ดร.อนุสรณ์ บรรเทิง
Dr.Anusorn Bunteong
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room : 431
Phone : 4647
Mobile : 4647
E-mail : anusorn.b@ubu.ac.th