโทคอลเรเดียส, วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, หน้า 99-111.

 6. เพชราพรรณ เพชราเวช, ชัชวิน นามมั่น. การพัฒนาหนังสือสามมิติเสริมบทเรียนเรื่องระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 2559
   

 7. ชัชวิน นามมั่น, ชยาพร แก่นสาร์. การพัฒนาระบบสืบค้นองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์ในภาคอีสานตอนล่างด้วยเว็บเชิงความหมาย. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5; 2-4 ,มีนาคม 2560. หน้า 480.

 8. ชัชวิน นามมั่น, อนิราช มิ่งขวัญ. การสร้างเซอร์วิสของอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายในบ้านโดยใช้ TINI. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 2550;5:52-56.

 9. สง่าวุฒิ โพธา, ชัชวิน นามมั่น. การป้องกันการปลอมแปลงสิทธิ์เข้าใช้งานระบบเครือข่าย ด้วยค่า UUID และ MAC Address. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4; 23-24 พฤษภาคม 2557. หน้า 246-51.

 10. ฐิตาภัทร์ อุทธการ, สมปอง เวฬุวนาธร, ชัชวิน นามมั่น. การออกแบบออนโทโลยีผลงานวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษา: กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4; 23-24 พฤษภาคม 2557.หน้า 743-48.
   

 11. ชัชวิน นามมั่น, อนิราช มิ่งขวัญ. การสร้างเซอร์วิสออนโทโลยีสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายแบบสนับสนุนเซอร์วิส. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4; 23-24 พฤษภาคม 2551.
   

 12. ชัชวิน นามมั่น, อนิราช มิ่งขวัญ. การประกอบกันแบบอัตโนมัติของเซอร์วิสของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2; 19-20 พฤษภาคม 2549. หน้า 510-4.

 13. Namman C, Mingkwan A, Abuelma atti O, Merabti M. The Flexible Service Composition Framework for Networked Appliances. IJMCS 2008; 3:91-106.
   

 14.  Namman C, Mingkwan A. Composition Planning for Networked Appliances. Proceedings of 8th IEEE International Conference on Dependable, Autonomic and Secure Computing; 2009 December 12-14; Chengdu, China. p. 90-4.  

 15. Simchareon S, Namman C, Mingkwan A. An Open Library System for Appliances Firmware Re-Composition. Proceedings of 10th Annual Postgraduate Symposium on the Convergence of Telecommunications, Networking and Broadcasting; 2009 June 22-23; Liverpool, UK.

 16. Namman C, Mingkwan A. Capability Representation of Networked Appliance Services. Proceedings of 3rd International Conference on Convergence and hybrid Information Technology; 2008 November 11-13; Busan, Korea. p. 728-32.   

 17. Namman C, Mingkwan A, Abuelma atti O, Merabti M. The Flexible Service Composition Framework for Networked Appliances. Proceedings of 4th International Conference on Innovations in Information Technology; 2007 November 18-20; Dubai, UAE.
   

 18. Namman C, Mingkwan A. A Virtual Networked Appliance using Automatic Service Composition. Proceedings of 8th Annual Postgraduate Symposium on the Convergence of Telecommunications, Networking and Broadcasting; 2007 June 22-23; Liverpool, UK.
   

การฝึกอบรม
 • หลักสูตร “Train the Trainers Big Data & Data Science Workshop”

 • หลักสูตร " Cisco Networking Academy Program   Instructor Training for CCNA Security " Assumtion University   

 • 18/10/2548 – 29/10/2548   หลักสูตร " Cisco Networking Academy Program Instructor Training for CCNA 3-4 " Kasertsart University    

 • 25/4/2548 – 5/5/2548  หลักสูตร " Cisco Networking Academy Program   Instructor Training for CCNA 1-2 " Assumtion University  

 • 07/10/2544  - 21/11/2544  หลักสูตร " Advanced Vocational Traninng in Internet Network and Web Design for Asean Countries"  สาธารณรัฐเกาหลี