นางสาวชัญญากานต์ โกกะพันธ์
MissChanyakarn Kokaphan
Department : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Room : SC.332
Phone : 4504
Mobile : 092-404-1961
E-mail : chanyakarn.k@ubu.ac.th
Education

ปริญญาตรี  สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปริญญาโท  สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Research interest

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)

Working experience
 • 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  2562-2561 อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา

  2560-2561 อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาเฉลิมกาญจนา

  2555-2561 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัทโพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด (จ.พระนครศรีอยุธยา)

  2550-2554 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัทไทรอัมพ์ มอเตอร์ ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (จ.ชลบุรี)

  2547-2550 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัทโลจีสติกอัลลายแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (จ.ระยอง)

  2545-2547 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัทแอดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (จ.ปราจีนบุรี)

Publication
 1. ชัญญากานต์ โกกะพันธ์, สุนทรี สารางคำ, พรนภา สิงห์ทอง และอรอนงค์ ประสาน. 2563. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานกิจการคาร์แคร์ เขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563. “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคมในยุคดิจิตอล” ครั้งที่ 7 ปี 2563 วันที่ 23 พ.ค 63. “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคมในยุคดิจิตอล ครั้งที่ 7 ปี 2563 วันที่ 23 พ.ค 63. หน้า 1217-1226.

 2. นิพาวรรณ์ แสงพรม, ชัญญากานต์ โกกะพันธ์, ปฐวี จีรณราวุฒิ, จุฑามาศ ตามเพิ่ม, สุนัญญา ลิ้มสัน, อภิญญา สินธุวา และประภาพร อัครฮาด. 2563. การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ประกอบอาชีพช่างปั้นดินเผาเขตเทศบาล  ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา.การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563. “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคมในยุคดิจิตอล” ครั้งที่ 7 ปี 2563 วันที่ 23 พ.ค 63. หน้า 1088-1096.

 3. ชัญญากานต์ โกกะพันธ์, นิพาวรรณ์ แสงพรม, กิตติยา ฝ้ายเจริญ, คนธนันท์ อุตชุมพิสัย, ณฤดี  พูลเกษม,นิชาภา เหมือนภาค และยศภัทร ยศสูงเนิน. 2562. ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเข้มแสงสว่างในโรงผลิตเครื่องปั้นดินเผากรณีศึกษาโรงผลิตเครื่องปั้นดินเผาเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน

Trainings
 • 1.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร “สร้างจิตสำนึก…รักองค์กรและทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน” โดยวิทยากร พันเอก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา  ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธาณี
  2.กิจกรรมโครงการการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศของวิทยาลัยนครราชสีมา (NMC Knowledge Management for Being the Best Practices) ณ ห้องประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา
   3.การจัดการความรู้เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา      
  4.การอบรมจัดการความรู้เรื่องทักษะการจัดทำเพจเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์และ เทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา         
  5.กิจกรรมการอบรมการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
  6.โครงการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของวิชาชีพอาจารย์ สำนักวิชาการ วิทยาลัยนครราชสีมา 
  7.ระบบมาตรฐานด้านคุณภาพ และความปลอดภัย ในสถานประกอบการ (ISO 9001, ISO 14001, ISO22001 และ ISO 45001) โดยบริษัทเอ็นทีพี จำกัด  ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์  นครราชสีมา