Mr.Anupong Ratthirom
นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์
Mr.Anupong Ratthirom
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room : SC419
Phone : 4514
Mobile : 4514
E-mail : anupong.r@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 2526  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา 2532 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  2544  มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีพระจอมเกล้าธนบุรี 

งานวิจัยที่สนใจ

Augmented Reality (AR)

Internet of Thing (IoT)

รางวัลและเกียรติยศ
 • - เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ  

       1. นำไปมอบและใช้งานจริงที่สหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอก จำกัด ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ (เครื่องผสมกรดฯ แบบผสม 60 ลิตรและหัวจ่ายน้ำกรด 12 ขวดต่อครั้ง)

      2. นำผลงานไปแสดงและมอบให้สหกรณ์ในงานมหกรรมของดีอีสาน 4.0 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ในขณะนั้น) เป็นประธาน  เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

      3. นำไปมอบและใช้งานจริง ให้แก่ผู้ประกอบการบริษัท ออคอิท จำกัด ที่อยู่ 70 หมู่ 9 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

      4. นำผลงานไปประกวดในงาน GSB Startup University Model ระดับประเทศ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต โดยมีนายสมคิด จารุศรีพิทักษ์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 (รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท)  

      5. นำไปมอบและใช้งานจริงที่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารากันทรอม ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (เครื่องผสมกรดฯ แบบผสม 110 ลิตรและหัวจ่ายน้ำกรด 5 ลิตรต่อครั้ง)

      6. นำผลงานไปแสดงในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562 โดยมีนายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

      7. นำผลงานไปแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค “งานวิจัยสร้างสรรค์ สู่เชิงพาณิชย์” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

      8. นำเสนอผลงานต่อท่านบรรจงจิต อังศสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ คณะ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     

      9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NESP Innovation Fair 2019 ณ ลานการ์เด้นเสริมไทย ชั้น 1 ศูนย์การค้าเสริมไทย คอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2562

      10. ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในงาน มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562

      11.  ได้รับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

 • ทรัพย์สินทางปัญญา  

  -          อนุสิทธิบัตร เครื่องผสมกรดฟอร์มิกแบบอัตโนมัติ เลขที่คำขอ 1903000070

  วันรับคำขอวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

  -          อนุสิทธิบัตร เครื่องจ่ายน้ำมันอัตโนมัติชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ เลขที่คำขอ 2003001425

  วันรับคำขอวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

  -          อนุสิทธิบัตร เครื่องผสมกรดฟอร์มิกแบบอัตโนมัติ เลขที่คำขอ 1903003331

  วันรับคำขอวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

  -          อนุสิทธิบัตร เครื่องทำความเย็นแบบแผ่นเพลเทียร์ร่วมกับระบบหมันเวียนด้วยของเหลวและควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เลขที่คำขอ 2003002171 วันรับคำขอวันที่ 03 กันยายน  พ.ศ. 2563

ทุนวิจัย
 • ไมมีตีพิมพ์

ประสบการณ์การทำงาน
 • วันที่ 1 ต.ค. 2547  ถึง วันที่ 4 พ.ย. 2549 ตำแหน่งกรรมการประจำคณะ  คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่คำสั่ง  คส.ม.อบ.ที่ 1144/2547   ลว. 6 ต.ค. 2547

 • วันที่ 16 ส.ค. 2548 ถึง วันที่ 19 ส.ค. 2548  ตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์
   เลขที่คำสั่ง  คส.ม.อบ.ที่ 862/2548  ลว. 30 ส.ค. 2548

 • วันที่ 1 พ.ค. 2557 ถึง วันที่ 28 ก.พ. 2561 ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
  เลขที่คำสั่ง  คส.ม.อบ.ที่ 749/2557    ลว  1  พฤษภาคม  2557

 • วันที่ 1 ต.ค. 2560 ถึง วันที่ 1 เม.ย. 2561 รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  เลขที่คำสั่ง คส.ม.อบ.ที่4023/2560  ลว 10 พฤศจิกายน 2560

ผลงานตีพิมพ์
 1. - รายงานการวิจัย กรณีศึกษาการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2546 ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ, อาจารย์ธนกร ลิ้มสุวรรณ, อาจารย์อนุพงษ์ รัฐิรมย์, นายพิชิต โสภากัณฑ์

 2. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's List) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

 3. ณัฏฐ์ ดิษเจริญ และอนุพงษ์ รัฐิรมย์.  การพัฒนาหนังสือสวนสัตว์สามมิติด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, 7(1), 77-87. 2559.

 4. - สมปอง เวฬุวนาธร, ฐิติ ราศีกุล, สุภาวดี หิรัญพงศ์สินและอนุพงษ์ รัฐิรมย์, (2562),โครงการศึกษา

  แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรตลาดเทศบาลเมืองอุบลราชธานีและตลาดดอนกลาง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), โครงการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร”, (หน้า 1-117), 17 กุมภาพันธ์ 2563

 5. - อนุพงษ์ รัฐิรมย์และคณะ, (2561), สร้างและพัฒนาแบบตู้ผสมกรด Formic อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ, อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน(RITC), (หน้า 1-17), 25 ตุลาคม 2561.

 6. - อนุพงษ์ รัฐิรมย์และคณะ, (2560), ระบบต้นแบบการนำเสนอและการจัดการข้อมูลในอุทยานวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, รายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, (หน้า 1-50), 17 พฤศจิกายน 2560.

 7. - อนุพงษ์ รัฐิรมย์, (2559),  หนังสือการ์ตูน 3 มิติ เรื่อง "จดหมายเหตุ ถนนสายสำคัญเมืองอุบลราชธานี" โดยใช้เทคโนโลยีแบบ AR (Augmented Reality), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,รายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, (หน้า 1-25), 23 พฤศจิกายน 2558.       

 8. - อนุพงษ์ รัฐิรมย์, (2558),  การผลิตและเผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ นิทานในกลุ่มประเทศอาเซียน, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,รายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, (หน้า 1-22), 30 กันยายน 2557.       

ทักษะอื่นๆ
 • เป็นที่ปรึกษา GSB Start Up University Model

การฝึกอบรม
 • เข้ารับการฝึกอบรม kidbright