รศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร
Assoc. Prof.Chanchai Supaartagorn
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room : SC405
Phone : 4523
Mobile : 818530650
E-mail : chanchai.s@ubu.ac.th
Educational Background
 • วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Research Overview
 • Web application
 • MVC Pattern
 • Firebase
 • Augmented Reality
 • Google API
Awards and Hornours
  • รางวัลผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 ปี 2558
  • รางวัลผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • บุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ประจำปี 2559
Working Experiences
  • ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • System programmer, บริษัทสยามสารสนเทศ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกกิจ, วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • อาจารย์ผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ปัจจุบัน ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ปัจจุบัน รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publications
 1. ตำรา/หนังสือ

  • ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2554) หนังสือ คู่มือจัดการฐานข้อมูล MySQL สำนักพิมพ์ Reviva, 304 หน้า
  • ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2557) หนังสือ ตรรกะการพัฒนาโปรแกรม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 217 หน้า
  • ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2557) เอกสารคำสอน รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 277 หน้า
  • ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2558) หนังสือ PHP+MySQL AJAX+JQuery สำนักพิมพ์ Reviva, 396 หน้า

  2. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

  • ชาญชัย ศุภอรรถกร. การเพิ่มประสิทธิภาพการสอบถามข้อมูลด้วยตารางอินเด็กซ์ (QUERY OPTIMIZATION WITH INDEXING TABLE), วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2555, หน้า 844-855
  • ชาญชัย ศุภอรรถกร. การใช้แผนปฏิบัติการเพื่อปรับคำสั่งเอสคิวแอล (Using Execution plan for SQL Tuning), วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2557, หน้า 177-188
  • ชาญชัย ศุภอรรถกร, อัปสร อินทิแสง, กานต์อนงค์ นิตรักษ์, ศิริลักษณ์ คมเฉียบ. รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะแก่ครูผู้สูงอายุในการใช้ ICT เพื่อสนับสนุนงานบริหารและงานการเรียนการสอน: กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านธาตุ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558, หน้า 42-53
  • ชาญชัย ศุภอรรถกร และไชยเชษฐา ยังมีสุข, การพัฒนาหนังสือเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านสามมิติด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561
  • ชาญชัย ศุภอรรถกร อินทุอร สิงห์แก้ว และวรินทร พิมพาชัย, หัตถกรรมเครื่องจักสานและเครื่องปั้นดินเผาด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
  • Chanchai Supaartagorn, “PHP Framework for Database Management based on MVC Pattern”, International Journal of Computer Science and Information Technology (IJCSIT 2011), vol. 3 No. 2 pp. 251-258.
  • Chanchai Supaartagorn, Using Index Table to Query Optimization: B-Tree Index, Bitmap Index and Function-based Index, International Journal of Advanced Research in Computer Science, Vol.3 No.3, May-June 2012 pp. 13-16.
  • Chanchai Supaartagron, “Development of a Data Mining Tool on Android Smartphones”, Thammasat International Journal of Science and Technology, Vol. 20, No. 3, July-September 2015, pp. 47-54.
  • Chanchai Supaartagorn, “A Framework for Web-based Data Visualization Using Google Charts Based on MVC Pattern”,  KMUTNB International Journal of Applied Science and Technology, Vol. 9, No. 4, 2016, pp 235-241.
  • Chanchai Supaartagorn, “Marketing Mix Factors toward Decision Making in the Purchasing Goods and Services via Facebook: in the case of Muang District, Ubonrajchathani Province, Thailand”, International Journal of Management and Applied Science, Vol.3, Issue 2, Feb 2017, pp. 50-54.

  3. บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)

  • ชาญชัย ศุภอรรถกร, อัปสร อินทิแสง, ชยาพร แก่นสาร์, ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเรียนการสอนตาม T5 Model ด้วยโปรแกรม D4L+P รายวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน, มอบ.วิจัยครั้งที่ 5, 4-5 สิงหาคม 2554, โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
  • ชาญชัย ศุภอรรถกร และบังอร บุญครอง, การจัดการเรียนรู้บนเว็บด้วยระบบมัลติมีเดีย รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี เรื่อง ต้นไม้ คิวส์ และแสตก, มอบ.วิจัยครั้งที่ 6, 26-27 กรกฎาคม 2555, โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
  • ชาญชัย ศุภอรรถกร, ทัศนคติต่อการนำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาเป็นช่องทางการขายสินค้าโอทอปในจังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าโอทอปและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอุบลราชธานี, มอบ.วิจัยครั้งที่ 7, 25-26 กรกฏาคม 2556, อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • Chanchai Supaartagorn, PHP Web Authoring for Database Management based on MVC Pattern, International Conference on Internet and Multimedia Technologies 2011, 19-21 October 2011, San Francisco, U.S.A, pp. 406-411.
  • Chanchai Supaartagorn, Architecture for Multimedia Content - MMWBI, Proceedings of World Congress on Engineering and Computer Sciences 2014, 22-24 October 2014, San Francisco, U.S.A., pp.322-325.
  • Chanchai Supaartagorn, SQL Generator Based on MVC Pattern, International Conference on Computing and Information Technology, 13-14 January 2015, Zurich, Switzerland, pp.717-721.
  • Chanchai Supaartagron, “An E-Retailing System Architecture Based on Cloud Computing”, International Conference on Computer Communications and Applications, 8-9 October 2015, Osaka, Japan, pp. 342-346.
  • Chanchai Supaartagorn, “Web Application for Automatic Code Generator using Structured Flowchart”, 8 th IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science, 24-26 November 2017, Beijing, China, pp. 114-117.