Dr.Amorn Thedsakhulwong
ดร.อมร เทศสกุลวงศ์
Dr.Amorn Thedsakhulwong
Department : ภาควิชาฟิสิกส์
Room : PHY1213
Phone : 4310
Mobile : 0888710359
E-mail : amorn.t@ubu.ac.th
Education

2556   ปร.ด. ฟิสิกส์ประยุกต์    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2549   วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2542   วท.บ.  ฟิสิกส์            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

Research grant
 • ผู้ร่วมวิจัย: การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์วัดพลังกล้ามเนื้ออย่างง่าย

               Design and Development of a Single strength Dynamometer

               แหล่งทุน: ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ผู้ร่วมวิจัย: การพัฒนาอุปกรณ์แสดงสถานะแจ้งเตือนจากอุปกรณ์อื่น (Annunciator)

               แหล่งทุน: IRTC อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบล ร่วมเอกช

  ผู้ร่วมวิจัย: แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย

               แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Working experience
  • เมษายน 2561 ถึง ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
  • ตุลาคม 2557 ถึง เมษายน 2561 รักษาราชการแทนรองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
  • พฤษภาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • 2562 ถึง ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • 2558 ถึง 2562 ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

   

Publication
 1. [1] Finite element modeling of magnetic field profile for magnetron sputtering cathode. Thai Journal of Physics, Series 5, 97(2010).

  [2] Structural and optical characteristics of aluminum nitride thin films deposited by reactive magnetron sputtering. Proceeding of the 6th annual conference of the Thai Physics Society SPC2011, March 23-26, 2011.

  [3] Nitrogen concentrations on structural and optical properties of aluminum nitride films deposited by reactive rf-magnetron sputtering. Advanced Materials Research, Vols. 631-632, pp 186-191.

  [4] Structure and piezoelectric properties of aluminum nitride films on quartz substrates deposited by reactive rf-magnetron sputtering. Advanced Materials Research, Vols. 699, pp 308-311.

  [5] Removal of Carbon Contamination on Silicon Wafer Surfaces by Microwave Oxygen Plasma, Journal of Metals, Materials and Minerals. Vol.18 No.2 pp.137-141, 2008

  [6] การศึกษาและพัฒนาชุดปฏิบัติการการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ในปีที่ 19 ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม 2560.

  [7] การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าสนามแม่เหล็ก, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย”, 7-8 กรกฎาคม 2559.

  [8] Influence of N2 flow rate on MoO3 microbelts synthesized by thermal process and their CO2 gas sensitivity properties. Journal of science & technology, Ubon Ratchathani University, Special Issue, December, 2016, pp 59-63.

  [9] การสร้างระบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติในโรงเรือนขนาดเล็กสำหรับการเพาะปลูกในที่พักอาศัย, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 1‌‌1 “ความหลากหลายทางจุลชีวัน: รู้เท่าทันและการประยุกต์”, 13-14 กรกฎาคม 2560.

  [10] Design and construction of a small vacuum furnace. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 901(2017) 012061.

  [11] Development of the PID controller and real-time monitoring system for a low-temperature furnace. T Pangya et al 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 1144 012160.

  [12] The controller and monitoring system of 1-10 kV high voltage power supply. B Angmanee et al 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 1144 012146.

  [13] Development of the low-cost hot plate temperature controller using Arduino Uno R3. A Thedsakhulwong and P Hernmek 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 1144 012169.

  [14] An Arduino board with ultrasonic sensor investigation of simple harmonic motion. A Buachoom, A Thedsakhulwong and S Wuttiprom 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1380 012098.

  [15] Influence of the rf power and oxygen content on structural, electrical, and optical properties of V2O5 thin films prepared via reactive radio frequency sputtering. ST Khlayboonme, A Thedsakhulwong, Materials Research Express 9 (7), 076401.

Skills
 • 1 เทคโนโลยีการพัฒนาและสร้างระบบสุญญากาศ

  2 การพัฒนาและสร้างแหล่งกำเนิดไอออน

  3 การพัฒนาระบบปลูกฟิล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริง

  4 การออกแบบชุดปฏิบัติการทางฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย

  5 การวิเคราะห์สมบัติเชิงแสงจากข้อมูลการส่องผ่านแสง

  6 ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์สมบัติพื้นผิวของวัสดุฟิล์มบาง อาทิเช่น SIM AES LEED

  7 การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และเครื่องมือวัด

  8 ไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบสมองกลฝังตัวสำหรับงานทางด้านวิทยาศาสตร์

  9 การเขียนออกแบบและพัฒนาชิ้นงานด้วยโปรแกรมเขียนแบบสามมิติ